Chuyển đổi số thành ký tự trong CBài tập

Viết một chương trình C để nhập một số thập phân và sau đó chuyển đổi số đó thành dạng ký tự. Ví dụ: 124 là mot hai bon.

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân thành dạng ký tự

Mình sử dụng vòng lặp while và switch-case để giải bài toán này.

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
long int n,sum=0,r; 
 
printf("Nhap mot so bat ky = \n"); 
scanf("%ld",&n); 
while(n>0) 
{ 
r=n%10; 
sum=sum*10+r; 
n=n/10; 
} 
n=sum; 
while(n>0) 
{ 
r=n%10; 
switch(r) 
{ 
case 1: 
printf("mot "); 
break; 
case 2: 
printf("hai "); 
break; 
case 3: 
printf("ba "); 
break; 
case 4: 
printf("bon "); 
break; 
case 5: 
printf("nam "); 
break; 
case 6: 
printf("sau "); 
break; 
case 7: 
printf("bay "); 
break; 
case 8: 
printf("tam "); 
break; 
case 9: 
printf("chin "); 
break; 
case 0: 
printf("khong "); 
break; 
default: 
printf("\nVietJack xin chao cac ban!"); 
break; 
} 
n=n/10; 
} 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Chuyển đổi số thành ký tự trong C