50 Bài tập Mệnh đề quan hệ cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập Mệnh đề quan hệ cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Mệnh đề quan hệ và trên 50 bài tập về Mệnh đề quan hệ chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh.

50 Bài tập Mệnh đề quan hệ cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why).

2. Đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

*Who:

- Là đại từ quan hệ chỉ người

- Đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó hoặc làm tân ngữ

Ví dụ: The man who is sitting by the fire is my father.

(Người đàn ông đang đứng bên đống lửa là bố tôi.)

*Whom:

- Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ

- Đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó

- Theo sau whom là một mệnh đề

- Whom có thể được lược bỏ trong mệnh đề quan hệ khi mệnh đề quan hệ được dùng để xác định cho mệnh đề chính.

Ví dụ: The woman whom you saw yesterday is my aunt.

= The woman you saw yesterday is my aunt.

(Người phụ nữ mà tôi gặp hôm qua chính là cô tôi.)

*Which:

- Là đại từ quan hệ chỉ vật làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó

- Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ

- Which có thể được lược bỏ trong mệnh đề quan hệ khi mệnh đề quan hệ được dùng để bổ ngữ cho mệnh đề chính.

Ví dụ: The book which is black is mine. (Quyển sách màu đen là của tôi.)

*That:

Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).

Ví dụ: This is the dress that I bought yesterday. (Đây là chiếc đầm mà tôi mua hôm qua.)

Các trường hợp bắt buộc dùng that:

*Nếu nó thay thế 2 danh từ trở lên bao gồm cả người và vật

Ví dụ: My baby and my dog that are playing in the garden look so happy. (Con của tôi và con chó đang chơi trong vườn rất vui.)

*Nếu nó theo sau đại từ bất định như someone, anybody, nothing, anything, something, none,… và sau các đại từ như all, much, any, few, some, little, none

Ví dụ: This is something that I want to say. (Đây là vài điều mà tôi muốn nói.)

*Nếu nó theo sau các từ chỉ số thứ tự như the first, the second, the third, the last, the only,…

Ví dụ: I am the last one that attends this competition. (Tôi là người cuối cùng tham gia cuộc thi này.)

*Nếu nó theo sau cấu trúc so sánh nhất

Ví dụ: This is the most interesting book that I have ever read. (Đây là quyển sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.)

*Trong cấu trúc câu chẻ “It + be + … + that…”

Ví dụ: John told me the news.

→ It was John who/that told me the news. (Đó chính là John người đã kể cho tôi tin tức.)

*Whose:

- Là đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu của cả người và vật.

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: Mr. Holland whose son has received a scholarship is very proud. (Ông Holland người có con trai nhận được học bổng rất tự hào.)

3. Trạng từ quan hệ (Relative Adverbs)

*When:

Là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian, dùng thay cho at, on, in + which, then.

Ví dụ: I’ll never forget the day when I met her. (when = on which) (Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp cô ấy.)

*Where:

Là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at, on, in + which, there.

Ví dụ: That is the house where we used to live. (where = in which) (Đó là ngôi nhà mà chúng tôi từng sống.)

*Why:

Là trạng từ quan hệ chỉ lý do, đứng sau danh từ “the reason”, dùng thay cho “for the reason”, thay cho for + which.

Ví dụ: I don’t know the reason why I love him. (why = for which) (Tôi không biết lý do tại sao tôi lại yêu anh ấy.)

4. Các loại mệnh đề quan hệ

*Mệnh đề quan hệ xác định (restrictive/ defining relative clause):

- Mệnh đề quan hệ xác định hay còn gọi là mệnh đề quan hệ giới hạn dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước

- Mệnh đề quan hệ xác định là bộ phận quan trọng của câu, nếu bỏ đi mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng

- Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

Ví dụ: The girl who is wearing the blue dress is my sister. (Cô gái mà đang mang cái đầm xanh chính là chị tôi.)

Danh từ “the girl” chưa xác định vì thế cần một mệnh đề quan hệ “who is wearing the blue dress” để xác định đó là cô gái nào.

*Mệnh đề quan hệ không xác định (non-restrictive/ non-defining relative clause):

- Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước,là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng

- Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy

- Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his, her,…đứng trước

- Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

Ví dụ: My aunt, who is sitting next to you, is a doctor. (Cô của tôi, người đang ngồi cạnh bạn, là một bác sĩ.)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. She is the most intelligent woman. I’ve ever met this woman.

