Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Trong các câu sau câu nào không phải là một mệnh đề?

Quảng cáo

A. 1 + 2 = 2

B. 2 < 1

C. 3 - Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) = 0

D. x > 2

Câu 2: Mệnh đề A ⇒ B được hiểu như thế nào?

A. A khi và chỉ khi B

B. B suy ra A

C. A là điều kiện cần để có B

D. A là điều kiện đủ để có B

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là x = 3,456 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,01 (m) và y = 12,732 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,015 (m) và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

A. L = 32,376 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,025; ΔL ≤ 0,05

B. L = 32,376 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,05; ΔL ≤ 0,025

C. L = 32,376 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,5; ΔL ≤ 0,5

D. L = 32,376 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,05; ΔL ≤ 0,05

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. Hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. Hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình bình hành

D. Hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được gọi là bằng nhau nếu cùng độ dài.

Quảng cáo

Câu 5: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R\1≤|x|≤2}; B = (-∞; m - 2] ∪ [m; + ∞) . Tìm tất cả các giá trị của m để A ⊂ B.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 6: Cho các đường thẳng sau đây:

3y - 6x + 1 = 0; y = -0,5x - 4; y = 3 + Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề); 2y + x = 6; 2x - y = 1 và y = 0,5 + 1

Trong các đường thẳng trên, có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 7. Cho tam giác có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC. Phân tích véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) theo hai vécto là hai cạnh của tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 - 1?

A. (-1; 2)

B. (2; 7)

C. (0; -1)

D. (1; -2)

Câu 8. Cho tam giác ABC. D, E, F là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Hệ thức nào đúng ?

Quảng cáo

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 9. Cho hình bình hành ABCD. Câu bào sau đây sai:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 10: Cho các hàm số sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. (I)

B. (II)

C. (III)

D. (IV)

Câu 11. Tên trục Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) cho hai điểm A, B lần lượt có tọa độ 1 và 5. Khi đó tọa độ điểm M thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Câu 12: Trên trục Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là -5; 2; 4. Khi đó tọa độ điểm M thảo mãn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 13: Parabol y = x2 - 2x + 2 có đỉnh là

A. I (2;2)

B. I (1;1)

C. I (-1;5)

D. I (-2;10)

Quảng cáo

Câu 14: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y = |x2 + 2x + m - 4| trên đoạn [-2;1] bằng 4?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 15. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. M1 (2;1).

B. M2 (1;1).

C. M3 (2;0).

D. M4 (0;-1).

Câu 16. Tìm tập xác định D của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. D = (3; + ∞)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. D = R

Câu 17. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(2;-3), B(4;1), trọng tâm G(-4;2). Khi đó tọa độ điểm C là:

A. (Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề);0)

B. (-18;8)

C. (-6;4)

D. (-10;10)

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) xác định trên khoảng (-1;3).

A. Không có giá trị m thỏa mãn.

B. m ≥ 2

C. m ≥ 3

D. m ≥ 1

Câu 19. Cho hàm số f(x) = 4 - 3x. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. Hàm số nghịch biến trên Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. Hàm số đồng biến trên R

D. Hàm số đồng biến trên Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-3;3] để hàm số f(x) = (m + 1)x + m - 2 đồng biến trên R

A. 7

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 21. Cho hai hàm số f(x) = 2x3 + 3x và g(x) = x2017 + 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số chẵn; g(x) là hàm số chẵn.

C. Cả f(x) và g(x) đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

D. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 22. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = (m2 - 3) + 2m -3 song song với đường thẳng y = x + 1.

A. m = 2

B. m = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)2

C. m = -2

D. m = 1

Câu 23. Cho tam giác ABC có trung tuyến AB. Xác định điểm I sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 24: Hãy biểu diễn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) theo hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 25. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm E(2;1) và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và N(1; 3). Tính giá trị biểu thức S = a2 + b2

A. S = -4

B. S = -40

C. S = -58

D. S = 58

Câu 26. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm E(2;-1) và có hệ số góc bằng -2. Tính tích P = ab.

A. P = -10

B. P = 10

C. P = - 7

D. P = - 5

Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x + 2 cắt đường thẳng y = 4x + 3.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 28: Cho hàm số f(x) = x2 - 6x + 1. Khi đó:

A. f(x) tăng trên khoảng (-∞;3) và giảm trên khoảng (3; +∞).

B. f(x) giảm trên khoảng (-∞;3) và tăng trên khoảng (3; +∞).

C. f(x) luôn tăng.

D. f(x) luôn giảm

Câu 29: Parabol y = 3x2 - 2x + 1.

