Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Với bộ 4 Đề thi Học kì 2 Hóa học 10 năm 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Hóa học 10 của các trường THPT trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Hóa 10 Cuối Học kì 2.

Đề thi Học kì 2 Hóa 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Đề thi Hóa 10 Cuối kì 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của carbon trong hợp chất CO là

A. +1.                              B. -1.

C. +2.                              D. -2.

Câu 2: Cho các chất và ion sau: NH3; NO; Ca(NO3)2; NH4+; (NH4)2SO4; N2O3. Số trường hợp trong đó nitrogen có số oxi hoá -3 là

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Quảng cáo

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

(a). Sự oxi hoá là sự nhường electron hay sự làm tăng số oxi hoá.

(b). Trong quá trình oxi hoá, chất khử nhận electron.

(c). Sự khử là sự nhận electron hay là sự làm giảm số oxi hoá.

(d). Trong quá trình khử, chất oxi hoá nhường electron.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 1.

C. 2.                                D. 3.

Câu 4: Cho phản ứng sau: 2Fe + 6H2SO4 toFe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. Vai trò của H2SO4 trong phản ứng là

A. chất khử.

B. chất oxi hoá.

C. chất tạo môi trường.

D. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất tạo môi trường phản ứng.

Câu 5: Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) Phản ứng đốt cháy hydrogen: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l).

(2) Phản ứng nung vôi: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g).

Quảng cáo

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt.

B. Cả hai phản ứng đều toả nhiệt.

C. Phản  ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

D. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

Câu 6: Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất hoá học được kí hiệu là

A. ΔfH2980.

B. fH.

C. ΔrH2980.

D. rH.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a). Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hoá học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25 oC.

(b). Nhiệt (toả ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

(c). Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

(d). Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Quảng cáo

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 1.

C. 3.                                D. 2.

Câu 8: Cho phản ứng sau:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)                                ΔrH2980=483,64kJ.

Enthalpy tạo thành chuẩn của H2O(g) là

A. – 241,82 kJ/ mol.

B. 241,82 kJ/ mol.

C. – 483,64 kJ/ mol.

D. 483,64 kJ/ mol.

Câu 9: Cho giản đồ năng lượng sau:

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Phát biểu đúng là

A. Phản ứng cần cung cấp nhiệt liên tục.

B. Nhiệt lượng toả ra của phản ứng là 1450 kJ.

C. Phản ứng thu nhiệt.

D. Nhiệt lượng thu vào của phản ứng là – 1450 kJ.

Câu 10: Cho phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là

Biết: Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/ mol.

A. +158 kJ.                      B. -158 kJ.

C. +185 kJ.                      D. -185 kJ.

Câu 11: Khi cho một lượng xác định chất phản ứng vào bình để cho phản ứng hoá học xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

A. không đổi cho đến khi kết thúc.

B. tăng dần cho đến khi kết thúc.

C. chậm dần cho đến khi kết thúc.

D. tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

Câu 12: Cho phản ứng tổng quát sau:

aA + bB → mM + nN

Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất A là

A. v¯=ΔCAΔt.

B. v¯=ΔCAΔt.

C. v¯=1a.ΔCAΔt.

D. v¯=1a.ΔCAΔt.

Câu 13: Cho phản ứng: 2CO(g) + O2(g) ⟶ 2CO2(g).

Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu tăng nồng độ CO gấp 3 lần, các chất khác giữ nguyên nồng độ?

A. Tăng gấp 3 lần.

B. Tăng gấp 6 lần.

C. Tăng gấp 9 lần.

D. Giảm 3 lần.

Câu 14: Với phản ứng có γ=2. Nếu nhiệt độ tăng từ 30°C lên 70°C thì tốc độ phản ứng

A. tăng gấp 4 lần.

B. tăng gấp 8 lần.

C. giảm 4 lần.

D. tăng gấp 16 lần.

Câu 15: Hằng số tốc độ phản ứng k

A. phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ chất phản ứng.

B. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất các chất tham gia phản ứng.

C. chỉ phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng.

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng.

Câu 16: Chất làm tăng tốc độ phản ứng hóa học, nhưng không bị thay đổi về chất và lượng khi kết thúc phản ứng là

A. chất xúc tác.

B. chất ban đầu.

C. chất sản phẩm.

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng?

A. Thanh củi được chẻ nhỏ hơn thì sẽ cháy nhanh hơn.

B. Quạt gió vào bếp than để thanh cháy nhanh hơn.

C. Thức ăn lâu bị ôi thiu hơn khi để trong tủ lạnh.

D. Các enzyme làm thúc đẩy các phản ứng sinh hóa trong cơ thể.

Câu 18: Thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phản ứng giữa kẽm (zinc) với dung dịch hydrochloric acid của hai nhóm học sinh được mô tả bằng hình sau:

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Kết quả cho thấy bọt khí thoát ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai mạnh hơn là do

A. nhóm thứ hai dùng axit nhiều hơn.               

B. diện tích bề mặt kẽm bột lớn hơn kẽm miếng.

C. nồng độ kẽm bột lớn hơn.     

D. áp suất tiến hành thí nghiệm nhóm thứ hai cao hơn nhóm thứ nhất.

Câu 19: Cho các phát biểu sau về nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA:

(a). Có 7 electron hóa trị.

(b). Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì độ âm điện giảm.

(c). Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì khả năng hút cặp electron liên kết giảm.

(d). Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử giảm.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 20: Khi phản ứng với các chất khác, nguyên tử halogen có xu hướng nào sau đây?

A. Nhận thêm 1 electron từ nguyên tử khác.

B. Góp chung electron hóa trị với nguyên tử nguyên tố khác.

C. Nhường đi 7 electron ở lớp ngoài cùng.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 21: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là

A. chất khí ở điều kiện thường.

B. có tính oxi hóa mạnh.

C. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử             

D. phản ứng mãnh liệt với nước.

Câu 22: Cho phản ứng X2 + 2NaBr(aq) → 2NaX(aq) + Br2. X có thể là chất nào sau đây?

A. Cl2.                             B. I2.                          

C. F2.                              D. O2.

Câu 23: Phản ứng nào dưới đây sai?

A. 2Fe + 3Cl2  t° 2FeCl3.

B. H2 + I2 t°,Pt 2HI.

C. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO.

D. F2 + H2O ⟶ HF + HFO.

Câu 24: Cho các phát biểu sau về ion halide X-:

(a). Dùng dung dịch silver nitrate sẽ phân biệt được các ion F-, Cl-, Br-, I-.

(b). Với sulfuric acid đặc, các ion Cl-, Br-, I- thể hiện tính khử, ion F- không thể hiện tính khử.

(c). Tính khử của các ion halide tăng theo dãy: Cl-, Br-, I-.

(d). Ion Cl- kết hợp ion Ag+ tạo AgCl là chất không tan, màu vàng.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 25: Dung dịch nước của chất nào sau đây được sử dụng để khắc các chi tiết lên thủy tinh?

A. HF.                             B. HCl.

C. HBr.                            D. HI.

Câu 26: Hòa tan 0,48 gam magnesium (Mg) trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được thể tích khí H2 ở điều kiện chuẩn là

A. 0,2479 lít.        

B. 0,4958 lít.         

C. 0,5678 lít.        

D. 1,487 lít.

Câu 27: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Fe.                              B. Na.

C. Ag.                             D. Al.

Câu 28: Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. HF.                             B. HCl.

C. HBr.                            D. HI.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Cho potassium iodide (KI) tác dụng với potassium permanganate (KMnO4) trong dung dịch sulfuric acid (H2SO4), thu được 3,02 g manganese(II) sulfate (MnSO4), I2 và K2SO4.

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất khử, chất oxi hoá, quá trình oxi hoá, quá trình khử.

b) Tính khối lượng potassium iodide (KI) đã tham gia phản ứng.

Câu 2 (1 điểm): Cho một lượng khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch chứa 7,14 muối KX (X là một nguyên tố halogen) thu được 4,47 gam một muối duy nhất. Xác định muối KX.

Câu 3 (1 điểm): Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau: HBr; NaI; KCl chứa trong các lọ riêng biệt, mất nhãn.

I. Bảng đặc tả kĩ thuật đề kiểm tra cuối kì 2 - Hóa học 10 – Cánh diều.

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

II. Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 - Hóa học 10 – Cánh diều

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong tất cả các hợp chất, hydrogen luôn có số oxi hoá là +1.