2. This doctor is famous. You visited him yesterday.

3. These children are orphans. She is taking care of these children.

4. The two young men are not good persons. You are acquainted with them.

5. My father goes swimming every day. You met him this morning.

6. The man is my father. I respect this man most.

7. The man is my father. I respect his opinion most.

8. Mary and Margaret are twins. You met them yesterday.

9. I’ll introduce you to the man. His support is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director. My father is talking to him.

1. She is the most intelligent woman whom I’ve ever met.

2. This doctor whom you visited yesterday is famous.

3. These children whom she is taking care of are orphans.

4. The two young men whom you are acquainted with are not good persons.

5. My father whom you met this morning goes swimming everyday

6. The man whom I respect most is my father.

7. The man whose opinion I respect most is my father.

8. Mary and Margaret whom you met yesterday are twins.

9. I’ll introduce you to the man whose support is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director whom my father is talking to.

Task 2. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. The boy is my cousin. You make fun of him.

2. The student is from china. He sits next to me.

3. I thanked the woman. This woman had helped me.

4. The professor is excellent. I am taking his course.

5. Mr. Smith said he was too busy to speak to me. I had come to see him.

6. I saw a lot of people and horses. They went to market.

7. Tom has three sisters. All of them are married.

8. I recently went back to Paris. It is still as beautiful as a pearl.

9. I recently went back to Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago.

10. Do you know the music? It is being played on the radio.

1. The boy whom you make fun of is my cousin.

2. The student who sits next to me is from China.

3. I thanked the woman who had helped me.

4. The professor whose course I am taking is excellent.

5. Mr. Smith, who I had come to see, said he was too busy to speak to me.

6. I saw a lot of people and horses that went to the market.

7. Tom has three sisters, all of whom are married.

8. I recently went back to Paris, which is still as beautiful as a pearl.

9. I recently went back to Paris, in which I was born nearly 50 years ago.

10. Do you know the music which is being played on the radio?

Task 3. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.

2. The day was rainy. She left on that day.

3. I’ve sent him two letters. He has received neither of them.

4. That man is an artist. I don’t remember the man’s name.

5. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.

6. That car belongs to Dr. Clark. Its engine is very good.

7. You sent me a present. Thank you very much for it.

8. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.

9. Rod Lee has won an Oscar. I know his sister.

10. Is this the style of hair? Your wife wants to have it.

1. You didn’t tell us the reason for which we have to cut down our daily expenses.

2. The day on which she left was rainy.

3. I’ve sent him two letters, neither of which he has received.

4. That man, whose name I don’t remember, is an artist.

5. One of the elephants which we saw at the zoo had only one tusk.

6. That car, the engine of which is very good, belongs to Dr. Clark.

7. Thank you very much for the present which you sent me.

8. This is Mrs. Jones, whose son won the championship last year.

9. I’ll introduce you to the man whose support is necessary for your project.

10. Is this the style of hair which your wife wants to have?

Task 4. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. A man answered the phone. He said Tom was out.

2. 7.05 is the time. My plane arrives then.

3. Max isn’t home yet. That worries me.

4. Do you know the building? The windows of the building are painted green.

5. Last week I went to see the house. I used to live in it.

1. A man who answered the phone said Tom was out.

2. 7.05 is the time at which my plane arrives.

3. Max isn’t home yet, that worries me.

4. Do you know the building the windows of which are painted green?

5. Last week I went to see the house in which I used to live.

Task 5. Use relative adverb to combine each pair of sentences below

1. This is the house. We often stay in this house in summer.

2. I’ll show you the second hand bookshop. You can find valuable books in this shop.

3. I have not decided the day. I’ll go to London on that day.

4. He was born on the day. His father was away on that day.

5. The book is a telephone directory. We can look up telephone numbers in this book.

6. Mrs. Brown rang Dr. Brown. He was going to carry out an urgent operation at that moment.

7. The airport is the most modern one. We’re going to arrive at this airport.

8. She doesn’t want to speak of the cause. She divorced her husband of this cause.

9. The days were the saddest ones. I lived far from home on those days.

10. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.

