Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 10.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Trong các câu sau câu nào không phải là một mệnh đề?

Quảng cáo

 Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: Mệnh đề A => B  được hiểu như thế nào?

A. A khi và chỉ khi B

B. B suy ra A

C. A là điều kiện cần để có B

D. A là điều kiện đủ để có B 

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4.  Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. Hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. Hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình bình hành

D. Hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđược gọi là bằng nhau nếu cùng độ dài.

Câu 5: Cho hai tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .Tìm tất cả các giá trị của m để Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Quảng cáo

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6: Cho các đường thẳng sau đây:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Trong các đường thẳng trên, có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

Câu 7. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC. Phân tích véctơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất theo hai vécto là hai cạnh của tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ?

    A.( -1, 2 )          B.( 2, 7)           C.(0, -1)           D.(1, -2)   

Câu 9.  Cho tam giác ABC. D, E, F là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Hệ thức nào đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10. Cho hình bình hành ABCD. Câu bào sau đây sai:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Câu 11: Cho các hàm số sau:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số chẵn?

    A. (I)        B. (II)         C. (III)        D. (IV)

Câu 12. Tên trục Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất cho hai điểm A, B lần lượt có tọa độ 1 và 5. Khi đó tọa độ điểm M thỏa mãn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

    A. 10         B. 11         C. 12         D. 13

Câu 13: Trên trục Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là - 5,2,4. Khi đó tọa độ điểm M thảo mãn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14: Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có đỉnh là

   A.I ( 2,2)                         B.I ( 1, 1)   

   C.I ( -1,5)                         D.(-2,10)   

Câu 15: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấttrên đoạn [ -2,1 ] bằng 4?

Quảng cáo

    A. 1            B. 2            C. 3            D. 4

Câu 16. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

   A. M1(2;1)                         B. M2(1;1)

   C. M3(2;0)                         D. M4(0;-1)

  Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(2;-3),B(4;1), trọng tâm G(-4;2). Khi đó tọa độ điểm C là:

    A. ( Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ;0)                  B. (-18;8)                  C. (-6;4)                  D. (-10;10)

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  xác định trên khoảng ( -1,3)

    A. Không có giá trị m thỏa mãn.    B.Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất       

  Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 20. Cho hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất . Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất B. Hàm số nghịch biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất   

    C. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất D. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ -3,3] để hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất đồng biến trên R

    A.7                 B. 5                 C. 4                 D. 3

Câu 22. Cho hai hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất . Mệnh đề nào sau đây đúng?

    A. f(x) là hàm số lẻ;g(x) là hàm số lẻ.

    B. f(x) là hàm số chẵn;g(x) là hàm số chẵn.

    C. Cả f(x) và g(x) đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

    D. f(x) là hàm số lẻ;g(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 23. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtsong song với đường thẳng y = x + 1.

Câu 24. Cho tam giác ABC có trung tuyến AB. Xác định điểm I sao cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 25: Hãy biểu diễn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất theo hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 26. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm E ( 2,-1) và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và N(1; 3). Tính giá trị biểu thứcBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

    A. S = -4             B. S = -40             C. S = - 58             D. S = 58    

Câu 27. Biết rằng đồ thị hàm số y =ax+ b đi qua điểm A ( -3,1) và có hệ số góc bằng -2. Tính tích P = ab.

    A. P= -10             B. P = 10             C. P= - 7             D. P = - 5 

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x+2 cắt đường thẳng y = 4x+3.

   A. m = ±2                         B. m ≠ ±2

   C. m ≠ 2                         D.m ≠ -2

Câu 29: Cho hàm sốBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất . Khi đó:

    A. f(x) tăng trên khoảng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất và giảm trên khoảng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

    B. f(x) giảm trên khoảng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất và tăng trên khoảng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

    C. f(x) luôn tăng.

    D. f(x) luôn giảm

Câu 30: Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 31: Cho Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà đường thẳng y = 2x-1. Khi đó:

    A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.

    B. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2,2)  

    C. Parabol không cắt đường thẳng

    D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là (-1,4).

Câu 32: Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với B qua G. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng? 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 33: Biết Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđi qua góc tọa độ và có đỉnh I ( -1,-3).Giá trị của a,b,c là:

   A. a = -3, b = 6, c = 0                         B. a = 3, b = 6, c = 0

   C. a = 3, b = -6, c = 0                         D. Một số đáp án khác.

Câu 34: Biết parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđi qua điểm A(2,1). Giá trị của a là

    A. a = -5           B. a = -2           C. a = 2           D. Một đáp số khác.

Câu 35. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất   là :

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 36: Ký hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên?

   A. 6 ⊂ N                         B. 6 ∈ N

   C. 6 ∉ N                         D. 6 = N.

Câu 37: Liệt kê các phần tử của tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 38. Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 39. Cho A = [ -3,2). Tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà :

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 40. Cho hình bình hành ABCD. Câu bào sau đây sai:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 41. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 42.Cho X = { 7,2,8,4,9,12 } ; Y = { 1,3,7,4 }. Tập nào sau đây bằng tập Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ?

A. { 1,2,3,4,8,9,7,12 }    B. { 2,8,9,12 }    C. { 4,7 }   D. { 1,3 }

Câu 43. Cho A = [ -4,7 ],Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khi đó Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 44.Cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtKhi đó tập Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 45: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Với những giá trị thực nào của m và n thì Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  .

   A. m = 1, n = 1                         B. n ∈ R; m = 3 - 2n

   C. không tồn tại m, n                         D. m ∈ R; n = 3 - 2m

Câu 46: Cho hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có giá tạo với nhau một góc Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khi đó Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtbằng:

    A. 3√63           B. 3√5           C. 3√3           D. √63


Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 1: Phủ định của mệnh đề:Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2: Phủ định của mệnh đề: Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

    A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau

    B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau

    C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau

    D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau

Câu 4: Tính diện tích S của hình chữ nhật có các cạnh là Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất(m) và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O, khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7: Ký hiệu Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  = “số a chia hết cho số P”. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8: Cho hai tập hợp X = ( 0,3 ] và Y = ( a,4). Tìm tất cả các giá trị của Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9. Cho vectơBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtmệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Có vô số vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

B. Có duy nhất một vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

C. Có duy nhất một vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

D. Không có vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10: Cho hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất.Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua với mọi m.

 Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 11: Cho bốn hàm số sau:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số lẻ?

    A. (I)     B. (II)    C. (III)    D. (IV)

Câu 12. Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM = 3MC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất                       

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm A, B lần lượt là a, b. Khi đó tọa độ điểm A' đối xứng với A qua B là:

    A. b - a                Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất   

    C. 2a - b               D. 2b - a   

Câu 15. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm B, C lần lượt là m-2 và m2+3m+2. Tìm m để đoạn thẳng BC có độ dài nhỏ nhất.

    A. m = 2                B. m = 1

    C. m = -1               D. m = -2

Câu 16.  Cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(1; 1) và trọng tâm tam giác là G(2; 3). Tọa độ đỉnh A của tam giác là :

A. (3; 5)            B. (4; 5)            C. (4; 7)            D. (2; 4)

Câu 17.Cho hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khẳng định nào sau đây là đúng?

    A. Đồ thị của hàm số đối xứng qua gốc tọa độ.

    B. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục tung

    C. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục hoành

    D. Đồ thị của hàm số đối xứng qua đường thẳngBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 18. Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtcó 2 nghiệm phân biệt là khoảng ( a,b ) . Tính a + b.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19.Tìm tập xác định D của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 20: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến.Tính Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  :

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu  21: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;2), B(2;0). Tọa độ của trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

A. ( Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất ;1)           B. (1;2)           C. (-1;-2)           D. (5;2)

Câu 22. Xét sự biến thiên của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấttrên khoảng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;+∞)

    B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞)

    C. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng (1;+∞)

    D. Hàm số không đồng biến, cũng không nghịch biến trên khoảng (1;+∞)

Câu 23.Cho hàm số f(x) = |x-2|. Khẳng định nào sau đây là đúng.

    A. f(x) là hàm số lẻ.                              B. f(x) là hàm số chẵn.

    C. f(x) là hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.     D. f(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ - 2017,2017 ] để hàm số y =(m-2)x + 2m đồng biến trên R

    A.2014            B. 2016            C. Vô số            D. 2015  

Câu 25. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 26. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC. Xác định vị trí của điểm G biết Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

A. G nằm trên đoạn AD và Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. G nằm trên đoạn AD và Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

C. G nằm trên đoạn AD và GD = 2GA

D. G nằm trên đoạn AD và Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 27: Trong mp Oxy, cho A(-1;3), B(7;-1). Tìm h, k sao cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. h=12, k=-4                B. h=12,k=4                C. h=-12, k=-4                D. h=-12,k=4

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = ( 3m + 2)x - 7m -1 vuông góc với đường Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtcắt đường thẳng y = 4x + 3.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 30. Tìm phương trình đường thẳng d: y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm I(1,3), cắt hai tia Ox,Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

    A. y = 2x + 5          B. y = -2x - 5          C. y = 2x - 5          D. y = -2x + 5  

Câu 31: Trong mp Oxy, cho biết A(2;1), B(-3;0), C(4;2). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. G(1;1)           Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất           C. G(3;1)          D. G(3;3)

Câu 32: Trong mp Oxy, cho tam giác ABC có A(-3;6) , B(4;-2) và C(5;- 4). Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 33: Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khi đó:

    A. Có trục đối xứng x = 6  và đi qua điểm A (0,1).

    B. Có trục đối xứng x = -6   và đi qua điểm A(1,6).

    C. Có trục đối xứng x = 3 và đi qua điểm A(2,9)

    D. Có trục đối xứng x = -3 và đi qua điểm A(3,9).

Câu 34: Cho Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtbiết rằng Parabol đó đi qua hai điểm A(1,4) và B(-1,2). Parabol đó là:

  Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 35. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là :

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 36. Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 37: Biết Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđi qua góc tọa độ và có đỉnh I(-1,-3). Giá trị của a,b,c là:

A. a = -3, b = 6, c = 0                B. a = 3, b = 6, c =0      

C. a = 3, b = -6, c = 0                D. Một đáp số khác

Câu 38. Cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 39. Cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 40. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđược phân tích theo Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 41: Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất , N là trung điểm AB . Khi đó

A. M thuộc CN sao cho CM = 2NM             B. M thuộc CN sao cho CN = 3NM

C. M nằm ngoài đoạn CN                            D. M là trung điểm CN.


Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến:Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. P(0)          B. P(5)          C. P(3)          D. P (4)  

Câu 2. Với mọi Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất mệnh đề nào sau đây là đúng

A.Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

B. Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là số chính phương

C. Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là số lẻ

D. Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 3. Cho tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

  Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác MNP có M(1,-1) và N(5,-3) thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox.Toạ độ của điểm P là:

A. (0,4)                B.(2,0)                C.(2,4)                D. (0,2)  

Câu 5: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD tâm O.Khẳng định nào sau đây sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng? 

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9: Trên trục Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất cho 4 điểm A, B, C, D. Gọi I, J, K, L lần lượt là trung điểm của AC, DB, AD, BC. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Trung điểm các đoạn IJ và KL trùng nhau

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10. Trên trục Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất cho 3 điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là 2,1,-2. Khi đó tọa độ điểm M nguyên dương thỏa mãn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

    A. 0                B. 4                C. 2                D. 3

Câu 11: Xấp xỉ số π bởi số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối biết:Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi AL và CI tương ứng là đường cao của các tam giác ADB và BCD. Cho biết DL = LI = IB = 1. Diện tích của hình chữ nhật ABCD (chính xác đến hàng phần trăm) là:

    A. 4,24               B. 2,242               C. 4,2               D. 4,2426

Câu 13. Cho hai vectơ không cùng phương Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Khẳng định nào sau đây đúng :

A. Không có vectơ nào cùng phướng với cả hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

B. Có vô số vectơ cùng phướng với cả hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

C. Có một vectơ cùng phướng với cả hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, đó là Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 14: Cho hai tập hợp A [-2,3], B = (m,m + 6). Điều kiện để Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 15: Cho hàm số f(x) = ax + b. Xác định a +b, biếtBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

    A. a + b = 3                         B. a + b = 2  

   C. a + b = 1                         D. a + b = 0  

Câu 16: Gọi M ( a,b) là điểm sao cho đường thẳng y = 2mx + 1 - m luôn đi qua, dù m lấy bất cứ giá trị nào. Tìm 2a + b.

    A. 2a + b = 0                          B. 2a + b = 1  

    C. 2a + b = 2                          D. 2a + b = 3 

Câu 17: Cho parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, trong đó m là tham số. Tập hợp các đỉnh của Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtkhi m thay đổi là một parabol ( P ). Đỉnh của ( P ) là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18.  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC . Phân tích véctơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất theo hai véctơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtKhẳng định nào sau đây đúng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC  với A(2,-1), B(0,-2), C(1,-1). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

A. D(3,-4)             B. D(-3,0)             C. D(1,-2)             D. D(1,2)  

Câu 20. Cho hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tìm m để điểm M (-1,2) thuộc đồ thị hàm số đã cho

    A. m = 1               B. m = -1               C. m = -2               D. m = 2  

Câu 21: Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà đường cong Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtcó bao nhiêu giao điểm?

    A. 0               B. 1               C. 2               D. 4

Câu 22: Cho 4 điểm A, B, C, D . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1;-2) , B(3;2). Tọa độ của vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A. (-2;4)       B. (2;0)       C. (-2;-4)       D. (2;4)  

Câu 24: Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Tính tích các nghiệm của phương trình f(x) = M.

    A. 2          B. 0          C. -1          D. 1

Câu 25: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến. Tính Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 26: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđược phân tích theo Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất  là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1 ; 2), B(3;2) , C(-5;0) ; M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.Tọa độ của vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là :

A. ( -4; 3)            B. ( 5; 3)            C. ( -4; -1)            D. ( 0; -1)

Câu 28: Cho 3 điểm M , N , P thẳng hàng ; P nằm giữa M và N. Cặp vectơ nào sau đây ngược hướng với nhau ?         Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1 ; 3), B(5 ; 1).Tìm tọa độ điểm I thỏa:Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

A. I( 8; 0)         B. I( 14; 0)         C. I( 6; 14)         D. I( 5; 4)

Câu 30.Cho số thực a < 0.Điều kiện cần và đủ để Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất


Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng.    

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau    

C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài     

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 2: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Trong các tập hợp sau: tập hợp nào khác rỗng?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4. Cho A(1,2), B ( -2,6). Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A,B,M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5. Cho tập hợp A = [ m, m + 2], B [ -1,2 ]. Tìm điều kiện của m để Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của thống kê này không vượt quá 10000 người, hãy viết số trên dưới dạng chuẩn và ước lượng sai số tương đối của số liệu thống kê trên.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

 Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm sao cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất và I là trung điểm của cạnh AD, M là điểm thỏa mãn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđược phân tích theo hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9. Cho A(1; –2), B(0; 4), C(4; 3). Tọa độ điểm M thỏa mãn Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà :

A. (0,2)                  B. (–1; –1)              C. (1,2)             D.(-2,3)  

Câu 10: Độ cao của một ngọn núi đo được là h = 2373,5m với sai số tương đối mắc phải là Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtHãy viết h dưới dạng chuẩn.

    A. 2373 m                            B. 2370 m

    C. 2373,5 m                         D. 2374 m

Câu 11: Parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà đường cong Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất:   có bao nhiêu giao điểm?

    A. 0    B. 1    C. 2    D. 4

Câu 12: Trên trục   cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ lần lượt là 3,5,-7,9. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 13: Trên trục Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có vectơ đơn vị Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtMệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 14: Cho parabol Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtvà đường thẳng Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, trong đó m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để ( P) và (d)  có điểm chung?

    A. 5            B. 17            C. 1            D. Đáp án khác

Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

 Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 16. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 17. Cho tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất . Các phần tử của tập A là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là :

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Cho A = { 0,1,2,3,4 }, B = { 2,3,4,5,6 }.Tập hợp Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng:

A. { 5 }              B. { 0,1 }              C. { 2,3,4 }              D. { 5,6 } 

Câu 20. Tìm phương trình đường thẳng d : y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm I (1,2) và tạo với hai tia Ox,Oy một tam giác có diện tích bằng 4 .

  Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 21. Cho hàm số f (x) = 4 - 3x. Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất B. Hàm số nghịch biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

    C. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất D. Hàm số đồng biến trên Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 22: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất được phân tích theo Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 23. Cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 24. Cho tam giác ABC có M; N; P lần lượt là trung điểm AB, AC, BC . Vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất bằng

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1 ; 2), B(3;2) , C(-5;0) ; M và N lần lượt là trung điểm của AB  và AC. Tọa độ của vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất là :

A. ( -4; 3)             B. ( 5; 3)             C. ( -4; -1)             D. ( 0; -1)

Câu 26. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất xác định trên R?

 Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 27. Cho hai vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtTọa độ vectơ Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất   là :

A. (7; –7)                  B. (9; –11)                  C. (9; 5)                  D. (–1; 5)

Câu 28. Cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất Xác định x sao cho Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtcùng phương.

A. x = –1            Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtBộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất            D. x = 2

Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( m-1,2), B ( 2,5-2m) và C ( m-3,4).Tìm giá trị m để A,B,C  thẳng hàng?

A. m = 3             B. m = 2             C. m = -2             D. m = 1

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A (2,-1), B (0,-2) , C (-1,1).Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

Bộ 15 Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất


..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem Đề thi Toán 10 Giữa học kì 1 năm 2024 đầy đủ!

Xem thêm bộ Đề thi Toán 10 năm 2024 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên