Thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiếtThì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh đầy đủ, chi tiết

Tải xuống

1. Khái niệm Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay tại thời điểm nói, chưa chấm dứt và mang tính tạm thời. Ngoài ra, thì hiện tại tiếp diễn còn dùng cho hành động trong tương lai gần hoặc chỉ sự phàn nàn.

Thì Hiện tại đơn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiết

2. Cách dùng Thì hiện tại tiếp diễn

a. Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói

Eg: I am practising the piano. (Tôi đang tập chơi dương cầm)

b. Hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải xảy ra tại thời điểm nói

Eg: - What are you doing now?

– I am working for an international company.

(- Bây giờ bạn đang làm gì?

– Mình làm cho một công ty đa quốc gia.)

c. Hành động xảy ra trong tương lai gần (thường đi với động từ chỉ sự di động như “go, come….”)

Eg: He is going to Hanoi next month. (Cậu ấy sắp ra Hà Nội vào tháng sau.)

d. Hành động mang tính tạm thời

Eg: Every morning, I go to school by bike, but today, I am going on foot.

(Mỗi sáng, tôi đi học bằng xe đạp, nhưng hôm nay, tôi đi bộ.)

e. Hành động lặp đi lặp lại gây bực mình, khó chịu cho người khác

Eg: She is always getting up late. (Cô ấy cứ suốt ngày ngủ dậy muộn.)

3. Cấu trúc Thì hiện tại tiếp diễn

(+) Khẳng định

I + am + Ving

I am watching TV now.

(Tôi đang xem TV bây giờ.)

He/ She/ It + is + Ving

Look! It is raining outside.

(Nhìn kìa! Bên ngoài trời đang mưa.)

You/ We/ They + are + Ving

They are going to work at the moment.

(Họ đang đi làm bây giờ.)

(-) Phủ định

I + am + not +Ving

I am not studying at the moment.

(Bây giờ tôi đang không học bài.)

He/ She/ It + is + not + Ving

My parents are not watching TV now.

(Hiện tại bố mẹ tôi đang không xem TV.)

You/ We/ They + are not + Ving

They are not reading books now.

(Họ đang không đọc sách hiện giờ.)

(?) Nghi vấn

(Từ để hỏi) + is/are/am + S + Ving?

Where are you going?

(Bạn đang đi đâu thế?)

4. Cách thêm –ing vào động từ Thì hiện tại tiếp diễn

Động từ nguyên thể Cách chuyển Ví dụ
Động từ tận cùng là “e” Bỏ “e” thêm “-ing”

Love – loving (yêu)

Hate – hating (ghét)

Động từ tận cùng là “ee” Thêm “-ing” như thường See – seeing (nhìn)
Động từ tận cùng là phụ âm (trừ h, w, y, x) và đằng trước là một nguyên âm Gấp đôi phụ âm và thêm “-ing”

Stop – stopping (dừng)

Cut – cutting (cắt)

Một số động từ đặc biệt cần học thuộc:

Động từ nguyên thể Động từ đuôi “-ing”
Die (chết) dying
Lie (nằm) lying
Tie (trói) tying
Panic (làm hoảng sợ) panicking

5. Chú ý với Thì hiện tại tiếp diễn

Những động từ không có hình thức tiếp diễn:

Loại động từ Ví dụ
Động từ tobe (chỉ trạng thái) I am a student. (Tôi là một học sinh.)
Động từ “have” chỉ sự sở hữu She has a cat and a dog. (Cô ấy có một con mèo và một con chó.)
Những động từ chỉ cảm giác (see, hear, taste, smell, feel ……) They feel hungry now. (Bây giờ họ đang thấy đói.)
Những động từ chỉ nhận thức (realize, know, love, hate …..) I love animals. (Tôi yêu động vật)

6. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn

- Một số trạng từ chỉ thời gian:

• now (bây giờ)

• right now (ngay bây giờ)

• at the moment (lúc này)

• at present (hiện tại) ……

Eg: I am teaching English at the moment. (Lúc này tôi đang dạy tiếng Anh.)

- Đằng trước là các câu mệnh lệnh:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Keep silent! (Im lặng đi!)

• Listen! (Nghe này!)

• Watch out! (Hãy cẩn thận!) …..

Eg: Listen! Someone is singing. (Nghe này! Có ai đó đang hát.)

7. Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn

Exercise 1. Hãy viết dạng Ving của các động từ sau

0. look 6. teach
1. take 7. buy
2. agree 8. open
3. run 9. permit
4. hurry 10. win
5. drive
0. looking 6. teaching
1. taking 7. buying
2. agreeing 8. opening
3. running 9. permitting
4. hurrying 10. winning
5. driving

Exercise 2. Chia động từ trong ngoặc.

0. Listen! It (rain) is raining heavily outside.

1. She’s tired. She (want)……………… to go home now.

2. ………………Tom (plant)……………… the trees in the garden at the moment?

3. What …… you (do)…………… now ?

4. Listen! Someone (knock)……………………… on the front door.

5. He (write)………………… a novel at present.

6. …..they (watch)…………… T.V at present? - No. They (listen)…………… to the radio

7. He and I (play)…………………… soccer at the moment.

8. Tom and I (be)…………… busy at the moment.

9. They (see)…………………… a movie at the moment.

10. We (want)………………… to go to school at the moment.

1. wants 6. Are ... watching .... are listening
2. Is ... planting 7. are playing
3. are ... doing 8. are
4. is knocking 9. are seeing
5. is writing 10. want

Exercise 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

0. Now I (write) am writing a dictation.

1. Sit down! A strange dog (run)___________ to you.

2. My brothers (not/ drink)__________ coffee at the moment.

3. Look! Those people (climb)__________ the mountain so fast.

4. That girl (cry)_______ loudly in the party now.

5. What (you/ do)________ in the kitchen?

6. Tonight we (not/ go)_______ to our teacher’s wedding party.

7. Where are you? We (wait)__________ for you!

8. What are the boys (do)___________ now?

9. My brother (not listen)___________ to the radio at present.

10. My parents (drive)_______ to work now.

1. is running 6. aren’t going
2. aren’t drinking 7. are waiting
3. are climbing 8. doing
4. is crying 9. isn’t listening
5. are you doing 10. are driving

Exercise 4. Put the verb in brackets into the present simple or the present continuous.

0. She is always (forget) forgetting to turn off the light.

1. She always _______________ (remember) my birthday.

2. Mr Brown _______________ (work) in a supermarket.

3. I _______________ (work) in this factory until I find a better job.

4. Look! It _______________ (snow).

5. Can you hear those girls? What _______________ (they/ta1k) about?

6. _______________ (you/know) Helen?

7. We _______________ (never/go) to work by tube. It is too busy.

8. When I'm in Paris I _______________ (usually/stay) in the Hotel du Pont, but this time I _______________ (stay) in the more expensive Hotel Notre Dame.

9. Ruth _______________ (be) a vegetarian. She _______________ (not/eat) meat or fish.

10. My father _________ (be) an engineer, but he _______________ (not/work) right now.

1. remembers 6. Do you know
2. works 7. never go
3. am working 8. usually stay
4. is snowing 9. is – doesn’t eat
5. are they talking 10. is – is not working

Exercise 5. Give the correct form of these verbs

0. Now I (write) am writing an essay.

1. The sun (set) ……………in the West.

2. It usually (rain) ……………………in the summer.

3. They (build) …………………………the buildings at the moment.

4. Bees (make) …………………honey.

5. They (get) ………………on the scale now.

6. The earth (circle)…………………the Sun once every 365 days.

7. Rivers usually (flow) …………… to the sea.

8. Don’t worry. I (give) ………………him your message when I (see)……… him.

9. Look! Jane (play) ……………… the guitar. Hurry up! The bus (come) ………

10. I (not talk) ………………………… to her at present.

1. sets 6. circles
2. rains 7. flow
3. are building 8. am giving – see
4. make 9. is playing
5. are getting 10. am talking

Exercise 6. Give the correct form of these verbs

0. Hoa and I (buy) are buying some books at the moment.

1. Lan and Hoa (read) …………… in the library at the moment.

2. We (not come) ……………………… here tomorrow morning.

3. Listen ! The girl (play) ………………….the piano.

4. Nam (go) ………………… to the English club every Saturday.

5. What ………………you (do) ……………now?

6 . Students often (go) …………………to the school cafeteria at lunch time.

7. You can (find) …………math books on the racks in the middle.

8. Look! The teacher (come) …………………….here.

9. She (study) …………………maps in Geography.

10. Ba can (fix) ……………the lights now.

1. are reading 6. go
2. are not coming 7. find
3. is playing 8. is coming
4. goes 9. studies
5. are …doing 10. fix

Tải xuống

Xem thêm các bài viết Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay với đầy đủ bài tập có đáp án chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.