Tính tổng các chữ số của số đã cho trong CBài tập

Viết một chương trình C để nhập một số và tính tổng các chữ số của số vừa nhập rồi hiển thị kết quả.

Chương trình C để tính tổng các chữ số của số đã cho

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main() 
{ 
int n,tong=0,m; 

printf("Nhap mot so bat ky: "); 
scanf("%d",&n); 
while(n>0) 
{ 
m=n%10; 
tong=tong+m; 
n=n/10; 
} 
printf("\nTong cac ky so cua so da cho = %d",tong); 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!"); 
getch(); 
}   

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tính tổng các chữ số của số đã cho trong C