B. Trong tất cả các hợp chất, oxygen luôn có số oxi hoá là -2.

C. Số oxi hoá của nguyên tử trong bất kì một đơn chất hoá học nào đều bằng 0.

D. Tổng số oxi hoá của tất cả các nguyên tử trong một phân tử và trong một ion đa nguyên tử bằng 0.

Câu 2: Số oxi hoá của nitrogen trong ion NO3

A. +3.                              B. +5.

C. -3.                               D. -5.

Câu 3: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng oxi hoá – khử là

A. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

B. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.

C. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

D. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl.

Câu 4: Dẫn khí chlorine vào dung dịch KBr xảy ra phản ứng hoá học:

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

Trong phản ứng hoá học trên, xảy ra quá trình oxi hoá chất nào?

A. KCl.                           B. Br2.

C. Cl2.                             D. KBr.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

A. Phản ứng nung vôi.

B. Phản ứng giữa H2 và O2 trong không khí.

C. Phản ứng giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng.

D. Phản ứng nhiệt phân thuốc tím.

Câu 6: Phản ứng thu nhiệt là

A. phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

B. phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

C. phản ứng giải phóng ion dưới dạng nhiệt.

D. phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a). Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.

(b). Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.

(c). Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng toả nhiệt.

(d). Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng toả nhiệt.

(e). Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                B. 3.

C. 4.                                D. 5.

Câu 8: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

(1) 2NaHCO3(s) → Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(gΔrH298o=+20,33 kJ

(2) 4NH3(g) + 3O2(g) → 2N2(g) + 6H2O(l)             ΔrH298o=1 531 kJ

Nhận xét đúng là

A. Phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

B. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

C. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt.

D. Cả hai phản ứng đều tỏa nhiệt.

Câu 9: Cho phản ứng sau:

SO2(g) + 12O2(g) SO3(l)

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng tính theo nhiệt tạo thành là

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Câu 10: Cho phản ứng tạo thành propene từ propyne:

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Cho giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

Liên kết

C – H

C – C

C = C

C ≡ C

H - H

Eb (kJ/mol)

413

347

614

839

432

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là

A. -169 kJ.

B. +169 kJ.

C. -196 kJ.

D. +196 kJ.

Câu 11: Với phản ứng đơn giản: aA + bB ⟶ sản phẩm, tốc độ phản ứng được tính theo công thức

A. v = kCAaCBb.

B. v = kCACB.

C. v = CAaCBb.

D. v = abCACB.

Câu 12: Cho các phản ứng sau:

(1) Phản ứng than cháy trong không khí.

(2) Phản ứng tạo gỉ sắt.

(3) Phản ứng nổ của khí bình gas.

(4) Phản ứng lên men rượu.

Phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh nhất là

A. (1).                              B. (2).

C. (3).                              D. (4).

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

(a). Phản ứng đơn giản là phản ứng xảy ra theo một bước.

(b). Phản ứng đơn giản là phản ứng có các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học bằng nhau và bằng 1.

(c). Tốc độ của một phản ứng đơn giản tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

(d). Tốc độ của mọi phản ứng hóa học đều tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 14: Cho phản ứng: Br2(l) + HCOOH(aq) 2HBr(aq)  + CO2(s).

Nồng độ ban đầu của Br2 là aM, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,02M. Tốc độ trung bình của phản ứng trên là 4.10-5M/s. Giá trị của a là

A. 0,02 M.

B. 0,07 M.

C. 0,02 M.

D. 0,022 M.

Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng: CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)?

A. Pha loãng dung dịch HCl.

B. Nghiền nhỏ đá vôi (CaCO3).

C. Sử dụng chất xúc tác.

D. Tăng nhiệt độ của phản ứng.

Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt củi, nếu thêm một ít dầu hỏa lửa sẽ cháy to hơn. Như vậy, dầu hỏa đóng vai trò chất xúc tác cho quá trình này.

(b) Để thực phẩm tươi lâu, người ta dùng phương pháp bảo quản lạnh. Ở nhiệt độ thấp, quá trình phân hủy các chất diễn ra chậm hơn.

(c) Trong quá trình làm sữa chua, lúc đầu người ta phải pha sữa trong nước ấm và thêm men là để tăng tốc độ quá trình gây chua. Sau đó làm lạnh để kìm hãm quá trình này.

(d) Tùy theo phản ứng mà có thể dùng một, một số hoặc tất cả yếu tố để tăng tốc độ phản ứng.

Số phát biểu sai

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 17: Hệ số nhiệt độ Van’t Hoff được kí hiệu là

A. ∝.                                B. γ.

C. φ.                                D. θ.

Câu 18: Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: H2(g) + Cl2 (g) ⟶ 2HCl (g).

Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu nồng độ H2 giảm 4 lần và nồng độ Cl­2 tăng 2 lần.

A. tăng 4 lần.

B. giảm 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. tăng 8 lần.

Câu 19: Phản ứng giữa đơn chất halogen nào sau đây với hydrogen diễn ra mãnh liệt, nổ ngay cả trong bóng tối hoặc ở nhiệt độ thấp?

A. I2.                                B. Br2.

C. Cl2.                             D. F2.

Câu 20: Dung dịch Br2 có thể phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaF.                            B. NaCl.

C. NaBr.                          D. NaI.

Câu 21: Trong công nghiệp, người ta sử dụng phản ứng giữa chlorine với dung dịch nào sau đây để tạo ra nước Javel có tính oxi hóa mạnh phục vụ cho mục đích sát khuẩn, vệ sinh gia dụng?

A. NaBr.                          B. NaOH.

C. NaCl.                          D. MgCl2.

Câu 22: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns2np3.                        B. ns2np4.

C. ns2np5.                        D. ns2np6.

Câu 23: Ở điều kiện thường, đơn chất chlorine có màu

A. lục nhạt.                      B. vàng lục.

C. nâu đỏ.                        D. tím đen.

Câu 24: Dung dịch chất nào sau đây được dùng để trung hòa môi trường base, hoặc thủy phân các chất trong quá trình sản xuất, tẩy rửa gỉ sắt (thành phần chính là các iron oxide) bám trên bề mặt của các loại thép?

A. H2SO4.                        B. HCl.

C. NaOH.                        D. NaCl.

Câu 25: Để phân biệt các dung dịch: NaF, NaCl, NaBr, NaI, ta dùng

A. dung dịch HCl.

B. quỳ tím.

C. dung dịch BaCl2.

D. dung dịch AgNO3.

Câu 26: Hydrohalic acid có tính acid mạnh nhất là

A. Hydrochloric acid.

B. Hydrofluoric acid.

C. Hydrobromic acid.

D. Hydroiodic acid.

Câu 27: Phản ứng giữa chất nào sau đây với dung dịch H2SO4 đặc, nóng không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. KBr(s).                       B. KI(s).

C. NaCl(s).                      D. NaBr(s).

Câu 28: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?

A. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

C. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2.

D. AgNO3 + HF → HNO3 + AgF.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Cho m gam KClO3 tác dụng với HCl đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra V lít khí Cl2 ở đkc. Biết lượng Cl2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 0,56 gam Fe.

a) Viết các phương trình hoá học xảy ra, chỉ rõ chất khử, chất oxi hoá.

b) Xác định m và V.

Câu 2 (1 điểm): Viết các phương trình hoá học chứng minh tính oxi hoá giảm dần theo chiều: F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Câu 3 (1 điểm): Cho 2,24 gam hỗn hợp gồm: CaCO3 và Mg vào một lượng dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 0,7437 lít hỗn hợp khí ở đkc. Xác định phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của nitrogen trong hợp chất NO là

A. +1.                              B. +2.

C. +3.                              D. +4.

Câu 2: Cho các hợp chất sau: CO; CO2; NaHCO3; CH4; K2CO3. Số hợp chất trong đó C có số oxi hoá +4 là

A. 5.                                B. 4.

C. 2.                                D. 1.

Câu 3: Chất bị khử là

A. chất nhận electron.

B. chất nhường electron.

C. chất có số oxi hoá tăng lên sau phản ứng.

D. chất có số oxi hoá không đổi sau phản ứng.

Câu 4: Cho phản ứng hoá học sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Vai trò của HNO3 trong phản ứng hoá học này là

A. chất khử.

B. chất oxi hoá.

C. môi trường phản ứng.

D. vừa là chất oxi hoá, vừa là môi trường tạo muối.

Câu 5: Cho các phản ứng hoá học sau:

(a) Phản ứng nung vôi.

(b) Phản ứng trung hoà acid – base.

(c) Phản ứng nhiệt phân KClO3.

(d) Phản ứng đốt cháy cồn trong không khí.

Số phản ứng toả nhiệt là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 6: Phản ứng thu nhiệt là

A. phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

B. phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

C. phản ứng làm tăng nhiệt độ môi trường.

D. phản ứng không có sự trao đổi năng lượng với môi trường.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng xảy ra khi pin được sử dụng trong điện thoại giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng.

(b) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hoá học kí hiệu là ΔfH2980.

(c) Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền nhất đều bằng 0.

(d) Phản ứng tạo gỉ kim loại là phản ứng toả nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 8: Cho phản ứng:

2NaCl (s) → 2Na (s) + Cl2 (g)   (*)

Biết ΔfH2980(NaCl)=411,2(kJmol1). Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng (*) toả nhiệt.

B. Phản ứng (*) thu nhiệt.

C. Nhiệt lượng toả ra của phản ứng (*) là 411,2 kJ.

D. Nhiệt lượng thu vào của phản ứng (*) là 411,2 kJ.

Câu 9: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

(1) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)                 ΔrH2980=+176,0kJ

(2) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)     ΔrH2980=890,0kJ

(3) C(graphite) + O2 (g) → CO2 (g)               ΔrH2980=393,5kJ

(4) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)    ΔrH2980=851,5kJ

Số phản ứng thu nhiệt trong các phản ứng trên là

A. 1.                                B. 2.                                

C. 3.                                D. 4.

Câu 10: Cho phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là

Cho: Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/ mol.

A. +158 kJ.                     

B. -158 kJ.

C. +185 kJ.                     

D. -185 kJ.

Câu 11: Cho hai mảnh Mg có cùng khối lượng vào hai ống nghiệm chứa cùng thể tích dung dịch HCl dư, nồng độ dung dịch HCl ở mỗi ống nghiệm là 2M và 0,5M như hình vẽ dưới đây.

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Nhận xét đúng là

A. Mảnh Mg ở ống nghiệm (b) tan hết trước.

B. Mảnh Mg ở ống nghiệm (a) tan hết trước.

C. Thể tích khí thoát ra ở ống nghiệm (a) nhiều hơn.

D. Thể tích khí thoát ra ở ống nghiệm (b) nhiều hơn.

Câu 12: Khi cho một lượng xác định chất phản ứng vào bình để cho phản ứng hoá học xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

A. không đổi cho đến khi kết thúc.

B. tăng dần cho đến khi kết thúc.

C. chậm dần cho đến khi kết thúc.

D. tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

Câu 13: Với phản ứng đơn giản có dạng: aA + bB → sản phẩm. Tốc độ phản ứng được tính theo công thức là

A. υ=CA.CB.

B. υ=k.CA.CB.

C. υ=CAa.CBb.

D. υ=k.CAa.CBb.

Câu 14: Nếu chia một vật thành nhiều phẩn nhỏ hơn thì diện tích bề mặt sẽ:

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không thay đổi.

D. không xác định được.

Câu 15: Phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3 có tốc độ mất đi của H2 so với tốc độ hình thành NH3 như thế nào?

A. Bằng 12.

B. Bằng 32.

C. Bằng 23.

D. Bằng 13.

Câu 16: Cho phản ứng phân hủy N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). Nồng độ ban đầu của NO2 là 0 M, sau 100 s là 0,0062 M. Tốc độ trung bình của phản ứng trong 100 s đầu tiên là

A. 1,55.10-5 (M phút-1).

B. 1,35.10-5 (M s-1).

C. 1,35.10-5 (M phút-1).

D. 1,55.10-5 (M s-1).

Câu 17: Hãy cho biết việc sử dụng chất xúc tác đã được áp dụng cho quá trình nào sau đây?

A. Khi ủ bếp than, người ta đậy nắp bếp lò làm cho phản ứng cháy của than chậm lại.

B. Phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 diễn ra nhanh hơn khi có mặt V2O5.

C. Bột nhôm (aluminum) phản ứng với dung dịch HCl nhanh hơn so với dây nhôm.

D. Người ta chẻ nhỏ củi để bếp lửa cháy mạnh hơn.

Câu 18: Khi nhiệt độ tăng thêm 10oC, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30oC)  tăng lên 27 lần thì cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ bao nhiêu?

A. 40 oC.                          B. 50 oC.

C. 60 oC.                          D. 70 oC.

Câu 19: Nhóm halogen ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?

A. VA.                             B. VIIA.

C. VIA.                           D. IVA.

Câu 20: Halogen nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong nhóm halogen, khả năng oxi hóa của các đơn chất biến đổi theo chiều

A. tăng dần từ fluorine đến iodine.                         

B. giảm dần từ fluorine đến iodine.

C. không thay đổi khi đi từ fluorine đến iodine.     

D. tăng dần từ chlorine đến iodine.

Câu 22: Phương trình hoá học nào sau đây là sai?

A. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g).

B. Cl2(aq) + H2O(l) ⇄ HCl(aq) + HClO(aq).

C. Cl2(aq) + 2NaBr(aq) → 2NaCl(aq) + Br2(aq).

D. F2(aq) + 2NaCl(aq) → 2NaF(aq) + Cl2(aq).

Câu 23: Cho một lượng halogen X2 tác dụng hết với Mg ta thu được 19 gam magnesium halide. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Al tạo ra 17,8 gam aluminium halide. Tên và khối lượng của halogen trên là

A. chlorine; 7,1 gam.                          

B. chlorine; 14,2 gam.

C. bromine; 7,1 gam.                

D. bromine; 14,2 gam.

Câu 24: Trong các phát biểu sau. Phát biểu đúng là

A. Iodine có bán kính nguyên tử lớn hơn bromine.

B. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa.

C. Fluorine có tính oxi hoá yếu hơn chlorine.

D. Acid HBr có tính acid yếu hơn acid HCl.

Câu 25: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HCl.                 

B. HF .                  

C. HNO3.                       

D. H2SO4.

Câu 26: Để trung hoà 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.                

B. 0,4 lít.                

C. 0,3 lít.                

D. 0,6 lít.

Câu 27: Muối nào sau đây tạo kết tủa trắng với AgNO3?

A. KI.

B. CaBr2.

C. NaCl.

D. Na2S.

Câu 28: Hòa tan 1,12 gam iron (Fe) trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được thể tích khí H2 ở điều kiện chuẩn là

A. 0,2479 lít.        

B. 0,4958 lít.         

C. 0,5678 lít.        

D. 1,487 lít.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Để điều chế khí chlorine (Cl2) trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho potassium permanganate (KMnO4) tác dụng với hydrogen chloride (HCl):

KMnO4+  HCltoKCl  +  MnCl2+  Cl2 + H2O

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Giả sử lượng khí chlorine sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr. Sau phản ứng thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Xác định số mol chlorine đã tham gia phản ứng với 2 muối NaBr, KBr trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muối của X và Y với sodium. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A, phải dùng 150 mL dung dịch AgNO3 0,2M. Xác định hai nguyên tố X, Y.

Câu 3 (1 điểm): Hãy viết hai phương trình hóa học để chứng minh bromine có tính oxi hóa mạnh hơn iodine.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Nhận định nào dưới đây là sai?

A. Số oxi hoá của hydrogen trong các hydride kim loại là -1.

B. Số oxi hoá của nguyên tử nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

C. Số oxi hoá của kim loại kiềm trong hợp chất là +2.

D. Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hoá của O là -2.

Câu 2: Số oxi hoá của phosphorus trong ion H2PO4 là

A. +2.                              B. +3.

C. +4.                              D. +5.

Câu 3: Cho các phản ứng hoá học sau:

(a) 2Na + Cl2 → 2NaCl.

(b) HCl + NaOH → NaCl + H2O.

(c) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

(d) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

Số phản ứng là phản ứng oxi hoá – khử là

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 4: Cho phản ứng hoá học sau: 3Cl2 + 6KOH to5KCl + KClO3 + 3H2O. Vai trò của Cl2 trong phản ứng này là

A. chất oxi hoá.

B. chất khử.

C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

D. không là chất oxi hoá, không là chất khử.

Câu 5: Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với

A. áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường chọn là 298 K.

B. áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường chọn là 25 oC.

C. áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường chọn là 298 oC.

D. áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường chọn là 298 K.

Câu 6: Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) Phản ứng trung hoà: KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O(l).

(2) Phản ứng nhiệt phân thuốc tím: 2KMnO4(s) → K2MnO4(s) + MnO2(s) + O2(g).

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Cả hai phản ứng đều toả nhiệt.

B. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

C. Phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

D. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) Các phản ứng hoá học khi xảy ra luôn kèm theo sự giải phóng hoặc hấp thụ năng lượng.

(b) Phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt là phản ứng toả nhiệt.

(c) Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất kí hiệu là ΔrH2980.

(d) Enthalpy tạo thành chuẩn của I2(g) bằng 0.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 8: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Phản ứng toả nhiệt là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (1) và (2).

D. (3) và (4).

Câu 9: Cho phản ứng hóa học xảy ra ở điều kiện chuẩn như sau:

2NO2(g) (đỏ nâu) → N2O4(g) (không màu)

Biết NO2 và N2O4 có nhiệt tạo thành chuẩn tương ứng là 33,18 kJ/mol và 9,16 kJ/mol. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt, N2O4 bền vững hơn NO2.

B. Phản ứng thu nhiệt, N2O4 bền vững hơn NO2.

C. Phản ứng tỏa nhiệt, NO2 bền vững hơn N2O4.

D. Phản ứng thu nhiệt, NO2 bền vững hơn N2O4.

Câu 10: Cho phản ứng tổng quát: aA + bB → mM + nN. Hãy chọn phương án tính đúng ΔrH298o của phản ứng:

Đề thi Cuối kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Câu 11: Nội dung định luật tác dụng khối lượng là

A. Tốc độ phản ứng tỉ lệ nghịch với tích nồng độ các chất tham gia phản ứng với số mũ thích hợp.

B. Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích nồng độ các chất tham gia phản ứng với số mũ thích hợp.

C. Tốc độ phản ứng của một phản ứng hoá học là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.

D. Tốc độ trung bình của phản ứng là tốc độ tính trung bình trong một khoảng thời gian phản ứng.

Câu 12: Chất xúc tác là

A. chất làm giảm tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

B. chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao trong phản ứng.

C. chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả lượng và chất sau khi phản ứng kết thúc.

D. chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao không nhiều trong phản ứng.

Câu 13: Cho cùng một lượng kẽm (zinc) vào các cốc khác nhau chứa cùng một lượng dung dịch hydrochloric acid, trường hợp nào sẽ có tốc độ phản ứng nhanh nhất?

A. Kẽm ở dạng viên tròn nhỏ.                     

B. Kẽm ở dạng lá mỏng.

C. Kẽm ở dạng bột mịn, khuấy đều.                              

D. Kẽm ở dạng sợi, mảnh.

Câu 14: Nhận xét nào sau đây là không đúng về hằng số tốc độ phản ứng?

A. Giá trị của hằng số tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất các chất tham gia phản ứng.

B. Hằng số tốc độ của phản ứng càng lớn thì tốc độ của phản ứng đó càng lớn.

C. Hằng số tốc độ phản ứng có giá trị đúng bằng tốc độ phản ứng khi nồng độ các chất phản ứng bằng nhau và bằng 1M.

D. Hằng số tốc độ của phản ứng càng lớn thì tốc độ của phản ứng đó càng nhỏ.

Câu 15: Khi đun nấu thức ăn, nếu củi được chẻ nhỏ thì quá trình cháy xảy ra nhanh hơn. Vậy người ta đã dựa vào yếu tố nào sau đây để tăng tốc độ phản ứng?

A. Nồng độ.                

B. Nhiệt độ.                

C. Diện tích tiếp xúc.  

D. Áp suất.

Câu 16: Cho phương trình hóa học sau: A + B → C. Lúc đầu nồng độ chất A là 0,8M. Sau khi phản ứng 20 giây thì nồng độ của chất A là 0,78M. Tốc độ trung bình tính theo chất A trong khoảng thời gian trên là

A. 0,001 M s-1.

B. 0,78 M s-1.

C. 0,01 M s-1.

D. 0,8 M s-1.

Câu 17: Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van’t Hoff bằng 3,5. Ở 20°C, tốc độ của phản ứng này bằng 0,2 M s-1. Tốc độ của phản ứng ở 45°C là

A. 2,3 M s-1.

B. 4,6 M s-1.

C. 2,0 M s-1.

D. 4,0 M s-1.

Câu 18: Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 3H2(g) + N2 (g) ⟶ 2NH3 (g).

Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu nồng độ H2 và N2 đều tăng 2 lần?

A. Tăng 4 lần.

B. Tăng 6 lần.

C. Tăng 8 lần.

D. Tăng 16 lần.

Câu 19: Quặng/ khoáng vật nào sau đây thành phần chính có chứa chlorine?

A. Quặng fluorite.

B. Quặng cryolite.

C. Quặng fluorapatite.

D. Khoáng vật carnallite.

Câu 20: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

D. ns2np6.

Câu 21: Phương trình hoá học nào sau đây là sai?

A. Mg(s) + Cl2(g) → MgCl2(s).

B. H2(g) + Br2(g) → 2HBr(g).

C. Cl2(aq) + 2NaBr(aq) → 2NaCl(aq) + Br2(aq).

D. F2(aq) + H2O(l) → HF(aq) + HFO(aq).

Câu 22: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Phân tử halogen tồn tại ở dạng phân tử X2.

B. Trong hợp chất, các halogen luôn có số oxi hóa là -1.

C. Các nguyên tố halogen có độ âm điện tương đối lớn.

D. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh.

Câu 23: Đốt cháy 4,8 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đkc) đã phản ứng là

A. 9,916 lít.

B. 7,437 lít.

C. 19,832 lít.

D. 12,395 lít.

Câu 24: Ở cùng điều kiện áp suất, hydrogen fluoride (HF) có nhiệt độ sôi cao vượt trội so với các hydrogen halide còn lại là do

A. fluorine có nguyên tử khối nhỏ nhất.

B. năng lượng liên kết H – F bền vững làm cho HF khó bay hơi.

C. các nhóm phân tử HF được tạo thành do có liên kết hydrogen giữa các phân tử.

D. fluorine là phi kim mạnh nhất.

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

(a). Dùng dung dịch silver nitrate sẽ phân biệt được các ion F-, Cl-, Br-, I-.

(b). Với sulfuric acid đặc, các ion Cl-, Br-, I- thể hiện tính khử, ion F- không thể hiện tính khử.

(c). Tính khử của các ion halide tăng theo dãy: Cl-, Br-, I-.

(d). Ion Cl- kết hợp ion Ag+ tạo AgCl là chất không tan, màu vàng.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 26: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không xảy ra?

A. NaI và Br2.

B. AgNO3 và KCl.

C. AgNO3 và NaF.

D. NaBr và Cl2.

Câu 27: Cho phản ứng: NaX(s) + H2SO4(l) → NaHSO4(s) + HX(g). Các hydrogen halide (HX) có thể điều chế  theo phản ứng trên là

A. HCl, HBr và HI.

B. HBr và HI.

C. HF và HCl.

D. HF, HCl, HBr và HI.

Câu 28: Hydrochloric acid đặc thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. NaCl.                          B. CaCO3.

C. Al.                              D. MnO2.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Để điều chế khí chlorine (Cl2) trong phòng thí nghiệm, người ta có thể cho MnO2 (manganese dioxide) tác dụng với hydrogen chloride (HCl).

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Giả sử lượng khí chlorine sinh ra phản ứng vừa đủ vào dung dịch chứa 9,96 muối KX (X là một nguyên tố halogen) thu được 4,47 gam một muối duy nhất. Xác định công thức phân tử của muối KX.

Câu 2 (1 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau chứa trong các lọ riêng biệt mất nhãn: HBr, NaCl, NaI.

Câu 3 (1 điểm): Cho 3,28 gam hỗn hợp A gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố halogen ở 2 chu kỳ kế tiếp, MX < MY) phản ứng hoàn toàn và vừa đủ với 50 ml dung dịch AgNO3 0,5M, thu được hai chất kết tủa. Xác định hai nguyên tố  X, Y.

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Hóa học 10 Cánh diều năm học 2022 - 2023 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học