1. This is the house where we often stay in summer.

2. I’ll show you the secondhand bookshop where you can find valuable books.

3. I have not decided the day when I’ll go to London.

4. He was born on the day when his father was away.

5. The book in which we can look up telephone numbers is a telephone directory.

6. Mrs. Brown rang Dr. Brown when he was going to carry out an urgent operation.

7. The airport where we’re going to arrive is the most modern one.

8. She doesn’t want to speak of the cause why she divorced her husband.

9. The days when I lived far from home were the saddest ones.

10. I never forget the park where we met each other for the first time.

Task 6. Use a relative pronoun preceded by a preposition to combine each pair of sentences below

1. This is a rare opportunity. You should take advantage of it to get a better job.

2. The boy is my cousin. You made fun of him.

3. This matter is of great importance. You should pay attention to it.

4. The woman lives next door to me. You gave place to her on the bus.

5. The examination lasted two days. I was successful in this examination.

6. This is the result of our work. I’m pleased with it.

7. There is a No parking sign. I do not take notice of it.

8. Mr. Brown is the man. I am responsible to him for my work.

9. Do you see my pen? I have just written the lesson with it.

10. We are crossing the meadow. We flew kites over it in our childhood.

1. This is a rare opportunity of which you should take advantage to get a better job.

2. The boy of whom you made fun is my cousin.

3. This matter, to which you should pay attention, is of great importance.

4. The woman to whom you gave place on the bus lives next door to me.

5. The examination in which I was successful lasted two days.

6. This is the result of our work, with which I am pleased.

7. There is a No parking sign of which we don’t take notice.

8. Mr. Brown is the man to whom I am responsible for my work.

9. Do you see my pen, with which I’ve just written the lesson?

10. We are crossing the meadow over which we flew kites in our childhood.

Task 7. Choose the best answer

1. That’s my friend, _______________ comes from Japan.

A. which     B. who

C. whom     D. where.

2. The plants which______________ in the living room need a lot of water.

A. are     B. be

C. is     D. was

3. She’s the woman_______________ sister looks after the baby for us.

A. who     B. which

C. that’s     D. whose

4. That’s the doctor for________________ Cliff works.

A. that     B. which

C. whom     D. whose

5. Marie,______________ I met at the party, called me last night.

A. that     B. whom

C. which     D. whose

6. I remember Alice,______________ rode the bus to school with.

A. I     B. whom I

C. which I     D. who

7. I used to enjoy the summer, ______________ we had a big family picnic.

A. where     B. when

C. which     D. that

8. Tell me about the city ______________ you grew up.

A. that     B. where

C. which     D. ∅

9. Anna found the book that ________________ wanted at the bookshop.

A. ∅     B. where

C. she     D. which

10. Please remember to take back to the library all the books ________ are due this week.

A. ∅     B. that

C. when     D. they

1. B. who

2. A. are

3. D. whose

4. C. whom

5. B. whom

6. B. whom I

7. B. when

8. B. where

9. C. she

10. B. that

Câu hỏi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp ánB A D C B BB B C B

Task 8. Choose the best answer

1. He likes the dress. Huong is wearing it

A. He likes the dress which Huong is wearing it

B. He likes the dress Huong is wearing it

C. He likes the dress who Huong is wearing

D. He likes the dress Huong is wearing

2. Most of the classmates couldn't come. He invited them to the birthday party

A. Most of the classmates he invited to the birthday party couldn't come.

B. Most of the classmates he was invited to the birthday party couldn't come.

C. Most of the classmates that he invited them to the birthday party couldn't come.

D. Most of the classmates which he invited to the birthday party couldn't come.

3. What was the name of the man? You met and talked to him this morning.

A. What was the name of the man who you met and talked to him this morning?

B. What was the name of the man you met and talked to this morning?

C. What was the name of the man you met and talked to whom this morning?

D. What was the name of the man whose you met and talked to this morning?

4. The church is over 500 years old. Our class visited it last summer.

A. The church which our class visited it last summer is over 500 years old.

B. The church that our class visited it last summer is over 500 years old.

C. The church which our class visited last summer is over 500 years old.

D. The church our class visit last summer is over 500 years old.

5. The song says about the love of two young students. She is singing the song.

A. The song which she is singing it says about the love of two young students.

B. The song she is singing says about the love of two young students.

C. The song says about the love of two young students which she is singing.

D. The song says about the love of two young students that she is singing it.

1. D. He likes the dress Huong is wearing

2. A. Most of the classmates he invited to the birthday party couldn't come.

3. B. What was the name of the man you met and talked to this morning?

4. C. The church which our class visited last summer is over 500 years old.

5. B. The song she is singing says about the love of two young students.

Câu hỏi1 2 3 4 5
Đáp ánD A B C B

Task 9. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT

1. The men _______ lives next-door are English

2. The dictionary _______ you gave me is very good.

3. Do you know the girls _______ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve _______ got into my house last night.

5. The chocolate _______ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things.

8. Buses _______ go to the airport run every half hour.

9. I can't find the key _______ opens this door.

10. I gave you a book _______ had many pictures.

1. The men ___who___ lives next-door are English.

2. The dictionary ___which___ you gave me is very good.

3. Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve ___who___ got into my house last night.

5. The chocolate ___which___ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace ___which___ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone ___that___ breaks into a house and steals things.

8. Buses ___that___ go to the airport run every half hour.

9. I can't find the key ___which___ opens this door.

10. I gave you a book ___which___ had many pictures.

Task 10. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

..................................................

2. I don't remember the man. You said you met him at the canteen last week

..................................................

3. The only thing is how to go home. It make me worried.

..................................................

4. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.

..................................................

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

..................................................

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don't remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which make me worried is how to go home.

4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

PHẦN III. BÀI TẬP BỔ SUNG

Exercise 1. Fill in the blanks with [who/ which/ whose].

1. He arrived with a friend ______ waited outside in the car.

2. The man ______ mobile was ringing did not know what to do.

3. The car ______ the robbers escaped in was a BMW.

4. The woman ______ daughter was crying tried to calm her down.

5. The postman ______ works in the village is very old.

6. The family ______ car was stolen last week is the Smiths.

7. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny.

8. A bus is a big car ______ carries lots of people.

9. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.

10. Children ______ like music are often good at mathematics.

11. The engineers ______ designed the building received an award.

12. The girl ______ recited the poem is my niece.

13. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall.

14. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world's largest ocean.

15. The newspaper to ______ we subscribe to is delivered regularly.

Đáp án:

1. who

6. whose

11. who

2. which

7. who

12. who

3. which

8. which

13. whose

4. whose

9. whose

14. which

5. who

10. who

15. which

Exercise 2. Put [who/ whom/which/ where/ that,…] in the blanks.

1. The parents thanked the woman ______ had saved their son.

2. The factory ______ closed last week had been there for many years.

3. Two men, neither of ______ I had been before, came into my office.

4. I like the ice-cream ______ they sell in that shop.

5. He ate the food ______ no one else wanted.

6. John has got a new mobile phone ______ takes photos.

7. The village ______ I ran out of petrol didn’t have a petrol station.

8. The job for ______ she has applied is in London.

9. John sold his computer, ______ he no longer needed, to his cousin.

10. Teddy has two cars, one of ______ is very expensive.

Đáp án:

1. who / that

6. that / which

2. which / that

7. where

3. whom

8. which

4. that / which

9. which

5. that / which

10. which

Exercise 3. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns.

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

2. I don't remember the man. You said you met him at the canteen last week.

3. The only thing is how to go home. It makes me worried.

4. The most beautiful girl lives in the city. I like her long hair very much.

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

6. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

7. They are looking for the man and his dog. They have lost their way in the forest.

8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

11. The students will be awarded the present. The students' reports are very valuable.

12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

15. The man works for my father's company. The man's daughter is fond of dancing.

Đáp án:

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don't remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which makes me worried is how to go home.

4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

6. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.

7. They're looking for the man and his dog that have lost their way in the forest.

8. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

9. My wife, whom you were speaking to, wants you to come to dinner.

10. I want to talk to the last man who has just returned from the farm.

11. The students whose reports are very valuable will be awarded the present.

12. The book which I was reading yesterday was a lovely story.

13. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.

14. The person who looked for you three hours ago is phoning you.

15. The man whose daughter is fond of dancing works for my father's company.

Exercise 4. Rewrite the following sentences by using relative clauses.

1. He worked for a woman. She used to be an artist.

2. They called a doctor. He lived nearby.

3. I wrote an email to my sister. She lives in Italy.

4. Linh liked the waiter. He was very friendly.

5. We broke a car. It belonged to my uncle.

6. Ba dropped a cup. It was new.

7. Nam loves books. They have happy endings.

8. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

9. The man is in the class. He is wearing a blue hat.

10. The woman works in a hospital. She is from India.

Đáp án:

1. He worked for a woman who used to be an artist.

2. They called a doctor who lived nearby.

3. I wrote an email to my sister who lives in Italy.

4. Linh liked the waiter who was very friendly.

5. We broke a car that belonged to my uncle.

6. Ba dropped a cup which was new.

7. Nam loves books that have happy endings.

8. I live in a city that is in the north of Vietnam.

9. The man who is wearing a blue hat is in the class.

10. The woman who is from India works in a hospital.

Exercise 5. Complete the sentences with WHO, WHERE OR WHICH.

1. He is the doctor  ________ looked after my grandmother.

2. Jenny is attending a course  ________ she is preparing for her future work.

3. That’s the cottage  ________  the Jack’s grandparents live in.

4. They found the weapon ________  the robbers used.

5. Who ate the truffle  ________ was on the table?

6. Is he the secretary  ________ works for your sister ?

7. I know a shop  ________ they sell cheap clothes.

8. Do you know the person  ________ repaired her gate ?

9. Where are the letters  ________ he started writing?

10. I’d like to have something  ________ isn’t too salty.

11. Do you know  ________ the man with the red cap is ?

12. This is the house  ________ Uncle Nguyen lived in.

13. We visited the art gallery ________ my brother went.

14. Do you know anyone ________ can repair her bike?

Đáp án:

1. who

8. who

2. which

9. which

3. where

10. that

4. which

11. who

5. which

12. where

6. who

13. which

7. where

14. that

Exercise 6. Use appropriate relative pronouns to connect the following pairs of sentences.

1. The first girl has just come. She knows the truth.

2. I don't remember the woman. You said you met her at the park last week.

3. The only thing is how to get there quickly. It makes me worried.

4. The most beautiful girl loves dancing. I like her blue eyes so much.

5. He was John. I met him at the supermarket last night.

6. The children often go swimming on Fridays. They usually have a lot of free time then.

7. They are looking for the boy and his dog. They have lost their way in the dark forest.

8. That tree has beautiful flowers. The tree stands near the gate of his house.

9. My wife wants Jean to come to dinner. She is a doctor. 

10. The last woman has just returned from the office. I want to talk to her at once.

11. The team will be awarded tomorrow. Their reports are pretty good.

12. The book is an interesting horror story. I was reading it last night.

13. The scientist will never forget the day. He found a strange object on that day.

14. Someone is trying to contact you. She looked for your address two hours ago.

15. The man works for my brother's company. His daughter is fond of drawing.

Đáp án:

1. The first girl who knows the truth has just come.

2. I don't remember the woman whom you said you met at the park last week.

3. The only thing which makes me worried is how to get there quickly.

4. The most beautiful girl, whose blue eyes I like so much, loves dancing.

5. The man whom I met at the supermarket last night was John.

6. The children often go swimming on Fridays when they usually have a lot of free time.

7. They're looking for the boy and his dog that have lost their way in the dark forest.

8. That tree that stands near the gate of his house has beautiful flowers.

9. My wife, who is a doctor, wants Jean to come to dinner.

10. I want to talk to the last woman who has just returned from the office.

11. The team whose reports are pretty good will be awarded tomorrow.

12. The book which I was reading last night is an interesting horror story.

13. The scientist will never forget the day when he found a strange object.

14. The person who looked for your address two hours ago is trying to contact you.

15. The man whose daughter is fond of drawing works for my brother's company.

Exercise 7. Connect the following pairs using relative clauses.

1. She bought the car. Her mother had recommended it.

2. He lost the pencil yesterday. I bought it for him.

3. Lana called the delivery company. Her friend often uses it.

4. Lam met a young man. I used to work with him for a very long time.

5. Sana called the lawyer. My mother knows her very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl. His mother likes her. 

