Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Tuyển chọn 18 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 10.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1

Môn: Toán, lớp 10 – thời gian làm bài: 90 phút

Quảng cáo

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1. Mệnh đề

2

2

1

2


83

1

65

66

1.2. Tập hợp

2

2

2

4

1*

1

12

4

1.3. Số gần đúng. Sai số

1

1

0

0
1

2

2. Hàm số bậc nhất và bậc hai

2.1. Hàm số

4

4

2

4

1*

1**

12

6

2

2.2. Hàm số  

2

2

2

4


4

2.3. Hàm số bậc hai

2

2

3

6

1**

5

3

3. Vectơ

3.1. Các định nghĩa

2

2

1

2

1

83

1

25

34

3.2. Tổng và hiệu của hai vectơ

2

2

2

44

3.3. Tích của vectơ với một số

3

3

2

45

Tổng


20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90


Tỉ lệ (%)


40

30

20

10
100

Tỉ lệ chung (%)


70

30100

Quảng cáo

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,20 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Trong nội dung kiến thức:

+ Chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong ba nội dung 3.1; 3.2; 3.3.

+(1*):   chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong bốn nội dung 1.2; 2.1; 2.2; 2.3.

+(1**): chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một trong hai nội dung 2.1; 2.3. 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề ?

A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.                B. Hôm nay là thứ mấy?

C. Mệt quá !                                                    D. Mấy giờ rồi?

Câu 2: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

A.   là số tự nhiên chẵn.                                B.   là số nguyên tố.

C.   là số nguyên âm.                                    D.   là số chia hết cho  

Quảng cáo

Câu 3: Cho tập hợp A = { 1,3,5,7,9 }  Số phần tử của tập hợp A là

A. 6                          B. 4                          C. 5                          D. 3 

Câu 4: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Cho số a = 2841275. Số quy tròn đến hàng nghìn của a là

A. 2842500                B. 2842000                C. 2841500                D. 2841000 

Câu 6: Tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  là

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 8: Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) Giá trị f(1) bằng bao nhiêu ?

A. 3                             B. -1                          C. 2                             D. 1 

Câu 9: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường thẳng như trong hình bên ?

Quảng cáo

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 10: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ?

A. Đồ thị hàm số chẵn nhận đường thẳng y = x làm trục đối xứng.

B. Đồ thị hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số chẵn nhận nhận đường thẳng y = - x làm trục đối xứng.

D. Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy biết điểm Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 3.Giá trị của Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng

A. 2                            B. 0                            C. -1                          D. 1 

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy đồ thị của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có trục đối xứng là đường thẳng nào dưới đây ?

A. x = 1                       B. x = -1                    C. x = 2                      D. x = -2  

Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 14: Cho hai điểm phân biệt A,B. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là độ dài đoạn thẳng AB .

B. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là đoạn thẳng AB có hướng từ B đến A .

C. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là đoạn thẳng AB .

D. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B .

Câu 15: Cho các vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) như trong hình

bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)cùng hướng.

B. Hai vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) cùng hướng.

C. Hai vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) ngược hướng.

D. Hai vectơ  Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) ngược hướng.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 16: Xét ba điểm A,B và C tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 17: Cho hình bình hành ABCD. Vectơ nào dưới đây là vectơ đối của Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 18: Với số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) cùng hướng với vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) B. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) ngược hướng với vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

C. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là vectơ đối của vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) D. Vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 19: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB và M là một điểm tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 20: Xét hai vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 21: Cho mệnh đề Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề phủ định của  ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 22: Cho hai tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) Số phần tử của tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là

A. 2                          B. 3                          C. 1                          D. 6 

Câu 23: Cho hai tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Khi đó Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là tập hợp nào dưới đây ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 24: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số chẵn ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 25: Hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

A.

B.

C.

D.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng y = 4 cắt trục tung tại điểm nào dưới đây ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 28: Cho hàm số bậc hai có bảng biến thiên như sau

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 29: Giá trị lớn nhất của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng

A. 5                            B. -5                          C. 1                             D. -1 

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy đỉnh của parabol Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có tọa độ là

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 31: Cho tam giác ABC. Số các vectơ khác Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề), có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC là

A. 3                           B. 6                           C. 2                           D. 1

Câu 32: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, BC = 4a. Độ dài của vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng

A. 25a                        B. 7a                        C. 5a                        D. a

Câu 33: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Độ dài của vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 35: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 4.Độ dài của Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)bằng

A. 2                         B. 4                         C. 8                         D. 1  

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Chứng minh rằng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 3: Tìm tất cả số nguyên a sao cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) nghịch biến trên Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 4: Lớp 10A có 36 học sinh, trong đó mỗi học sinh đều biết chơi ít nhất một trong hai môn thể thao đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng lớp 10A có 25 học sinh biết chơi đá cầu, có 20 học sinh biết chơi cầu lông. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh biết chơi cả hai môn đá cầu và cầu lông?


-------------HẾT ----------


Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 1: Xác định m để 3 đường thẳng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) đồng quy

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 2: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A( 1,2),B ( -1,4) là:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 3: Hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có đồ thị (P). Đỉnh của parabol có hoành độ là:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Cho parabol Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)và đường thẳng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) . Tìm giá trị của m để (P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 6: Tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 7: Phương trình Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) vô nghiệm khi và chỉ khi:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 8: Tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 9: Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(3,-1) và song song với đường thẳng 2x - 3y = 5 là:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 10: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 11: Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của BC và AB, điểm D thuộc cạnh AC sao cho DC = 2DA và gọi K là trung điểm của ND. Phân tích Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Giá trị biểu thức Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 12: Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 13: Cho tam giác ABC có AB = AC = a, Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Độ dài vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 14: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3, AC = 4. Tính độ dài vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 15:  Tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 16: Khẳng định nào sau đây đúng về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 17: Cho ba tập hợp

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 18: Cho hai tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 19: Cho tam giác ABC. Tìm vị trí của điểm M thỏa mãn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

A. M là trung điểm của AC

B. M là trực tâm tam giác ABC

C. M là trung điểm của BC

D. M cùng với 3 điểm A, B, C tạo thành hình bình hành

Câu 20:Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 21: Lớp 10A có 15 học sinh giỏi Văn, 10 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh học sinh giỏi cả 2 môn Văn Toán, 17 học sinh không giỏi môn nào cả. Số học Sinh 10A là:

A. 35                                   B. 30

C. 40                                   D. 37

Câu 22: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con có hai phần tử?

A. 6                                   B. 8

C. 12                                 D. 9

Câu 23: Cho tam giác ABC gọi O, H, G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm, trọng tâm tam giác ABC. Gọi P là điểm đối xứng của A qua O và M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào dưới đây là mệnh đề đúng?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 24: Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Giá trị của biểu thức Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) bằng bao nhiêu?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 25: Tìm m để hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)xác định trên khoảng (-1,2)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)


Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): gồm 25 câu

Câu 1: Cho hàm số y = -3x + 8. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0,8). 

                     

B.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) .

C.  Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định. 

                       

D.  Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định.

Câu 2: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn ?

  Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 3: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

   Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 4: Cho hai tập hợp A, B thỏa mãn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) . Phần tô màu ở hình vẽ bên biểu diễn cho tập hợp nào dưới đây?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là

    A.  hàm số chẵn.                                                              B.  hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.

    C.  hàm số không chẵn, không lẻ.                                   D.  hàm số lẻ.

Câu 6: Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  bằng

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 7: Cho hình bình hành ABCD. Vectơ nào sau đây bằng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) ?

  Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 8: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

  Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 9: Cho mệnh đề Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Mệnh đề phủ định của P là

   Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 10: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

A. 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

B.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

C.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

D. 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 11: Cho mệnh đề Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là số chia hết cho Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 12: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 13: Cho đoạn thẳng AB và điểm Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 14: Cho hình bình hành ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 15: Cho hai vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 16: Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có đồ thị như hình vẽ bên (Hình 1). Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 17: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên (Hình 1). Tìm các giá trị 

của tham số m để phương trình f(x) = m + 3 có nghiệm.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 18: Cho tam giác ABC có các điểm D, E thỏa mãnĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) và điểm F thuộc BC sao cho D, E, F thẳng hàng. Tìm mệnh đề đúng.

  Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 19: Cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm CD. Biết rằngĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 20: Cho hình vuông ABCD tâm O có cạnh bằng 1. Gọi M là điểm trên AB sao cho Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 21: Cho hàm sốĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có đồ thị là parabol (P). Khi m thay đổi, đỉnh I của (P) luôn di chuyển trên một parabol cố định. Phương trình parabol đó là

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 22: Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có đồ thị (P). Biết (P) đi qua điểm M(1,-2) và có trục đối xứng là đường thẳng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Tính b + 2c

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 23: Cho tam giác ABC có Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 24: Cho tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)(m là tham số). Tìm m để tập A khác rỗng.

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 25: Cho tập hợpĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)có hai tập con A và B (số phần tử của tập B ít hơn số phần tử của tập A). Có bao nhiêu cặp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)mà  ?

    A.  12.                                 B.  10.                                  C.  11.                                 D.  15.

II. Phần tự luận (5 điểm): gồm 4 câu

Câu 1 (1,0 điểm): Cho các tập hợp

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 2 (1,0 điểm): Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

a) Tìm tập xác định của hàm số.                                                         b) Tính Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 3 (1,0 điểm): Lập bảng biến thiên của hàm sốĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 4 (2,0 điểm): Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi I là điểm trên cạnh AD sao cho ID = 2IA và M là trung điểm BC.

a) Chứng minh rằng: Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

b) Phân tích vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

c) Gọi P, Q là hai điểm thay đổi và thỏa mãn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Chứng minh rằng PQ luôn đi qua trung điểm của IM.


----------- HẾT ----------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1: Khi sử dụng máy tính cầm tay với 10 chữ số thập phân ta được Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề).Số quy tròn đến hàng phần trăm của Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

    A. 2,83                       B. 2,8                           C. 2,82                             D. 2,828

Câu 2: Có bao nhiêu vectơ khác vectơ Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC ?

    A. 4                               B. 6                                   C. 9                                   D. 3  

Câu 3:  Cho mệnh đề Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là  

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)     

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O (tham khảo hình vẽ). Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. x + 1 = 5

B. Thương người dân miền Trung quá!

C. Hôm nay là thứ mấy?

D. 7 là số nguyên tố.

Câu 6: Hàm số nào dưới đây có dạng đồ thị như hình bên ? Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 7:  Cho hàm số bậc hai Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)có bảng biến thiên như hình sau:

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Mệnh đề đào dưới đây đúng? 

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 8: Cho ba điểm A,B,C tùy ý. Khi đó Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là vectơ nào sau đây?

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 9: Tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  là

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 6a và AD = 8a. Tính Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 11: Cho Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 12: Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm. Tìm điểm M thỏa mãn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

    A. M trùng với I .                                                   B. M là trung điểm BI .

    C. M là trung điểm AI .                                          D. M trùng với A hoặc B.

Câu 13: Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 18 học sinh giỏi Văn và 10 học sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn ? 

    A. 12 học sinh.              B. 8 học sinh.                    C. 10 học sinh.                  D. 14 học sinh.

Câu 14:  Biết rằng đồ thị ( P) của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) có đỉnh I(2,-1). Tính giá trị của biểu thức M = 2a + b

 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 15: Cho tam giác ABC, Gọi I là điểm thỏa mãnĐề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Kết quả phân tích Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là

Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm).

a. Cho hai tập hợp Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

b. Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) .

Bài 2 (2,0 điểm). Cho hàm số Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị ( P) của hàm số trên.

b. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Bài 3 (1,5 điểm). 

a. Cho 4 điểm M,N,P,Q bất kỳ, chứng minh rằng Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

b. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm thỏa mãn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)và G là trọng tâm tam giác ABE. Đường thẳng AG cắt BC tại F.  Biểu diễn Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

------------- HẾT -------------

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 đầy đủ!

Xem thêm bộ Đề thi Toán 10 năm 2024 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên