Bài tập C++ có giải: Đọc và ghi fileBài tập 1

Viết chương trình C++ để mở một file có tên là two.txt, ghi nội dung vào file và sau đó chuyển đổi thành dạng chữ hoa.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Đây là hoạt động đọc và ghi file đơn giản và bạn chỉ cần theo các bước của đề bài là có thể thực hiện được. Dưới đây là code:

#include<fstream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
       char c,u;
       char tenfile[10];
       
       ofstream out;
       cout<<"Nhap ten file:";
       cin>>tenfile;
       out.open(tenfile);
       cout<<"Nhap text vao (Ban enter # o cuoi)\n";  //ghi noi dung vao file
       while((c=getchar())!='#')
       {
              u=c-32;
              out<<u;
       }
       out.close();
       ifstream in(tenfile);    //doc noi dung cua file
       cout<<"\nFile gom co: ";
       while(in.eof()==0)
       {
              in.get(c);
              cout<<c;
       }
       return 0;
 
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Đọc và Ghi file trong C++

Bài tập 2

Viết chương trình C++ đơn giản để đọc nội dung của file. Chương trình của bạn cần kiểm tra xem file có tồn tại hay không và kiểm tra điều kiện EOF (end of file).

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng hàm ifstreamin(ten_file) để kiểm tra xem file có tồn tại hay không.

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<fstream>
using namespace std;

int main()
{
       char c,tenfile[10];
       
       cout<<"Nhap ten file: ";
       cin>>tenfile;
       ifstream in(tenfile);
       if(!in)
       {
              cout<<"File khong ton tai";
              getch();
              return;
       }
       cout<<"\n\n";
       while(in.eof()==0)
       {
              in.get(c);
              cout<<c;
       }
       return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Đọc và Ghi file trong C++

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.