Chuyển đổi String thành Float trong Java
Miêu tả

Phương thức Float.parseFloat() là phương thức static của lớp Float để chuyển đổi String thành Float.

Cú pháp

public static int parseFloat(String s)  

Ví dụ

public class StringToFloatExample {
	public static void main(String args[]) {
		String s = "30.3";
		float f = Float.parseFloat("30.3");
		System.out.println("Gia tri cua f la: " + f);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua f la: 30.3