Although, though, even though, in spite of, despite trong tiếng AnhA. Ví dụ although, in spite of và despite trong tiếng Anh

Bạn theo dõi tình huống sau:

- Last year Jack and Jill spent their holidays by sea. It rained a lot but they enjoyed themselves.

(Năm ngoái Jack và Jill đi nghỉ mát ở biển. Trời mưa nhiều nhưng họ rất thích thú.)

Bạn có thể nói:

Although it rained a lot, they enjoyed themselves. (= It rained a lot but they...)

(Mặc dù trời mưa nhiều nhưng họ vẫn rất vui thích. (= trời mưa nhiều nhưng họ...))

hoặc

In spite of | the rain, they enjoyed themselves.

Despite    |

B. Cách sử dụng although trong tiếng anh

    Sau although ta dùng cấu trúc chủ ngữ + động từ.

Ví dụ:

- Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.

(Dù trời mưa luôn, chúng tôi vẫn rất vui trong kỳ nghỉ.)

- I didn't get the job although I had all the necessary qualifications.

(Tôi không xin được công việc đó dù tôi có đủ năng lực.)

So sánh ý nghĩa của althoughbecause:

- We went out although it was raining.

(Chúng tôi đã ra ngoài dù trời đang mưa.)

- We didn't go out because it was raining.

(Chúng tôi đã không ra ngoài vì trời đang mưa.)

Quảng cáo

C. Cách sử dụng in spite of và despite trong tiếng anh

 • Sau in spite of hay despite, ta dùng một danh từ, một đại từ (this/that/what ...) hoặc -ing:

  - In spite of the rain, we enjoyed our holiday.

  (Bất kể trời mưa, chúng tôi vẫn vui trọn kỳ nghỉ.)

  - I didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications.

  (Tôi không kiếm được việc dẫu tôi có đủ năng lực.)

  - She wasn't well, but in spite of this she went to work.

  (Cô ấy không được khỏe, nhưng dẫu vậy cô ấy vẫn đi làm.)

  - In spite of what I said yesterday, I still love you.

  (Bất chấp những gì hôm qua anh đã nói, anh vẫn yêu em.)

 • despite là tương đương in spite of. Để ý rằng ta nói in spite of nhưng lại nói despite (không có of):

  - She wasn't well, but despite she went to work. (không nói 'despite of this')

 • Bạn có thể nói "in spite of the fact (that) ..." và "despite the fact(that)..."

  - I didn't get the job in spite of the fact (that)/despite the fact (that) I had the necessary qualifications.

So sánh in spite ofbecause of:

- We went out inspite of the rain. (hay ...despite the rain)

(Chúng tôi đã đi chơi bất chấp trời mưa.)

- We didn't go out because of the rain.

(Chúng tôi đã không đi chơi bởi vì trời mưa.)

D. So sánh although với in spite of/despite trong tiếng Anh

Although the traffic was bad, | I arrived on time.

In spite of the traffic,              |

(không nói 'in spite of the traffic was bad')

(Mặc dù giao thông tồi tệ, tôi vẫn đến đúng giờ.)

- I couldn't sleep | although I was very tired.

                            | despite being very tired.

(không nói 'despite I was tired')

(Tôi đã không thể ngủ được mặc dù tôi đã rất mệt.)

Quảng cáo

E. Sử dụng though và although trong tiếng Anh

Nhiều khi ta nói though thay vì nói although:

- I didn't get the job though I had all the necessary qualifications.

Trong Anh ngữ đàm thoại ta thường để though ở cuối câu:

- The house isn't very nice. I like the garden though. (= but I like the garden)

(Ngôi nhà không đẹp lắm. Tuy nhiên tôi thích mảnh vườn.)

- I see him every day. I've never spoken to him though. (= but I've never spoken to him)

(Tôi trông thấy anh ta hàng ngày. Tuy vậy tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ta.)

even though (không phải riêng even) mang nghĩa mạnh hơn although:

- Even though I was really tired, I couldn't sleep.

(không nói 'Even I was really tired...')

(Cho dẫu tôi thật sự mệt mỏi, tôi đã không thể ngủ được.)

Bài tập although, though, even though, in spite of và despite

Để làm bài tập although, though, even though, in spite of và despite, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập although, though, even though, in spite of và despite.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.