Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 2)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương trình vận tốc của dao động là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 12: Tần số góc của dao động điều hòa của một vật là 20 rad/s. Ở li độ 2 cm, vật dao động có vận tốc 20 cm/s/ Ở li độ 1 cm, độ lớn vận tốc của vật dao động là

A. 10 cm/s      B. 20 cm/s      C. 40 cm/s      D. 30 cm/s

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 5 Hz trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 4 cm. Vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng

A. 20 cm/s      B. 10 cm/s      C. 62,8 cm/s      D. 1,54 m/s.

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=2,5cos⁡4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 s kể từ lúc to = 0 là

A. 6 cm      B. 7,5 cm      C. 1,2 m      D. 0,6 m.

Câu 15: Một vật dao động điều với biên độ 2 cm, chu kì 1 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại, về phía dương. Phương trình dao động của vật là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos⁡πt (cm). Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian bằng 1/4 chu kì kể từ lúc to = 0 là

A. 1 m/s      B. 2 m/s      C. 10 cm/s      D. 20 cm/s

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=2cos⁡(2πt+φ) (cm). Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 1/6 s là

A. 4 cm      B. 3 cm       C. 2 cm       D. 1 cm

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=8cos⁡πt (cm). Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kì kể từ lúc to = 0 là

A. 10 cm/s      B. 12 cm/s      C. 16 cm/s      D.20 cm/s

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Acos⁡(ωπt+φ) (cm). Trong 1/60 s đầu tiên, vật đi từ vị trí có li độ x = +A đến vị trí có li độ x = +(A√3)/2 theo chiều âm. Chu kì dao động của vật là:

A. 0,2 s       B. 0,4 s      C. 1 s       D. 0,5 s

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=6cos⁡4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 6 s kể từ lúc to = 0 là

A. 3 m      B. 2,88 m      C. 2,4 m      D. 2,2 m

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D C C D A C C C A B

Câu 11: D

x = Acos(ωt + φ) ; v = – ωAsin(ωt + φ) ; ω = 2πf = 2π√6 (rad/s)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 12: C

ω=2π/T=20 (rad/s)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 13: C

Vì chiều dài quỹ đạo L = 2A, nên biên độ dao động : A = 2 cm

|vmax | = Aω = 2.2π.5 = 62,8 cm/s

Câu 14: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Vậy s = 6.4A = 24A = 60 cm = 0,6 m

Câu 15: A

Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + φ)

⇒ Vận tốc v = – ωAsin(ωt + φ), trong đó A = 2 cm ;

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Ta chọn : φ = 0

Phương trình dao động của vật là : x = 2cos2πt (cm)

Câu 18: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 19: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 20: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, và Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Đà Nẵng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^