Bài tập C++ có giải: Bài tập về vòng lặp FOR, WHILE, DO-WHILE, SWITCH-CASETrong chủ đề này, chúng ta cùng làm các bài tập về cách sử dụng các vòng lặp FOR, WHILE, DO...WHILE, lệnh SWITCH-CASE trong C++.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

2. Viết chương trình C++ để nhập một câu, đếm số từ và ký tự trong câu đó, và in kết quả ra màn hình.

3. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược (về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó.

4. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên x và tính giá trị của x - 1/3!x3 + 1/5!x5 - 1/7!x5 + 1/9!x9.

5. Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

6. Viết chương trình C++ để in dãy Fibonacci bất kỳ

7. Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng vòng lặp FOR trong C++.

8. Viết chương trình C++ để vẽ tam giác sao.

9. Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

10. Viết một chương trình C++ để xử lý tình huống khi người dùng lựa chọn một tùy chọn nào thì chương trình của bạn sẽ in một dòng thông báo về tùy chọn đó.

11. Viết một chương trình C++ để tính số tiền lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.