s

Trạng từ và tính từ giống nhau trong tiếng AnhTrong chương trước mình đã trình bày cách hình thành trạng từ từ một tính từ trong tiếng Anh. Chương này, mình sẽ liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như giới thiệu sơ lược cách sử dụng của các trạng từ này.

Trạng từ và tính từ có chung cách viết/đọc

Nhiều từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng để làm tính từ hoặc làm trạng từ trong câu. Điều này có thể khiến bạn dễ nhầm lẫn và việc xác định loại từ loại cho chúng phải phụ thuộc vào cấu trúc và vị trí của chúng.

Bảng dưới liệt kê danh sách các trạng từ và tính từ có chung cách viết và đọc.

back hard* little right*
deep* high* long short*
direct* ill low still
early just* much/more/most* straight
enough kindly near* well
far late* pretty* wrong*
fast left
Quảng cáo

Ví dụ:

Come back soon <→ the back door

You can dial Rome direct. <→ the most direct route.

The train went fast. <→ a fast train

They worked hard. <→ The work is hard

an ill-made road <→ You look ill/well

Turn right here. <→ the right answer

She went straight home. <→ a straight line

He led us wrung. <→ This is the wrong way

Các từ có dấu * ở trên cũng có form với đuôi ly. Bạn cần phân biệt ý nghĩa:

1. Trạng từ deeply được sử dụng chủ yếu để diễn tả cảm giác:

He was deeply offended.

2. Trạng từ directly có thể được sử dụng để chỉ thời gian hoặc chỉ sự liên quan:

He'll be here directly, (very soon)

The new regulations will affect us directly/indirectly.

3. Trạng từ highly chỉ được sử dụng để diễn tả sự đánh giá:

They spoke very highly of him.

4. Trạng từ justly tương đương với tính từ just (hoặc fair, right, lawful), nhưng just cũng có thể là một trạng từ chỉ mức độ.

5. Trạng từ lately = recently

Have you seen him lately?

6. Trạng từ mostly = chiefly

7. Trạng từ nearly = almost

I'm nearly ready.

Quảng cáo

8. Trạng từ prettily tương đương với tính từ pretty:

Her little girls are always prettily dressed.

Nhưng pretty cũng có thể là một trạng từ chỉ mức độ và mang nghĩa very:

The exam was pretty difficult.

9. Trạng từ rightly có thể được sử dụng với một quá khứ phân từ và mang nghĩa justly hoặc correctly:

He was rightly/justly punished.

I was rightly/correctly informed.

Nhưng trong một số trường hợp thì trạng từ thứ hai thường được sử dụng.

10. Trạng từ shortly = soon, briefly hoặc curtly.

11. Trạng từ wrongly có thể được sử dụng với một quá khứ phân từ:

You were wrongly (incorrectly) informed.

Nhưng câu He acted wrongly. có thể có nghĩa là hành động của anh ta là sai hoặc thiếu đạo đức.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.