Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which (Phần 1) |Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mệnh đề quan hệ Who, That, Which trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which:

Bài 1:In this exercise you have to explain what some words mean. Choose the right meaning from the box and then write a sentence with who. Use a dictionary if necessary.

he/shesteals from a shop
designs buidings
doen't believe in God
is not brave
buys something from a shop
pays rent to live in a house or flat
breaks into a house to steal things
expects the worst to happen

1. (an architect) An architect is someone who designs buildings.

2. (a burglar) A burglar is someone .......

3. (a customer) ..........................

4. (a shoplifter)..........................

5. (a coward) ...........................

6. (an atheist) ...........................

7. (a pessimist)...........................

8. (a tenant) .............................

2. A burglar is someone who breaks into a house to steal things.

3. A customer is someone who buys something from a shop.

4. A shoplifter is someone who steals from a shop.

5. A coward is someone who is not brave.

6. An atheist is someone who expects the worst to happen.

7. A pessimist is someone who expects the worst to happen.

8. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat.

Quảng cáo

Bài 2: Make one sentence from two. Use who/that/which.

1. A girl was injured in the accident. She is now in hospital. The girl who was injured in the accident is now in hospital.

2. A waitress served us. She was impolite and impartient.

The .............................

3. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

The .............................

4. Some people were arrested. They have now been released.

The .............................

5. A bus goes to the airport. It runs every half hour.

The .............................

2. The waitress who/that served us was impolite and impatient.

3. The building that/which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. The people who/that were arrested have now been released.

5. The bus that/which goes to the airport runs every half hour.

Bài 3: Complete the sentences. Choose the best ending from the box and change it into a relative clause.

He invented the telephone It make furniture
She runs away from house It gives you the meaning of words
They stole my car It can support life
They were on the wall It cannot be expained

1. Barbara works for a company that makes furniture.

2. The book is about a girl ........................

3. What happened to the pictures ...................?

4. A mys stery is something ........................

5. The police have caught the men ..................

6. A dictionary is a book ..........................

7. Alexander Bell was the man ......................

8. It seems that the earth is the only planet ......

2. who/that runs away from home.

3. that/which were on the wall.

4. that/which cannot be explained.

5. who/that stole my car.

6. that/which gives you the meaning of words.

7. who/that invented the telephone.

8. that/which can support life.

Quảng cáo

Bài 4: Are these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1 I don't like stories who have unhappy endings. stories that have
2 What was the name of the person who phoned you? OK
3 Where's the nearest shop who sells newspapers? .........
4 The driver which caused the accident was fined $500. .........
5 Do you know the person that took these photographs. .........
6 We live in a world what is changing all the time. .........
7 Dan said some things about me that were not true. .........
8 What was the name of the horse it won the race? .........

3. that/which sells

4. who/that caused

5. OK

6. that/which is changing

7. OK

8. that/which won

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.