Chuyển đổi String thành Long trong Java
Miêu tả

Trong Java, để chuyển đổi String thành Long, bạn sử dụng phương thức Long.parseLong().

Phương thức parseLong() là phương thức static của lớp Long. Cú pháp của phương thức như sau:

public static long parseLong(String s)  

Ví dụ minh họa chuyển đổi String thành Long trong Java

public class StringToLongExample {
	public static void main(String args[]) {
		String s = "2390449945";
		long l = Long.parseLong(s);
		System.out.println("Gia tri cua l la: " +l);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua l la: 2390449945