Bài tập C++: Bài tập tính kế thừaBài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị thông tin về sinh viên: id, điểm thi hai môn, điểm thể chất, tổng điểm, và điểm trung bình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng tính kế thừa trong C++, và thực hiện theo các bước:

 • Khai báo lớp sinhvien

 • Khai báo và định nghĩa hàm get() để lấy thông tin sinh viên.

 • Khai báo lớp gdthechat

 • Khai báo và định nghĩa hàm nhapdiemgdtc() để đọc điểm thể chất.

 • Tạo lớp thongtinsv được kế thừa từ hai lớp là sinhvien và gdthechat

 • Khai báo và định nghĩa hàm display() để tìm tổng điểm và điểm trung bình

 • Khai báo đối tượng obj của lớp kế thừa, gọi hàm nhapdiemkiemtra(), nhapdiemgdtc() và display().

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class sinhvien
{
  protected:
    int mssv,diemkt1,diemkt2;
  public:
        void nhapdiemkiemtra()
       {
              cout<<"Nhap MSSV: ";
              cin>>mssv;
              cout<<"Nhap hai diem: ";
              cin>>diemkt1>>diemkt2;
       }
};
class gdthechat
{
  protected:
    int diemtc;          // la diem GDTC
  public:
        void nhapdiemgdtc()
       {
         cout<<"\nNhap diem GDTC :";
         cin>>diemtc;
 
       }
};
class thongtinsv:public sinhvien,public gdthechat
{
  int tongdiem,trungbinh;
  public:
  void display()
       {
         tongdiem=(diemkt1+diemkt2+diemtc);
         trungbinh=tongdiem/3;
         cout<<"\n\n\tMSSV : "<<mssv<<"\n\tTong diem : "<<tongdiem;
        cout<<"\n\tDiem trung binh : "<<trungbinh;
       }
};
int main()
{
  
  thongtinsv obj;
  obj.nhapdiemkiemtra();
  obj.nhapdiemgdtc();
  obj.display();
  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Tính kế thừa trong C++

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.