s

Vị trí của trạng từ bổ nghĩa câu trong tiếng Anh    Trạng từ bổ nghĩa cho cả câu (Adverb of Sentence) là loại trạng từ thường được sử dụng để bổ nghĩa cho cả câu. Loại trạng từ này không phải là một phần nào đó hay bổ nghĩa cho một loại từ nào đó trong câu và nó diễn đạt ý kiến của người nói về điều đang được nói ra.

    Một số ví dụ về trạng từ bổ nghĩa cho cả câu: certainly, definitely, luckily, surely, Unfortunately, Clearly, Frankly, However, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, và therefore, ...

A. Vị trí các trạng từ diễn đạt mức độ chắc chắn trong tiếng Anh

Chúng ta có thể chia các trạng từ loại này thành ba cấp độ như dưới đây:

 • (a). actually (= in fact/really), apparently, certainly, clearly, evidently, obviously, presumably, probably, undoubtedly

 • (b). definitely

 • (c). perhaps, possibly, surely

Các trạng từ trong nhóm (a) có thể:

 • được đặt sau động từ be:

  He is obviously intelligent.

 • đặt trước các động từ chính ở trong các thì đơn giản (các thì sử dụng động từ be).

  They certainly work hard

  He actually lives next door

 • đặt sau trợ động từ đầu tiên trong động từ phức (Compound Verb: là loại động từ có sử dụng các trợ động từ):

  They have presumably sold their house.

 • đặt ở đầu hoặc cuối một câu hoặc mệnh đề:

  Apparently he knew the town well.

  He knew the town well apparently.

Riêng với trạng từ definitely có thể được sử dụng với các vị trí như trên, nhưng trạng từ này thường ít được sử dụng tại phần đầu hoặc cuối câu.

Trạng từ perhapspossibly chủ yếu được sử dụng ở vị trí đầu câu, mặc dù hai trạng từ này cũng có thể đặt tại cuối câu.

Trạng từ surely thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Trạng từ này thường được sử dụng chủ yếu trong các câu hỏi.

Surely you could pay £1 ?

You could pay £1, surely?

Với hai trạng từ surelycertainly, bạn cũng cần phân biệt rõ ý nghĩa hai từ này ở dạng tính từ và trạng từ. Hai tính từ surecertain có nghĩa gần giống nhau, trong đó mức độ khẳng định của tính từ sure yếu hơn tính từ certain.

 • Tính từ certain: chắc chắn (biết sự thực)

 • Tính từ sure: tin rằng (không chắc chắn, nói theo cảm nhận, nghĩa là yếu hơn certain).

 • Trạng từ certainly = definitely: hoàn toàn chắc chắn, và không có sự nghi ngờ về một điều gì đó.

  He was certainly there

 • Nhưng trạng từ surely chỉ rằng người nói không chắc chắn về điều đang nói. Anh ta nghĩ như thế.

  Surely he was there? (I fee! almost sure that he was.)

  (Tôi tin rằng đó là anh ta.)

Quảng cáo

B. Một số trạng từ bổ nghĩa câu khác trong tiếng Anh

Các trạng từ admittedly, unfortunately, frankly, honestly, (un)luckily, naturally, officially thường được đặt ở đầu câu (tất nhiên cũng có thể đặt ở cuối câu). Các trạng từ này thường phân tách với phần còn lại của câu bởi một dấu phảy. Một số trạng từ có dấu sao theo sau cũng có thể được sử dụng làm trạng từ chỉ cách thức.

Honestly, Tom didn't get the money (người nói đang đảm bảo với chúng ta rằng Tom không lấy số tiền đó)

Tom didn't get the money honestly (Trạng từ chỉ cách thức) = Tom got the money dishonestly.

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên