s

Cách sử dụng trạng từ much, more, most trong tiếng AnhHai trạng từ moremost có thể được dùng khá rộng rãi. Trạng từ much có nghĩa là "nhiều" có thể bổ nghĩa cho những động từ trong câu phủ định

A. Trạng từ more và most có thể được sử dụng khá rộng rãi:

You should ride more. I use this room most.

Nhưng trạng từ much được sử dụng hạn chế trong câu khẳng định.

B. Trong câu phủ định, much mang nghĩa là "a lot" (nhiều)

He doesn't ride much nowadays

Trong câu hỏi, much được sử dụng chủ yếu với HOW. Trong câu hỏi không có HOW, much cũng có thể được sử dụng nhưng cụm từ a lot thường được sử dụng hơn.

How much has he ridden? Has he ridden a lot/much?

Trong câu khẳng định, bạn có thể sử dụng cụm từ as/so/too + much. Tuy nhiên, các cụm từ a lot/a good deal/a great deal thường hay được sử dụng hơn.

He shouts so much that... I talk too much.

He rides a lot/a great deal.

Quảng cáo

C. Cụm từ very much khi mang nghĩa là greatly

Cụm từ very much khi mang nghĩa là greatly (rất nhiều) có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong câu khẳng định. Bạn có thể sử dụng cụm trạng từ này cùng với blame, praise, thank và với một số trạng từ chỉ cảm giác như admire, amuse, approve, dislike, distress, enjoy, impress, like, object, shock, surprise,

Thank you very much.

They admired him very much.

She objects very much to the noise they make

Trạng từ much, mang nghĩa là greatly, khi có hoặc không có very, có thể được sử dụng với quá khức phân từ admired, amused, disliked, distressed, impressed, liked, shocked, struck, upset:

He was (very) much admired.

She was (very) much impressed by their good manners.

D. Trạng từ much khi mang nghĩa là a lot

Trạng từ much, mang nghĩa là a lot, có thể được sử dụng để bổ nghĩa cho dạng so sánh hơn/nhất của tính từ/trạng từ (cấu trúc: much + dạng so sánh hơn/nhất của tính từ/trạng từ).

much better

much the best

much more quickly

Cụm từ much too có thể được sử dụng trong câu khẳng định:

He spoke much too fast.

Quảng cáo

E. Trạng từ most được đặt trước một tính từ hoặc một trạng từ có thể mang nghĩa là very

Trong trường hợp này, trạng từ most chủ yếu được sử dụng với các tính từ/trạng từ có hai hoặc nhiều âm tiết.

He was most apologetic.

She behaved most generously

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên