Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

Câu 1. Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. ac > bd.

B. a - c > b - d.

C. a - d > b - c.

D. -ac > -bd.

Câu 2. Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng nào sau đây đúng?

A. ac > bc.

B. a2 < b2.

C. a + c > b + c.

D. c - a > c - b.

Câu 3. Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

A. |a - b| ≤ |a| + |b|

B. |a - b| = |a| - |b|

C. |a - b| = |a| + |b|

D. |a - b| > |a| - |b|

Câu 4. Cho ΔABC có b = 6, c = 8, Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Độ dài cạnh a là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 5. Cho ΔABC có S = 84, a = 13, b = 14, c = 15. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là:

A. 8,125

B. 130

C. 8

D. 8,5

Câu 6. Cho ΔABC có a = 6, b = 8, c = 10. Diện tích S của tam giác trên là:

A. 48

B. 24

C. 12

D. 30

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) với x > 0 là

A. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) < 1 là

A. (–∞;–1)

B. (–1;1)

C. (-∞;-1)∪(1;+∞)

D. (1;+∞)

Câu 9. Câu nào sau đây sai?.

Miền nghiệm của bất phương trình -x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x) là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. (0;0).

B. (1;1).

C. (4;2).

D. (1;-1).

Câu 10. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) luôn âm

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1).

D. Đáp án khác

Câu 11. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x2 - 2x + 3 luôn dương

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1)∪(3;+∞).

D. (-1;3).

Câu 12: Bất phương trình 5x – 1 > Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) + 3 có nghiệm là

A. x < 2

B. x < 3

C. x > -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. x > Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2;0)¸ B(0;3) và C(-3;-1). Đường thẳng đi qua điểm B và song song với AC có phương trình tham số là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình: |2x - 1| ≤ x là S = [a;b]. Tính P = a.b ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15. Cho phương trình: ax + by + c = 0 (1) với a2 + b2 > 0. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là .

B. a = 0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục ox.

C. b = 0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục oy.

D. Điểm Mo (xo;yo) thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi axo + byo + c # 0.

Câu 16. Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

A. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương.

B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng.

C. Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước.

D. Hai điểm phân biệt thuộc (d).

Câu 17. Hãy chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. |x| ≤ 1 ⇔ x ≤ 1.

B. |x| ≤ 1 ⇔ -1 ≤ x ≤ 1.

C. |x| ≤ -1 ⇔ x ≤ -1.

D. |x| ≤ 1 ⇔ x = 1.

Câu 18: Cho nhị thức bậc nhất f(x) = 23x - 20. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình x(x - 6) + 5 - 2x > 10 + x(x - 8) là:

A. (-∞;5).

B. (5;+∞).

C. ∅.

D. R.

Câu 20. Tam giác ABC có AB = 3, AC = 6, Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) = 600. Tính diện tích tam giác ABC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 22. Tam giác ABC có AB = 3; AC = 6 và Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. (0;1).

B. (-∞;-2)∪[1;+∞).

C. (-∞;0)∪[1;+∞).

D. [0;1].

Câu 24. Cho hệ bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi:

A. m < -5.

B. m > -5.

C. m > 5.

D. m < 5.

Câu 25. Cho m ∈ Z và bất phương trình 3mx > x + 2m - 5 có tập nghiệm T mà (-1;+∞)⊂T. Khi đó:

A. m = 0.

B. m = 1.

C. m = -1.

D. m > 1.

Câu 26. Tập nghiệm của hệ bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. (Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)1).

B. (-∞:-1).

C. (1;+∞).

D. ∅.

Câu 27. Hệ bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm khi và chỉ khi:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 28. Bất phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm là:

A. 3 < x ≤ 5.

B. 2 < x ≤ 3.

C. -5 < x ≤ -3.

D. -3 < x ≤ -2.

Câu 29. Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác đã cho.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 30. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) > 0 là

A. x ∈ (-∞;-3)∪(1;+∞)

B. x ∈ (-3;1)∪(2;+∞)

C. x ∈ (-3;1)∪(1;2)

D. x ∈ (-∞;-3)∪(1;2)

Câu 31. Tam giác ABC có Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Tính độ dài cạnh BC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 32. Bất phương trình (m - 1)x > 3 vô nghiệm khi

A. m # 1

B. m < 1

C. m = 1

D. m > 1

Câu 33. Đường thẳng d đi qua điểm A(1;-2) và có vectơ pháp tuyến Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có phương trình tổng quát là:

A. d : x + 2y + 4 = 0

B. d : x - 2y - 5 = 0

C. d : -2x + 4y = 0

D. d : x - 2y + 4 = 0

Câu 34. Tam thức bậc hai f(x) = 2x2 + 2x + 5 nhận giá trị dương khi và chỉ khi

A. x ∈ (0;+∞)

B. x ∈ (-2;+∞)

C. x ∈ R

D. x ∈ (-∞;2)

Câu 35. Biểu thức (4 - x2)(x2 + 2x - 3)(x2 + 5x + 9) âm khi

A. x ∈ (1;2).

B. x ∈ (-3;-2)∪(1;2).

C. x ≥ 4.

D. x ∈ (-∞;-3)∪(-2;1)∪(2;+∞).

Câu 36. Tìm m để phương trình x2 - mx + m + 3 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.

