Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Tin học 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Phần dưới là danh sách Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Tin học 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Tin học lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 2

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Để xem văn bản trước khi in, thực hiện thao tác…

A. File>Print>Print Priview    B. File>Print>Print Preview

C. File>Print Priview    D. File>Print Preview

Câu 2 Hệ soạn thảo văn bản cho phép…

A. nhập, lưu trữ và in ấn văn bản

B. nhập, chỉnh sửa, in ấn và lưu trữ văn bản

C. nhập, chỉnh sửa, định dạng và in ấn văn bản

D. nhập, chỉnh sửa, in ấn văn bản

Quảng cáo

Câu 3 Sắp xếp đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Từ - Kí tự - Câu - Đoạn

B. Kí tự - Từ - Câu - Đoạn

C. Đoạn - Kí tự - Câu - Từ

D. Đoạn - Câu - Từ - Kí tự

Câu 4 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin    B. Mở tập tin

C. Tạo mới tập tin    D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Câu 5 Để chọn (bôi đen) một dòng, ta thực hiện thao tác: đưa con trỏ chuột về đầu dòng và nhấp chuột … lần.

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4

Câu 6 Để thực hiện gộp nhiều ô thành một ô, thực hiện lệnh…

A. nhấp phải chuột, chọn Merge Cells    B. chọn Page Layout>Merge Cells

C. nhấp trái chuột, chọn Merge Cells    D. chọn Page Leyout>Merge Cells

Câu 7 Để ngắt trang đoạn văn bản, thực hiện thao tác:

A. Insert>Breaka>Page Break    B. Inset>Break>Paga Break

C. Insert>Breake>Page Break    D. Insert>Break>Page Break

Câu 8 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin    B. Tạo mới tập tin

C. Mở tập tin    D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Câu 9 Để in văn bản, dùng tổ hợp phím …

A. Ctrl+V    B. Ctrl+P    C. Ctrl+I    D. Ctrl+D

Câu 10 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) tương ứng với tổ hợp phím …

A. Ctrl+D    B. Ctrl+B    C. Ctrl+I   D. Ctrl+U

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D B B A C A D C B A

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Tin học 10

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Có mấy khả năng định dạng ký tự:

A. Phông chữ, màu sắc cho chữ.     B. Cỡ chữ, kiểu chữ.

C. Vị trí tương đối so với dòng kẻ.     D. Các ý trên đều đúng.

Câu 2 Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản.     B. Soạn thảo văn bản

C. Tạo các tệp đồ hoạ.     D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 3 Khả năng định dạng đoạn văn.

A. Vị trí lề trái, phải của đoạn văn.

B. Căn lề (trái, phải, giữa, đề hai bên).

C. Khoảng cách giữa các dòng trong cùng đoạn văn và khoảng cách đến các đoạn văn trước và sau.

D. Tất cả các khả năng trên.

Câu 4 Để khởi động phần mềm MS Word, ta

A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft office Microsoft word

B. Nháy chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2) trên màn hình nền

C. Nháy chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2) trên màn hình nền

D. Cả A và C

Câu 5 Khi nào ta sử dụng Save as để lưu văn bản.

A. Để chỉ định word luôn tạo một bảng dự phòng

B. Để gửi một tài liệu cho ai đó qua thư điện tử.

C. Để lưu tài liệu dưới một tên khác hoặc một vị trí khác

D. Để phục hồi dữ liệu.

Câu 6 Để mở tệp văn bản có sẳn ta thực hiện

A. chọn File→Open.     B. Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ;

C. Cả A và B;     D. chọn File→New;

Câu 7 Kết thúc phiên làm việc với Word, ta

A. Chọn File → Exit

B. Nháy chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 2) ở góc trên bên phải màn hình (thanh tiêu đề)

C. Chọn Format → Exit

D. Cả A và B

Câu 8 Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì ?

