ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong JavaCó một số qui tắc bạn nên biết khi nói đến ghi đè phương thức với xử lý ngoại lệ. Đó là:

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

Qui tắc 1: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg(){System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild extends Parent{ 
 void msg()throws IOException{ 
  System.out.println("TestExceptionChild"); 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild(); 
  p.msg(); 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

Qui tắc 2: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg(){System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild1 extends Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{ 
  System.out.println("child"); 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild1(); 
  p.msg(); 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

Nếu phương thức lớp cha khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con có thể khai báo cùng exception đó, exception của lớp con, hoặc không khai báo exception nào, nhưng không thể khai báo exception cha.

1. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception cha.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild2 extends Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild2(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

2. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo cùng exception đó.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild3 extends Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild3(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception của lớp con.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild4 extends Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild4(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con không khai báo exception nào.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild5 extends Parent{ 
 void msg(){System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild5(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.