A. Có đỉnh Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. Có đỉnh Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. Có đỉnh Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Đi qua điểm M (-2;9).

Câu 30: Cho Parabol y = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) và đường thẳng y = 2x - 1. Khi đó:

A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.

B. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2;2)

C. Parabol không cắt đường thẳng

D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là (-1;4).

Câu 31: Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với B qua G. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32: Biết Parabol y = ax2 + bx + c đi qua góc tọa độ và có đỉnh I(-1;-3). Giá trị của a,b,c là:

A. a = -3, b = 6, c = 0

B. a = 3, b = 6, c = 0

C. a = 3, b = -6, c = 0

D. Một đáp số khác.

Câu 33: Biết parabol (P): ax2 + 2x + 5 đi qua điểm A(2;1). Giá trị của a là

A. a = -5

B. a = -2

C. a = 2

D. Một đáp số khác.

Câu 34. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là :

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 35: Ký hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên ?

A. 6 ⊂ N.

B. 6 ∈ N.

C. 6 ∉ N.

D. 6 = N.

Câu 36: Liệt kê các phần tử của tập hợp X = {x∈R|2x2 - 7x + 5 = 0}

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 37. Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 38. Cho A = [-3; 2). Tập hợp CRA là:

A. (-∞;-3)

B. (3;+∞)

C. [2;+∞)

D. (-∞;-3)∪[2;+∞)

Câu 39. Cho hình bình hành ABCD. Câu bào sau đây sai:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 40. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 41. Cho X = {7;2;8;4;9;12;}; Y = {1;3;7;4}. Tập nào sau đây bằng tập X ∩ Y ?

A. {1;2;3;4;8;9;7;12}.

B. {2;8;9;12}.

C. {4;7}.

D. {1;3}.

Câu 42. Cho A [-4;7], B = (-∞;-2)∪(3;+∞). Khi đó A ∩ B:

A. [-4;-2)∪(3;7]

B. [-4;-2)∪(3;7)

C. (-∞;2]∪(3;+∞)

D. (-∞;2)∪[3;+∞)

Câu 43. Cho A = (-;-2], B = [3;+), C = (0;4). Khi đó tập (A∪B)∩C là:

A. [3;4]

B. (-∞;-2]∪(3;+∞)

C. [3;4)

D. (-∞;-2)∪[3;+∞)

Câu 44: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề). Với những giá trị thực nào của m và n thì Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

A. m = 1; n = 1

B. n ∈ R; m = 3 - 2n

C. không tồn tại m, n

D. m ∈ R; n = 3 - 2m

Câu 45: Cho hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có giá tạo với nhau một góc 600Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề). Khi đó Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 1: Phủ định của mệnh đề: “∀x∈R: x2 + 1 > 0” là:

A. ∀x∈R: x2 + 1 < 0

B. ∃x∈R: x2 + 1 ≤ 0

C. ∃x∈R: x2 + 1 > 0

D. ∀x∈R: x2 + 1 = 0

Câu 2: Phủ định của mệnh đề: “∀x∈N: x2 - 5x + 4 = 0” là:

A. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 # 0”

B. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 = 0”

C. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 > 0”

D. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 < 0”

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau

Câu 4: Tính diện tích S của hình chữ nhật có các cạnh là x = 3,456 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,01 (m) và y = 12,732 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,015 (m) và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

A. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,176

B. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,0015

C. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,025

D. S = 44,002 (m2); Δs < 0,0025

Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O, khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7: Ký hiệu Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) = “số a chia hết cho số P”. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 8: Cho hai tập hợp X = (0;3] và Y = (a;4). Tìm tất cả các giá trị của a ≤ 4 để X ∩ Y ≠ ∅.

A. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. a < 3

C. a < 0

D. a > 3

Câu 9. Cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề), mệnh đề nào sau đây đúng ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 10: Cho hàm số y = mx3 - 2(m2 + 1)x2 + 2m2 - m. Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua với mọi m.

A. N(1;2)

B. N(2;-2)

C. N(1;-2)

D. N(3;-2)

Câu 11: Cho bốn hàm số sau:

(I) y = -2018;

(II) y = 3x2 - 1;

(III) y = -x4 + 3x -2;

(IV) y = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. (I)

B. (II)

C. (III)

D. (IV)

Câu 12. Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM = 3MC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 13. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-1;+∞)

B. (0;1)

C. (-∞;0)

D. (-∞;1)

Câu 14. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm A, B lần lượt là a, b. Khi đó tọa độ điểm A' đối xứng với A qua B là:

A. b - a

B. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. 2a - b

D. 2b - a

Câu 15. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm B, C lần lượt là m - 2 và m2 + 3m + 2. Tìm m để đoạn thẳng BC có độ dài nhỏ nhất.

A. m = 2

B. m = 1

C. m = -1

D. m = -2

Câu 16. Cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(1;1) và trọng tâm tam giác là G(2;3). Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

A. (3;5)

B. (4;5)

C. (4;7)

D. (2;4)

Câu 17. Cho hàm số y = f(x) = x2 - |x|. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị của hàm số đối xứng qua gốc tọa độ.

B. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục tung

C. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục hoành

D. Đồ thị của hàm số đối xứng qua đường thẳng x = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 18. Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - m = 0 có 2 nghiệm phân biệt là khoảng (a;b). Tính a + b.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 19. Tìm tập xác định D của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

A. D = [1;4]

B. D = (1;4)\{2;3}

C. D = [1;4]\{2;3}

D. D = (-∞;1] ∪[4;+∞)

Câu 20: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến. Tính Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề):

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;2), B(2;0). Tọa độ của trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

A. ( ;1)

B. (1;2)

C. (-1;-2)

D. (5;2)

Câu 22. Xét sự biến thiên của hàm số f(x) = x + Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) trên khoảng (1;+∞). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;+∞).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

C. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

D. Hàm số không đồng biến, cũng không nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

Câu 23. Cho hàm số f(x) = |x - 2| Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. f(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số chẵn.

C. f(x) là hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.

D. f(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2017; 2017] để hàm số y = (m - 2)x + 2m đồng biến trên R

A. 2014

B. 2016

C. Vô số

D. 2015

Câu 25. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 26. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. G nằm trên đoạn AD và AG = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)AD

B. G nằm trên đoạn AD và AG = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)AD

C. G nằm trên đoạn AD và GD = 2AG

D. G nằm trên đoạn AD và GA = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)GD

Câu 27: Trong mp Oxy, cho A(-1;3), B(7;-1). Tìm h, k sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. h = 12, k = -4

B. h = 12,k = 4

C. h = -12, k = -4

D. h = -12,k = 4

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d:y = (3m + 2)x - 7m - 1 vuông góc với đường Δ:y = 2x -1

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x + 2 cắt đường thẳng y = 4x + 3.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 29. Tìm phương trình đường thẳng d:y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm I(1;3), cắt hai tia Ox, Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. y = 2x + 5

B. y = -2x - 5

C. y = 2x - 5

D. y = -2x + 5

Câu 30: Trong mp Oxy, cho biết A(2;1), B(-3;0), C(4;2). Tọa độ trọng tâm G của ΔABC là:

A. G(1;1)

B. GBộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. G(3;1)

D. G(3;3)

Câu 31: Trong mp Oxy, cho ΔABC có A(-3;6) , B(4;-2) và C(5;- 4). Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32: Parabol (P):y = - x2 + 6x + 1. Khi đó:

A. Có trục đối xứng x = 6 và đi qua điểm A(0;1).

B. Có trục đối xứng x = -6 và đi qua điểm A(1;6).

C. Có trục đối xứng x = 3 và đi qua điểm A(2;9).

D. Có trục đối xứng x = 3 và đi qua điểm A(3;9).

Câu 33: Cho Parabol (P):y = ax2 + bx + 1 biết rằng Parabol đó đi qua hai điểm A(1;4) và B(-1;2). Parabol đó là:

A. y = x2 + 2x + 1

B. y = 5x2 - 2x + 1

C. y = -x2 + 5x + 1

D. y = 2x2 + x + 1

Câu 34. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là :

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 35. Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 36: Biết Parabol y = ax2 + bx + c đi qua góc tọa độ và có đỉnh I(-1;-3). Giá trị của a, b, c là:

A. a = -3; b = 6; c = 0

B. a = 3; b = 6; c = 0

C. a = 3; b = -6; c = 0

D. Một đáp số khác

Câu 37. Cho A = {x∈R:x + 2 ≥ 0}, B = {x∈R:5 - x ≥ 0}. Khi đó A ∩ B là:

A. [-2;5].

B. [-2;6].

C. [-5;2].

D. (-2;+∞).

Câu 38. Cho A = {x∈R:x + 2 ≥ 0}, B = {x∈R:5 - x ≥ 0}. Khi đó A \ B là:

A. [-2;5].

B. [-2;6].

C. (5;+∞).

D. (2;+∞).

Câu 39. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được phân tích theo Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 40: Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề), N là trung điểm AB . Khi đó

A. M thuộc CN sao cho CM = 2NM

B. M thuộc CN sao cho CN = 3NM

C. M nằm ngoài đoạn CN

D. M là trung điểm CN.

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học