Một số chương trình JDBC cơ bản
Qua các chương trên, mình đã giới thiệu về các lớp, interface và một số khái niệm cơ bản về JDBC. Trong chương này, mình liệt kê các chương trình JDBC cơ bản để minh họa một số hoạt động khi làm việc với cơ sở dữ liệu, bao gồm tạo, xóa cơ sở dữ liệu, bảng, bản ghi, hay chèn và cập nhật bản ghi, …

Bạn theo link để thấy ví dụ chi tiết.

1. Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE) trong JDBC.

2. Ví dụ chọn cơ sở dữ liệu (SELECTE DATABASE) trong JDBC.

3. Ví dụ xóa cơ sở dữ liệu (DROP DATABASE) trong JDBC.

4. Ví dụ tạo bảng (CREATE TABLE) trong JDBC.

5. Ví dụ xóa bảng (DROP TABLE) trong JDBC.

6. Ví dụ chèn bản ghi (INSERT INTO) trong JDBC.

7. Ví dụ chọn bản ghi (SELECT FROM) trong JDBC.

8. Ví dụ xóa bản ghi (DELETE FROM) trong JDBC.

9. Ví dụ cập nhật bản ghi (UPDATE SET) trong JDBC.

10. Ví dụ mệnh đề WHERE trong JDBC.

11. Ví dụ mệnh đề LIKE trong JDBC.

12. Ví dụ mệnh đề ORDER BY trong JDBC.