Unit 6 lớp 12: Language FocusGiải bài tập tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12

Unit 6: Future Jobs

E. Language Focus (Trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

1. whom2. which3. Whoever4. which5. which
6. who7. whose8. who9. which10. whom

Exercise 2. Join the following sentences in two ways. (Ghép/nối các câu sau theo hai cách.)

Example:

Look at the man. He is teaching in the classroom.

=> Look at the man who is teaching in the classroom.

=> Look at the man teaching in the classroom.

Gợi ý:

1. I read a book that was written by a friend of mine.

    I read a book written by a friend of mine.

2. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

    A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

    In the street there were several people waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars which/that were made in Japan.

    Britain imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office who want to talk to you.

    There are a lot of people in your office wanting to talk to you.

6. The cowboy who had been wounded by an arrow fell of his horse.

    The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.

7. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly.

    Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. John, who wished he hadn't come to the party, looked anxiously at his watch.

    John, wishing he hadn't come to the party, looked anxiously at his watch.

9. The children who were playing football in the schoolyard were my students.

    The children playing football in the schoolyard were my students.

10. Viet Nam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country.

    Viet Nam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 12 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 12, và Giải bài tập Hóa 12 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-future-jobs.jsp