Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 2)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương trình vận tốc của dao động là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 12: Tần số góc của dao động điều hòa của một vật là 20 rad/s. Ở li độ 2 cm, vật dao động có vận tốc 20 cm/s/ Ở li độ 1 cm, độ lớn vận tốc của vật dao động là

A. 10 cm/s      B. 20 cm/s      C. 40 cm/s      D. 30 cm/s

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 5 Hz trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 4 cm. Vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng

A. 20 cm/s      B. 10 cm/s      C. 62,8 cm/s      D. 1,54 m/s.

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=2,5cos⁡4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 s kể từ lúc to = 0 là

A. 6 cm      B. 7,5 cm      C. 1,2 m      D. 0,6 m.

Câu 15: Một vật dao động điều với biên độ 2 cm, chu kì 1 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại, về phía dương. Phương trình dao động của vật là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos⁡πt (cm). Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian bằng 1/4 chu kì kể từ lúc to = 0 là

A. 1 m/s      B. 2 m/s      C. 10 cm/s      D. 20 cm/s

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=2cos⁡(2πt+φ) (cm). Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 1/6 s là

A. 4 cm      B. 3 cm       C. 2 cm       D. 1 cm

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=8cos⁡πt (cm). Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kì kể từ lúc to = 0 là

A. 10 cm/s      B. 12 cm/s      C. 16 cm/s      D.20 cm/s

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Acos⁡(ωπt+φ) (cm). Trong 1/60 s đầu tiên, vật đi từ vị trí có li độ x = +A đến vị trí có li độ x = +(A√3)/2 theo chiều âm. Chu kì dao động của vật là:

A. 0,2 s       B. 0,4 s      C. 1 s       D. 0,5 s

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=6cos⁡4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 6 s kể từ lúc to = 0 là

A. 3 m      B. 2,88 m      C. 2,4 m      D. 2,2 m

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D C C D A C C C A B

Câu 11: D

x = Acos(ωt + φ) ; v = – ωAsin(ωt + φ) ; ω = 2πf = 2π√6 (rad/s)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 12: C

ω=2π/T=20 (rad/s)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 13: C

Vì chiều dài quỹ đạo L = 2A, nên biên độ dao động : A = 2 cm

|vmax | = Aω = 2.2π.5 = 62,8 cm/s

Câu 14: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Vậy s = 6.4A = 24A = 60 cm = 0,6 m

Câu 15: A

Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + φ)

⇒ Vận tốc v = – ωAsin(ωt + φ), trong đó A = 2 cm ;

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Ta chọn : φ = 0

Phương trình dao động của vật là : x = 2cos2πt (cm)

Câu 18: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 19: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 20: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.