7. We employed a gardener. Nam introduced her.

8. The cake is on the table. My mother bought it.

9. The book belongs to Sara. She found it under the cabinet.

10. The food was yummy. My dad cooked the food.

11. The bike was broken. My grandparents gave me the bike.

12. The robber was arrested. Sam reported him to the police immediately.

13. The teacher was smart and kind. Kathy asked him about her problem.

14. The dancer was very pretty. My younger brother dated her.

15. The secretary is in the post office. Hana always helps her. 

Đáp án:

1. She bought the car her mother had recommended.

2. He lost the pencil I had bought for him yesterday.

3. Lana called the delivery company her friend often uses.

4. Lam met a young man I used to work with for a very long time. 

5. Sana called the lawyer my mother knows very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl his mother likes.

7. We employed the gardener Nam introduced.

8. The cake my mother bought is on the table.

9. The book Sara found under the cabinet belongs to her.

10. The food my dad cooked was yummy.

11. The bike my grandparents gave me was broken.

12. The robber Sam reported to the police immediately was arrested.

13. The teacher Kathy asked about her problem was smart and kind.

14. The dancer my brother dated was very pretty.

15. The secretary Hana always helps is in the post office.

Exercise 8. Choose the correct answer.

1. She is talking about the author ________ book is one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. He bought all the books ________ are needed for the next exam.

A. which

B. what

C. those

D. who

3. The children, ________ parents are famous teachers, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

4. Do you know the boy ________ we met at the party last week?

A. which

B. whose

C. who is

D. whom

5. The exercises which we are doing ________ very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The man ________ next to me kept talking during the film, ________ really annoyed me.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. to sit / what

D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person ________ foot on the moon?

A. set

B. setting

C. to set

D. who was set

8. This is the village in ________ my family and I have lived for over 20 years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

9. My mother, ________ everyone admires, is a famous teacher.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

10. The old building ________ is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

 4. D

 5. C

6. B

 7. C

8. A

9. B

10. B

Exercise 9. Find and correct the mistakes.

1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.

2. She can’t speak English, whom is a disadvantage.

3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously.

4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.

5. Mother's Day is the day where children show their love to their mother.

6. Do you know the reason when we should learn English?

7. The woman who she told me the news was not a native citizen here.

8. New Year’s Day is the day where my family members gather and enjoy it together.

Đáp án:

1. whose → that

2. whom → which

3. whom → who

4. who → whom

5. where → when

6. when → why

7. who she → who

8. where → when

Exercise 10. Rewrite the following sentence, using relational clauses.

1. The house has been built in the forest. It doesn’t have electricity.

→ ________________________________________________.

2. Do you know the man? He is coming towards us.

→ ________________________________________________.

3. I sent my parents some postcards. They were not so expensive.

→ ________________________________________________.

4. I come from a city. The city is located by the sea.

→ ________________________________________________.

5. The soup was so delicious. I had it for lunch.

→ ________________________________________________.

Đáp án:

1. The house which doesn’t have electricity has been built in the forest.

2. Do you know the man who is coming towards us?

3. I sent my parents some postcards which were not so expensive.

4. I come from a city which is located by the sea.

5. The soup that/ which I had for lunch was so delicious.

Exercise 11. Choose WHO, WHICH or THAT.

1. The women _______ lives next door and is her good friend.

2. The book _______ you gave me is highly informative.

3. Do you know the boys _______ are standing outside the restaurant?

4. The police are looking for the thief _______ got into his house last night.

5. The chocolate _______ you are eating comes from Japan.

6. I have kept the necklace _______ my boyfriend gave me in a box.

7. Lana is a teacher _______ always loves to help other people. 

8. This is the best novel ________ we have ever read.

9. The newspaper to _______ my family subscribes is delivered every day.

10. I gave you a magazine _______ had many photos.

11. I don't like the boy _______ Sara is going out with.

12. Did you see the beautiful skirt _______ she wore last night?

13. The man _______ she is going to marry is very kind.

14. This is the house _______ was sold yesterday.

15. He wore a mask _______ made him look like Chaplin.

Đáp án:

1. who

2. which

3. who

4. who

5. which

6. which

7. who

8. that

9. which

10. which

11. who

12. which

13. whom

14. which

15. which

Exercise 12. Find and correct the mistakes.

1. Cindy is the most beautiful girl whose he has ever met.

2. She can’t speak French, whom is not good for her job promotion.

3. The policeman must try to catch those teenagers whom drive dangerously.

4. The man about who I told you yesterday is coming here today.

5. Mother's Day is the day where we show love to our mother.

6. Do you know the reason when they should learn English?

7. The woman who she told me the fake news was not a native citizen.

8. New Year’s Day is the day where family members spend time together. 

Đáp án:

1. whose → that

2. whom → which

3. whom → who

4. about who → about whom

5. where → when

6. when → why

7. who she → who

8. where → when

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên