Bài tập cách sử dụng In Case trong tiếng AnhBài tập cách sử dụng In Case trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập cách sử dụng In Case trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng In Case trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng In Case:

Bài 1:

 
Barbara is going for a long walk in the country. You think she should
take:
some chocolate   a map  an anorak  a camera  some water
You think she should take these things because:
------------------------------------------------------------------
|It's possible she'll get lost       she might get hungry |
|Perhaps she'll be thirsty         maybe it will rain  |
|She might want to take some photographs             |
------------------------------------------------------------------
What do you say to Barbara? Write sentences with in case:
1 Take some chocolate withy you in case you get hungry.
2 Take ................................................
3 .....................................................
4 .....................................................
5 .....................................................
 
2-5 
Take a map with you in case you get lost.
Take an anorak with you in case it rains.
Take a camera with you in case you want to take some photographs.
Take some water with you in case you're thirsty.

Bài 2:

 
What do you say in these situations? Use in case.
1 It's possible that Mary will need to contact you, so you give her your
phone number.
You say: Here's my phone number in case you need to contact me.
2 A friend of yours is going away for a long time. Maybe you won't see her
again before she goes, so you decide to say goodbye now.
You say: I'll say goodbye now ............................. .
3 You are shopping in a supermarket with a friend. You think you have
everything you need,but perhaps you've forgotten somethi. Your friend
has the list. You ask her to check it.
You say: Can you ........................................... ?
4 You are giving a friend some advice about using a computer. You think he
should back up his files because the computer might crash (and he would
lose all his data).
You say: You should back up ................................ .
 
2 I'll say goodbye now in case I don't see you again.
3 Can you check the list in case we've forgotten something.
4 You should back up your flies in case the computer crashes.

Bài 3:

 
Write sentences with in case.
1 There was a possibility that Jane would call. So I left my phone
switched on.
I left my phone swiched on in case Jane called.
2 Mike thought that he might forget the name of the book. So he wrote
it down.
He wrote down ....................................
3 I thought my parents might be worried about me. So I phoned them.
I phoned .........................................
4 I sent an email to Liz but she didn't reply. So I sent aother email
because perhaps she hadn't received the first one.
I sent ...........................................
5 I met some people when I was on holiday in France. They said they might
come to London one day. I live in London, so I gave them my address.
I gave ..........................................
 
2 He wrote down the name in case he forgot it.
3 I phoned my parents in case they were worried.
4 I sent another email in case she hadn't received the first one.
5 I gave them my address in case they came to London.

Bài 4:

 
Put in in case or if.
1 I'll draw a map for you in case you have difficulty finding our house.
2 You should tell the police if you have any information about the crime.
3 I hope you'll come to London sometime .... you come, you can stay with
us.
4 This letter is for SuSan. Can you give it to her .... you see her?
5 Write your name and address on your bag .... you lose your bag.
6 Go to the lost property office .... you lose your bag.
7 The burglar alarm will ring .... somebody tries to break into the house.
8 You should lock your bike to something .... somebody tries to steal it.
9 I was advised to get insurance .... I needed medical treatment while I
was abroad.
 
3 if
4 if
5 in case
6 if 
7 if 
8 in case
9 in case

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.