Bài tập về chuỗi trong C (không sử dụng hàm)Sự thực thì chuỗi chính là một mảng một chiều các ký tự và được kết thúc bởi một ký tự null (ký tự \0).

Ví dụ dưới đây là phần khai báo và khởi tạo một mảng để cấu thành nên từ "Hello". Để giữ giá trị null tại phần cuối của mảng, kích cỡ của mảng ký tự chứa chuỗi này phải lớn hơn số ký tự trong từ "Hello".

char xinchao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

Nếu bạn tuân theo qui tắc của khai báo mảng thì bạn có thể viết lệnh trên như sau:

char xinchao[] = "Hello";

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động với chuỗi trong ngôn ngữ C mà không sử dụng các hàm xử lý chuỗi.

Để tìm hiểu các hoạt động với chuỗi bởi sử dụng các hàm xử lý chuỗi trong C, mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo (hoặc click vào Trang sau).

Mình đã chia nhỏ các ví dụ để giúp bạn hiểu sâu hơn về các hoạt động thực hiện trên chuỗi trong C.

Bài tập C cơ bản về chuỗi

Dưới đây là các bài tập C giúp bạn hiểu kiến thức cơ bản nhất về chuỗi. Các chương trình này xử lý các chuỗi dưới dạng như là một mảng các ký tự.

Bài tập C liên quan đến nhiều chuỗi

Các bài tập C dưới đây liên quan đến việc xử lý trên nhiều chuỗi. Các bài tập này giúp bạn hiểu sâu hơn về cách làm việc đồng thời với nhiều chuỗi trong C.

Bài tập C phức tạp trên chuỗi dài

Một câu hay một dòng được xem như là một chuỗi dài. Dưới đây là hai chương trình khá phức tạp được thực hiện trên một chuỗi dài.

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.