Xử lý tín hiệu (Signal Handling) trong C++Tín hiệu (Signal) là các ngắt (interrupt) được phân phối tới một tiến trình xử lý bởi hệ điều hành mà có thể kết thúc một chương trình. Bạn có thể tạo các ngắt bằng việc nhấn CTRL+C trên hệ thống UNIX, LINUX, Mac OS hoặc Windows.

Có các signal mà không thể bị bắt bởi chương trình, nhưng cũng có signal mà bạn có thể bắt trong chương trình của bạn, và có thể thực hiện các hành động thích hợp dựa trên signal đó. Những signal này được định nghĩa trong Header file của C++ là <csignal>.

Signal Miêu tả
SIGABRT Sự kết thúc bất thường của chương trình, ví dụ một lời gọi tới abort
SIGFPE Một hoạt động số học không đúng, ví dụ như chia cho số 0 hoặc một hoạt động làm tràn luồng (overflow)
SIGILL Sự phát hiện một chỉ lệnh không hợp lệ
SIGINT Nhận một tín hiệu tương tác
SIGSEGV Một truy cập không hợp lệ tới storage
SIGTERM Một yêu cầu kết thúc được gửi tới chương trình

Hàm signal() trong C++

Thư viện xử lý tín hiệu trong C++ cung cấp hàm signal để bẫy các sự kiện không được mong đợi. Dưới đây là cú pháp của hàm signal() trong C++:

void (*signal (int sig, void (*func)(int)))(int); 

Hàm này nhận hai tham số: tham số đầu tiên là một số nguyên mà biểu diễn số hiệu tín hiệu (signal number) và tham số thứ hai là một con trỏ tới hàm xử lý tín hiệu.

Bây giờ, viết một chương trình C++ đơn giản để bắt tín hiệu SIGINT bởi sử dụng hàm signal() trong C++. Bất cứ tín hiệu nào bạn muốn bắt trong chương trình, bạn phải ghi tín hiệu đó bởi sử dụng hàm signal và liên kết nó với một Signal Handler. Bạn xét ví dụ:

#include <iostream>
#include <csignal>

using namespace std;

void signalHandler( int tinhieuso )
{
  cout << "Tin hieu ngung chuong trinh (" << tinhieuso << ") da duoc nhan.\n";

   
  // ket thuc chuong trinh 

  exit(tinhieuso); 

}

int main ()
{
  // dang ky tin hieu SIGINT va Signal Handler 
  signal(SIGINT, signalHandler); 

  while(1){
    cout << "Going to sleep...." << endl;
    
  }

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Xử lý tín hiệu trong C++

Bây giờ, nhấn CTRL+C để ngắt chương trình và bạn sẽ thấy rằng chương trình sẽ bắt tín hiệu này và sẽ in cái gì đó như sau:

Going to sleep....
Going to sleep....
Going to sleep....
Tin hieu ngung chuong trinh (2) da duoc nhan.

Hàm raise() trong C++

Bạn có thể tạo các tín hiệu bởi hàm raise() trong C++, mà nhận một số integer biểu diễn signal number như một tham số và có cú pháp như sau:

int raise (signal sig);

Ở đây, sig là signal number để gửi bất kỳ loại tín hiệu nào: SIGINT, SIGABRT, SIGFPE, SIGILL, SIGSEGV, SIGTERM, SIGHUP. Dưới đây là ví dụ tạo một tín hiệu nội tại bởi sử dụng hàm raise() trong C++, như sau:

#include <iostream>
#include <csignal>

using namespace std;

void signalHandler( int tinhieuso )
{
  cout << "Tin hieu ngung chuong trinh (" << tinhieuso << ") da duoc nhan.\n";

  
  // ket thuc chuong trinh

  exit(tinhieuso); 

}

int main ()
{
  int i = 0;
  // dang ky tin hieu SIGINT va Signal Handler 
  signal(SIGINT, signalHandler); 

  while(++i){
    cout << "Going to sleep ... (Met Wa roi!!!)" << endl;
    if( i == 7 ){
     raise( SIGINT);
    }
  
  }

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Xử lý tín hiệu trong C++

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.