A. m > 6

B.m < 6

C.0 < m < 6

D. m > 0

Câu 37. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình (x + 3)(x - 1) ≤ 0 là

A. 1

B. -4

C. -5

D. 4

Câu 38. Nghiệm của bất phương trình |2x - 3| ≤ 1 là

A. 1 ≤ x ≤ 3

B. -1 ≤ x ≤ 1

C. 1 ≤ x ≤ 2

D. -1 ≤ x ≤ 2

Câu 39. Số nghiệm nguyên thỏa mãn bất phương trình |x + 2| + |-2x + 1| ≤ x + 1 là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 0

Câu 40. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) < 0 là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề).

B. a - c > b - d.

C. ac > bd.

D. a + c > b + d.

Câu 2. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

A. 6a > 3a.

B. 3a > 6a.

C. 6 - 3a > 3 - 6a.

D. 6 + a > 3 + a.

Câu 3. Cho ΔABC thỏa mãn: 2cosB = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Khi đó:

A. B = 300

B. B = 600

C. B = 450

D. B = 750

Câu 4. Cho ΔABC vuông tại B và có Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Số đo của góc A là:

A. A = 650

B. A = 600

C. A = 1550

D. A = 750

Câu 5. Cho ΔABC có B = 600, a = 8, c = 5. Độ dài cạnh b bằng:

A. 7

B. 129

C. 49

D. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề).

Câu 6: Cho x > 4. Số nào trong các số sau đây là số nhỏ nhất?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 7: Bất phương trình |2x - 1| > x có tập nghiệm là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình x(x – 6) + 5 – 2x > 10 + x(x – 8) là

A. (–∞; 5)

B. ∅

C. (5;+∞)

D. R

Câu 9. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) luôn âm

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1).

D. (-1;+∞).

Câu 10. Tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. [1;+∞).

B. [1;+∞)\{4}.

C. (1;+∞)\{4}.

D. (-4;+∞).

Câu 11. Tập hợp nghiêm của bất phương trình |x - 1| < x + 1 là:

A. (0;1).

B. (1;+∞).

C. (0;+∞).

D. [0;+∞).

Câu 12. Cho bất phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là:

A. 2.

B. 1.

C. -2.

D. -1.

Câu 13. Câu nào sau đây đúng?.

Miền nghiệm của bất phương trình 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. (0;0).

B. (-4;2).

C. (-2;2).

D. (-5;3).

Câu 14. Cho ΔABC có Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề), nửa chu vi p = 10. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác trên là:

A. 3

B. 2

C. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15. Số nghiệm tự nhiên nhỏ hơn 6 của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 16. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức f(x) = x2 + 9 - 6x luôn dương

A. R\{3}.

B. R.

C. (3;+∞).

D. (-∞;3).

Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 18. Tập nghiệm s của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 19. Giải bất phương trình x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2)

A. x ≤ 1.

B. 1 ≤ x ≤ 4

C. x ∈ (-∞;1)∪[4;+∞)

D. x ≥ 4

Câu 20. Bất phương trình |x - 3| > |2x + 4| có nghiệm là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 21. Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A = (-3;2), B = (-3;3) có một vectơ pháp tuyến là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 22. Bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có tập nghiệm là

A. S = (-∞;-3)∪(1;+∞)

B. S = (-∞:-3)∪(-1;1)

C. S = (-3;-1)∪(1:+∞)

D. S = (-3;1)∪(-1;+∞)

Câu 23. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m(x - 1) < 2x - 3có nghiệm.

A. m # 2.

B. m > 2.

C. m = 2.

D. m < 2.

Câu 24. Tam thức f(x) = -2x2 + (m - 2)x - m = 4 không dương với mọi x khi:

A. m ∈ R\{6}

B. m ∈ ∅

C. m = 6

D. m ∈ R

Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;4), B(3;2) và C(7;3) Viết phương trình tham số của đường trung tuyến CM của tam giác.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 26. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để x2 + 2(m + 1)x + 9m - 5 = 0 có hai nghiệm âm phân biệt.

A. m < 6

B. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) < m < 1 hoặc m > 6

C. m > 1

D. 1 < m < 6

Câu 27. Với giá trị nào của m thì bất phương trình m2(x - 1) + m < x(3m - 2) vô nghiệm?

A. m = 2.

B. m = 1.

C. ∅.

D. m = 2 và m =1.

Câu 28. Tập nghiệm của hệ bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. [-3;+∞)

B. (-∞;3)

C. [-3;3)

D. (-∞;-3]∪(3;+∞)

Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2;-1), B(4;5) và C(-3;2). Lập phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ C

A. x + y - 1 = 0

B. x + 3y - 3 = 0

C. 3x + y + 11 = 0

D. 3x - y + 11 = 0

Câu 30. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

d1 : x - 2y + 1 = 0 và d2 : -3x + 6y - 10 = 0.

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 31. Định m để hệ sau có nghiệm duy nhất: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. m = 1

B. m = –2

C. m = 2

D. m = -1

Câu 32. Bất phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 33. Số nghiệm của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 34. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3;-7) và B(1;-7) là:

A. y - 7 = 0

B. y + 7 = 0

C. x + y + 4 = 0

D. x + y + 6 = 0

Câu 35. Cho tam giác ABC có A(1;1), B(0;-2), C(4;2) Lập phương trình đường trung tuyến của tam giác ABC kẻ từ A.

A. x + y - 2 = 0

B. 2x + y - 3 = 0

C. x + 2y - 3 = 0

D. x - y = 0

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 10 chọn lọc từ các trường THPT hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa