Bài tập C++: Lớp cơ sở ảo (Virtual Class)Bài tập

Viết chương trình C++ để nhận điểm và tính tổng điểm của sinh viên bởi sử dụng Lớp cơ sở ảo (Virtual Base Class) trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Sau đây là các bước mình liệt kê để bạn dễ theo dõi:

 • Bước 1: Khai báo lớp cơ sở sinhvien

 • Bước 2: Khai báo và định nghĩa hàm getnumber() và hàm putnumber()

 • Bước 3: Tạo lớp kế thừa diemthi được kế thừa ảo từ lớp cơ sở sinhvien

 • Bước 4: Khai báo và định nghĩa hàm getmark() và putmark()

 • Bước 5: Tạo lớp kế thừa gdthechat được kế thừa ảo từ lớp cơ sở sinhvien

 • Bước 6: Khai báo các hàm getscore() và putscore()

 • Bước 7: Tạo lớp kế thừa ketqua được kế thừa từ các lớp diemthi và gdthechat

 • Bước 8: Khai báo và định nghĩa hàm display() để tính toán tổng điểm

 • Bước 9: Tạo đối tượng obj của lớp kế thừa

 • Bước 10: Gọi các hàm getnumber(), getmark(), getscore(0 và display()

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class sinhvien
{
  int mssv;
 public:
  void getnumber()
  {
       cout<<"Nhap MSSV: ";
       cin>>mssv;
  }
  void putnumber()
  {
       cout<<"\n\n\tMSSV la: "<<mssv<<"\n";
  }
};
 
class diemthi:virtual public sinhvien
{
 
 public:
  int diemthi1,diemthi2;
  void getmark()
  {
       cout<<"Nhap cac diem thi\n";
       cout<<"Diem thi 1 la: ";
       cin>>diemthi1;
       cout<<"Diem thi 2 la: ";
       cin>>diemthi2;
  }
  void putmark()
  {
       cout<<"\tCac diem thi da nhap\n";
       cout<<"\n\tDiem thi 1 la: "<<diemthi1;
       cout<<"\n\tDiem thi 2 la: "<<diemthi2;
  }
};

class gdthechat:public virtual sinhvien
{
 
 public:
  int diemtc;
  void getscore()
  {
       cout<<"Nhap diem Giao duc the chat: ";
       cin>>diemtc;
  }
  void putscore()
  {
       cout<<"\n\tDiem Giao duc the chat la: "<<diemtc;
  }
};

class ketqua:public diemthi,public gdthechat
{
  int tongdiem;
 public:
  void display()
  {
   tongdiem=diemthi1+diemthi2+diemtc;
   putnumber();
   putmark();
   putscore();
   cout<<"\n\tTong diem: "<<tongdiem;
  }
};
 
int main()
{
  ketqua obj;
  
  obj.getnumber();
  obj.getmark();
  obj.getscore();
  obj.display();
  return 0;
}


Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Lớp cơ sở ảo (Virtual Class) trong C++

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.