CallableStatement Interface trong JDBCCallableStatement Interface được sử dụng để thực thi Stored Procedure. Một đối tượng CallableStatement có thể trả về một hoặc nhiều đối tượng ResultSet. Như bạn đã biết, việc sử dụng Stored Procedure giúp nâng cao hiệu suất bởi vì chúng đã được biên dịch trước.

Nếu bạn chưa tìm hiểu về Stored Procedure, thì dưới đây mình liệt kê một số điểm khác nhau giữa Stored Procedure và hàm để bạn dễ theo dõi:

Stored Procedure Hàm
Được sử dụng để thực hiện một trình logic nào đó Được sử dụng để thực hiện phép tính toán
Không bắt buộc phải có kiểu trả về Phải có kiểu trả về
Có thể trả về 0 hoặc nhiều giá trị Có thể trả về chỉ một giá trị
Chúng ta có thể gọi hàm từ procedure Procedure không thể được gọi từ hàm
Procedure hỗ trợ các tham số input và output Hàm chỉ hỗ trợ các tham số input
Xử lý ngoại lệ với khối try/catch có thể được sử dụng trong procedure Xử lý ngoại lệ với try/catch không thể được sử dụng trong các hàm do người dùng tự định nghĩa

Tạo đối tượng CallableStatement trong JDBC

Đầu tiên, bạn tạo một stored procedure đơn giản trong MySQL để lấy tên sinh viên như sau:

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS `sinhvien`.`getTenSV` $$
CREATE PROCEDURE `sinhvien`.`getTenSV` 
  (IN MS_SINHVIEN INT, OUT TEN_SINHVIEN VARCHAR(255))
BEGIN
  SELECT ten INTO TEN_SINHVIEN
  FROM sinhvienk60
  WHERE MSSV = MS_SINHVIEN;
END $$

DELIMITER ;

Chạy đoạn code trên trong MySQL của bạn sẽ tạo một Stored Procedure. Trong đó:

 • sinhvien là tên cơ sở dữ liệu.

 • getTenSV là tên của stored procedure.

 • sinhvienk60 là tên bảng.

 • Bạn cũng phải chú ý các DELIMITER $$ và DELIMITER ;, hai cái này là không thể thiếu.

Có ba kiểu tham số là IN, OUT và INOUT. Đối tượng PreparedStatement chỉ sử dụng tham số IN, trong khi đối tượng CallableStatement có thể sử dụng cả ba tham số này.

 • Tham số IN: Là một tham số mà giá trị của nó chưa được biết khi lệnh SQL được tạo. Bạn gắn kết các giá trị tới các tham số IN bởi các phương thức setXXX().

 • Tham số OUT: Là một tham số mà giá trị của nó được cung cấp bởi lệnh SQL nó trả về. Giá trị của chúng được thu nhận thông qua phương thức getXXX(). Trong đó, kiểu của tất cả tham số OUT phải được đăng ký trước khi thực thi stored procedure.

 • Tham số INOUT: Là một tham số mà cung cấp cả giá trị input và output. Bạn gắn kết các biến với phương thức setXXX() và thu nhận giá trị với phương thức getXXX().

Để lấy instance của đối tượng CallableStatement, bạn sử dụng phương thức prepareCall() của Connection Interface. Dưới đây là cú pháp của phương thức này:

public CallableStatement prepareCall("{ call ten_procedure(?,?...?)}"); 

Trong đó, mỗi dấu ? đại diện cho một tham số. Tiếp theo, bạn theo dõi mẫu code để gọi một stored procedure. Bạn để ý rằng ở đây getEmp nhận hai tham số:

CallableStatement cstmt = null;
try {
  String SQL = "{call getTenSV (?, ?)}";
  cstmt = conn.prepareCall (SQL);
  . . .
}
catch (SQLException e) {
  . . .
}
finally {
  . . .
}

Đóng đối tượng CallableStatement trong JDBC

Để đóng đối tượng CallableStatement, bạn sử dụng phương thức close() theo mẫu sau:

CallableStatement cstmt = null;
try {
  String SQL = "{call getTenSV (?, ?)}";
  cstmt = conn.prepareCall (SQL);
  . . .
}
catch (SQLException e) {
  . . .
}
finally {
  cstmt.close();
}

Ví dụ về đối tượng CallableStatement trong JDBC

package com.vietjack.jdbc; 

//Buoc 1: Ban can inport cac package can thiet
import java.sql.*;

public class ViDuJDBC {
  // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/sinhvien";

  // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
  static final String USER = "root";
  static final String PASS = "123456";
  
  public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  CallableStatement stmt = null;
  try{
   // Buoc 2: Dang ky Driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   // Buoc 3: Mo mot ket noi
   System.out.println("Dang ket noi toi co so du lieu ...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

   // Buoc 4: Thuc thi truy van
   System.out.println("Tao cac lenh truy van SQL ...");
   String sql = "{call getTenSV (?, ?)}";
   stmt = conn.prepareCall(sql);
   
   // Dau tien gan ket tham so IN, sau do la tham so OUT
   int MS_SINHVIEN = 2;
   stmt.setInt(1, MS_SINHVIEN); // Lenh nay thiet lap mssv la 2
   // Dang ky tham so thu hai
   stmt.registerOutParameter(2, java.sql.Types.VARCHAR);
   
   // Su dung phuong thuc execute de chay stored procedure.
   System.out.println("Thuc thi stored procedure ..." );
   stmt.execute();

   // Lay ten sinh vien voi phuong thuc getXXX
   String TEN_SINHVIEN = stmt.getString(2);
   System.out.println("Ten sinh vien co MSSV: " + 
        MS_SINHVIEN + " la " + TEN_SINHVIEN);
   stmt.close();
   conn.close();
  }catch(SQLException se){
   // Xu ly cac loi cho JDBC
   se.printStackTrace();
  }catch(Exception e){
   // Xu ly cac loi cho Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
   try{
     if(stmt!=null)
      stmt.close();
   }catch(SQLException se2){
   } 
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi finally
  }// Ket thuc khoi try
  System.out.println("\nVietJack chuc cac ban hoc tot!");
}// Ket thuc main
}// Ket thuc ViDuJDBC

Sao chép và dán ví dụ trên trong ViDuJDBC.java, sau đó biên dịch và chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

CallableStatement trong JDBC

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.