Unit 3 lớp 9: CommunicationUnit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: Communication (phần 1 → 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. Match the skills to their category. (Đọc các kĩ năng dành cho thanh niên ở Mỹ. Nối các kĩ năng với hạng mục của nó.)

1. C2. B3. D4. A5. E

2. Discuss (Thảo luận.)

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?(Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không?)

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your lish along with other groups and make a common list for the whole class. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.)

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed. (Nhìn vào danh sách các kĩ nàng sống dành cho thiếu niên mà lớp em vừa phát triển.)

What skills do you already have?

Which skills do you need to develope ?

Share what you think with a partner.

Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống.

Kĩ năng nào bạn đã có ?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển ?

Chia sẻ với bạn bè của mình.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp