Unit 8 lớp 12: Language FocusUnit 8: Life in the future

E. Language Focus (Trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. in2. of3. on4. At5. to
6. in7. about8. for9. between; opposite10. to

Exercise 2. Put a/an, the or zero in each space to complete the following sentences. (Đặt a/an, the hoặc zero vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Soạn Unit 8 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-8-life-in-the-future.jsp