Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 3: People's backgroundUnit 3: People's background

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 3: People's background

1. Các trường hợp sử dụng thì quá khứ hoàn thành

1.1. Khi có một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ

- Trong câu thường có 2 vế, hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì dùng quá khứ đơn.

- Thường sử dụng các từ nối như before, after, just, when, as soon as, by the time, until,…

Ví dụ: The police came when the robber had gone away.

1.2. Diễn tả hành động xảy ra một khoảng thời gian trong quá khứ, trước một mốc thời gian khác

Ví dụ: Jackie had studied in Japan before she did her master’s at Harvard.

1.3. Một hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác

Ví dụ: I had prepared for the upcoming exam and was ready to do well.

- Trong cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một điều kiện không có thực)

Ví dụ: She would have come to the party if she had been invited.

- Trong cấu trúc “wish” diễn tả 1 ước muốn trong quá khứ

Ví dụ: I wish I had prevented him from going out.

2. Cách dùng

2.1. Khẳng định

Cấu trúc:

Chủ ngữ + had + Động từ (phân từ 2) + …

Ví dụ: They had left before I arrived.

2.2. Phủ định

Cấu trúc:

Chủ ngữ + had not (= hadn’t) + Động từ (phân từ 2) + …

Ví dụ: Lewis wished to go to the theatre because he hadn’t seen that film before.

2.3. Câu hỏi

Cấu trúc:

Hỏi: (Từ để hỏi) Had + Chủ ngữ + Động từ (phân từ 2) + … ?

Trả lời: Yes, Chủ ngữ + had. - No, Chủ ngữ + hadn’t.

Ví dụ: Had you prepared for the lesson before you went to school?

3. Dấu hiệu nhận biết

- Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...

- Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time,…

Ví dụ:

When they arrived at the airport, her flight had taken off.

He had cleaned the house by the time her mother came back.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 3 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-peoples-background.jsp