Số Armstrong trong CBài tập

Viết một chương trình C để nhập một số và kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không.

Số Armstrong là số có giá trị bằng tổng lập phương của các chữ số trong số đó. Ví dụ: 153 là số Armstrong bởi vì (1*1*1) + (3*3*3) + (5*5*5) = 153.

Chương trình C để kiểm tra số Armstrong

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
int n,r,sum=0,bientam; 
 
printf("Nhap mot so bat ky = "); 
scanf("%d",&n); 
bientam=n; 
while(n>0) 
{ 
r=n%10; 
sum=sum+(r*r*r); 
n=n/10; 
} 
if(bientam==sum) 
printf("\nSo da cho la so Armstrong "); 
else 
printf("\nSo da cho khong phai la so Armstrong"); 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Số Armstrong trong C