Số Palindrome trong CBài tập

Viết một chương trình C để kiểm tra xem số bạn nhập vào có phải là số Palindrome hay không. Số Palidrome là số mà bạn đọc theo chiều xuôi và chiều ngược thì đều như nhau. Ví dụ như 131, 151, 34543, 48984, ...

Chương trình C để kiểm tra số Palindrome

Mình sử dụng thuật toán sau để tìm số Palindrome:

 • Nhận đầu vào từ người sử dụng

 • Giữ giá trị vừa nhập trong một biến tạm thời

 • Đảo ngược số

 • So sánh giá trị của biến tạm thời với giá trị của số đảo ngược

 • Nếu bằng nhau thì đó là số Palindrome, nếu không bằng nhau thì không phải là số Palindrome

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
int n,r,sum=0,bientam; 
 
printf("Nhap mot so bat ky: "); 
scanf("%d",&n); 
bientam=n; 
while(n>0) 
{ 
r=n%10; 
sum=(sum*10)+r; 
n=n/10; 
} 
if(bientam==sum) 
printf("\nSo ban da nhap la so Palindrome!"); 
else 
printf("\nSo ban da nhap khong phai la so Palindrome!"); 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Số Palindrome trong C