A. .DOC     B. .COM     C. .EXE     D. .TXT

Câu 9 Để sao chép một đoạn văn bản đã được chọn ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + C     B. Ctrl + A     C. Ctrl + B     D. Ctrl + X

Câu 10 Các đối tượng chính trên màn hình làm việc của Word

A. Thanh bảng chọn(menu)     B. Thanh công cụ

C. Thanh định dạng (formating)     D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 11 Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây:

A. Ctrl + V     B. Ctrl + A     C. Ctrl + U     D. Ctrl + B

Câu 12 Trong Word để xóa một dòng ra khỏi bảng, ta chọn dòng đó, rồi vào:

A. Table / Delete / Rows    B. Edit / Insert / Columns

C. Insert / Columns    D. Tất cả đều sai

Câu 13 Để có thể soạn thảo văn bản Tiếng Việt, trên máy tính thông thường cần phải có:

A. Chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt và bộ phông chữ Việt;

B. Phần mềm trò chơi.

C. Phần mềm soạn thảo văn bản

D. Cả A và C đúng

Câu 14 Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để tách 1 ô thành nhiều ô, ta thực hiện

A. Tools / Split Cells     B. Table / Split Cells

C. Table / Merge Cells     D. Tools / Merge Cells

Câu 15 Hãy chọn phương án đúng. Để tự động đánh số trang ta thực hiện :

A. Insert \ Page Numbers    B. File \ Page Setup

C. Insert \ Symbol    D. Cả ba ý đều sai

Câu 16 Để định dạng trang văn bản, ta cần thực hiện lệnh:

A. Format Page…    B. Edit Page…

C. File Print Setup…;    D. File Page Setup…;

Câu 17 Trong soạn thảo văn bản Word, để tiến hành tạo bảng (Table), ta thực hiện:

A. Insert / Table …    B. Format / Insert / Table …

C. Window / Insert / Table …    D. Table / Insert / Table …

Câu 18 Khi soạn thảo văn bản Word, để xem văn bản trước khi in, ta thực hiện:

A. File / Open     B. File / Exit

C. File / New     D. File / Print Preview

Câu 19 Trong soạn thảo văn bản Word, để thoát khỏi chương trình ta phải:

A. Nháy File / Save     B. Nháy File / Open

C. Nháy File / Exit     D. Nháy File / Print

Câu 20 Để xoá phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard, ta thực hiện:

A. Click vào Copy trên thanh công cụ;     B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X;

C. Chọn lệnh Edit Copy.     D. Chọn Edit Paste;

Phần tự luận

Câu 1

a)Hệ soạn thảo văn bản là gì?

b)Các cách khởi động phần mền soạn thảo Microsoft Word?

c)Phân biệt hai chế độ gõ (chế độ chèn và chế độ đè).

Câu 2

Viết cách tạo từ gõ tắt: HS thành Học sinh.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D B D D C C D A A D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A D A D B A D D D C B

Phần tự luận

Câu 1

a) Hệ soạn thảo văn bản:

- Hệ soạn thảo văn bản là một phần mền ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. (0,5đ)

b) Các cách khởi động phần mền soạn thảo Microsoft Word.

C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng của word trên màn hình nền (0,5đ)

C2: Từ nút Start của Windows chọn:

Start→ All Programs/Programs→Microsoft Office→ Microsoft Office Word. (0,5đ)

c) Hai chế độ gõ: chế dộ chèn và chế độ đè.

- Chế độ chèn (Insert): Nội dung văn bản gõ từ bàn phím sẽ được chèn vào trước nội dung đã có từ vị trí con trỏ văn bản. (0,5đ)

- Chế đồ đè (Overtype): Mỗi kí tự gõ vào từ bàn phím sẽ ghi đè, thay thế kí tự đã có ngay bên phải con trỏ văn bản. (0,5đ)

Câu 2

Chọn Tool Auto Corect để mở hộp thoại Auto Correct (Hoặc tại hộp thoại Auto Correct)

- Gõ HS vào cột Replace và gõ Học sinh vào ô With;

- Nháy chuột vào nút Add để thêm vào danh sách tự động sửa.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa