Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (phần 1)

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/6. Hai điểm này cách nhau một đoạn

A. 4 m.       B. 4 cm.       C. 12 m.       D. 12 cm.

Câu 2: Trong một môi trường có sóng cơ lan truyền với tần số f = 20 Hz. Biết khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng phương truyền sóng cách nhau 7,5 cm và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 55 cm/s đến 70 cm/s/ Bước sóng của sóng này là

A. 3,0 cm.       B. 4,5 cm.       C. 5,0 cm.       D. 6,0 cm.

Câu 3: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 100 Hz, dao động truyền đi với tốc độ 25 m/s trên phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau 6,25 cm. Coi biên đội của sóng là a không thay đổi khi truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó tại P có li độ a thì tại Q có li độ bằng

A. a.       B. 0,5a.       C. 0,5a√2.       D. 0.

Câu 4: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với bước sóng λ = 16 cm. Biên độ sóng là A = 0,5 cm không đổi. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng với vận tóc dao động cực đại của phần tử môi trường là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 5: Nguồn điểm O dao động với phương trình

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

tạo ra một sóng cơ lan truyền trên một sợi day dài có biên độ sóng không đổi. Một điểm M cách nguồn bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t= T/2 có li độ uM = 1,5 cm. Biên độ sóng có giá trị là

A. 1,5 cm.       B. 3 cm.       C. 1,5√2 cm.       D. 1,5√3 cm.

Câu 6: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u=2cos⁡(20πt+π/3) (trong đó u tính bằng milimét, t tính bằng giây). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi bằng 1 m/s. M là một điểm trên đường trền cách O một khoảng bằng 42,5 cn. Trong khoảng O đến M số điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn là

A. 9       B. 4       C. 5       D. 8.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A D B B C

Câu 1: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 2: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 3: D

λ= v/f=25 cm ;PQ= λ/4 nên Q dao động lệch pha π/2 đối với P và có biên độ bằng 0

Câu 4: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 5: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 6: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 2 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.