Cài đặt JDBC
Để làm việc với JDBC, bạn cần cài đặt Java và một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn MySQL.

Để cài đặt Java, bạn theo hướng dẫn chi tiết trong chương Cài đặt Java.

Khi bạn đã cài đặt xong J2SE Development Kit 5.0 (JDK 5.0), thì bạn sẽ có các JDBC package là java.sql and javax.sql trong đó.

Để cài đặt MySQL, bạn theo hướng dẫn chi tiết trong chương Cài đặt MySQL.

Khi làm việc với JDBC, bạn cần đảm bảo là MySQL server của bạn đã được bật.