Ví dụ Savepoint trong JDBCChương trước, bạn đã thấy cách sử dụng của phương thức rollback() để xóa tất cả các thay đổi và quay trở về trạng thái trước khi ký thác. Với tình huống xảy ra là nếu một lỗi logic xuất hiện ở gần phần cuối hoặc phần giữa của giao tác, chẳng lẽ bạn phải xóa và bỏ tất cả để quay về trạng thái trước đó. Điều này thật lãng phí thời gian và rất vất vả.

Bây giờ bạn sử dụng setSavepoint(String ten_cua_savepoint) để định nghĩa một savepoint và khi có lỗi xảy ra ở khu vực savepoint nào, bạn quay về savepoint đó với phương thức rollback(String ten_cua_savepoint). Điều này đem lại cho bạn tiện lợi và nâng cao hiệu suất rất nhiều.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho việc sử dụng savepoint trong JDBC:

package com.vietjack.jdbc; 

//Buoc 1: Ban can inport cac package can thiet
import java.sql.*;

public class ViDuJDBC {
  // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/sinhvien";

  // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
  static final String USER = "root";
  static final String PASS = "123456";
  
public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  Statement stmt = null;
  try{
   // Buoc 2: Dang ky Driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   // Buoc 3: Mo mot ket noi
   System.out.println("Dang ket noi toi co so du lieu ...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

   // Buoc 4: Thiet lap auto commit la false.
   conn.setAutoCommit(false);

   // Buoc 5: Thuc thi truy van
   
   System.out.println("Tao cac lenh truy van SQL ...");
   stmt = conn.createStatement();

	 // Buoc 6: Liet ke tat ca ban ghi co san.
   String sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
   System.out.println("Liet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 7: Xoa cac hang co mssv > 4
   // Chung ta tao savepoint truoc khi thuc hien hoat dong nay.
   Savepoint savepoint1 = conn.setSavepoint("ROWS_DELETED_1");
   System.out.println("\nXoa hang ...");
   String SQL = "DELETE FROM sinhvienk60 " +
          "WHERE mssv=3";
   stmt.executeUpdate(SQL); 
   // Oh my God. Chung ta da xoa sai sinh vien!
   // Buoc 8: Rollback cac thay doi sau save point 2.
   conn.rollback(savepoint1);

  // Buoc 9: Xoa cac hang co mssv > 4
   // Chung ta tao savepoint truoc khi thuc hien hoat dong nay
   Savepoint savepoint2 = conn.setSavepoint("ROWS_DELETED_2");
   System.out.println("\nXoa hang ...");
   SQL = "DELETE FROM sinhvienk60 " +
          "WHERE mssv=1";
   stmt.executeUpdate(SQL); 

	 // Buoc 10: Liet ke tat ca ban ghi co san.
   sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   rs = stmt.executeQuery(sql);
   System.out.println("\nLiet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 10: Don sach moi truong va giai phong resource
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
  }catch(SQLException se){
   // Xu ly cac loi cho JDBC
   se.printStackTrace();
   // Neu xuat hien loi thi xoa sach cac thay doi
   // va tro ve trang thai truoc khi co thay doi.
   System.out.println("\nRollback tai day ...");
	 try{
		 if(conn!=null)
      conn.rollback();
   }catch(SQLException se2){
     se2.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi try

  }catch(Exception e){
   // Xu ly cac loi cho Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
   try{
     if(stmt!=null)
      stmt.close();
   }catch(SQLException se2){
   } 
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi finally
  }// Ket thuc khoi try
  System.out.println("\nVietJack chuc cac ban hoc tot!");
}// Ket thuc main

  public static void printRs(ResultSet rs) throws SQLException{
   // Bao dam rang ban bat dau tu hang dau tien
   rs.beforeFirst();
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int mssv = rs.getInt("mssv");
     int diemthi = rs.getInt("diemthi");
     String ho = rs.getString("ho");
     String ten = rs.getString("ten");

     // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");
   }
   System.out.println();
  }// Ket thuc printRs()
}// Ket thuc ViDuJDBC

Bạn sao chép, dán và lưu ví dụ trong ViDuJDBC.java, sau đó chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ Savepoint trong JDBC Ví dụ Savepoint trong JDBC Ví dụ Savepoint trong JDBC

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.