Thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiếtThì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh đầy đủ, chi tiết

Thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiết

1. Khái niệm Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay tại thời điểm nói, chưa chấm dứt và mang tính tạm thời. Ngoài ra, thì hiện tại tiếp diễn còn dùng cho hành động trong tương lai gần hoặc chỉ sự phàn nàn.

2. Cách dùng Thì hiện tại tiếp diễn

a. Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói

Eg: I am practising the piano. (Tôi đang tập chơi dương cầm)

b. Hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải xảy ra tại thời điểm nói

Eg: - What are you doing now?

– I am working for an international company.

(- Bây giờ bạn đang làm gì?

– Mình làm cho một công ty đa quốc gia.)

c. Hành động xảy ra trong tương lai gần (thường đi với động từ chỉ sự di động như “go, come….”)

Eg: He is going to Hanoi next month. (Cậu ấy sắp ra Hà Nội vào tháng sau.)

d. Hành động mang tính tạm thời

Eg: Every morning, I go to school by bike, but today, I am going on foot.

(Mỗi sáng, tôi đi học bằng xe đạp, nhưng hôm nay, tôi đi bộ.)

e. Hành động lặp đi lặp lại gây bực mình, khó chịu cho người khác

Eg: She is always getting up late. (Cô ấy cứ suốt ngày ngủ dậy muộn.)

3. Cấu trúc Thì hiện tại tiếp diễn

(+) Khẳng định

I + am + Ving

I am watching TV now.

(Tôi đang xem TV bây giờ.)

He/ She/ It + is + Ving

Look! It is raining outside.

(Nhìn kìa! Bên ngoài trời đang mưa.)

You/ We/ They + are + Ving

They are going to work at the moment.

(Họ đang đi làm bây giờ.)

(-) Phủ định

I + am + not +Ving

I am not studying at the moment.

(Bây giờ tôi đang không học bài.)

He/ She/ It + is + not + Ving

My parents are not watching TV now.

(Hiện tại bố mẹ tôi đang không xem TV.)

You/ We/ They + are not + Ving

They are not reading books now.

(Họ đang không đọc sách hiện giờ.)

(?) Nghi vấn

(Từ để hỏi) + is/are/am + S + Ving?

Where are you going?

(Bạn đang đi đâu thế?)

4. Cách thêm –ing vào động từ Thì hiện tại tiếp diễn

Động từ nguyên thể Cách chuyển Ví dụ
Động từ tận cùng là “e” Bỏ “e” thêm “-ing”

Love – loving (yêu)

Hate – hating (ghét)

Động từ tận cùng là “ee” Thêm “-ing” như thường See – seeing (nhìn)
Động từ tận cùng là phụ âm (trừ h, w, y, x) và đằng trước là một nguyên âm Gấp đôi phụ âm và thêm “-ing”

Stop – stopping (dừng)

Cut – cutting (cắt)

Một số động từ đặc biệt cần học thuộc:

Động từ nguyên thể Động từ đuôi “-ing”
Die (chết) dying
Lie (nằm) lying
Tie (trói) tying
Panic (làm hoảng sợ) panicking

5. Chú ý với Thì hiện tại tiếp diễn

Những động từ không có hình thức tiếp diễn:

Loại động từ Ví dụ
Động từ tobe (chỉ trạng thái) I am a student. (Tôi là một học sinh.)
Động từ “have” chỉ sự sở hữu She has a cat and a dog. (Cô ấy có một con mèo và một con chó.)
Những động từ chỉ cảm giác (see, hear, taste, smell, feel ……) They feel hungry now. (Bây giờ họ đang thấy đói.)
Những động từ chỉ nhận thức (realize, know, love, hate …..) I love animals. (Tôi yêu động vật)

6. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn

- Một số trạng từ chỉ thời gian:

• now (bây giờ)

• right now (ngay bây giờ)

• at the moment (lúc này)

• at present (hiện tại) ……

Eg: I am teaching English at the moment. (Lúc này tôi đang dạy tiếng Anh.)

- Đằng trước là các câu mệnh lệnh:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Keep silent! (Im lặng đi!)

• Listen! (Nghe này!)

• Watch out! (Hãy cẩn thận!) …..

Eg: Listen! Someone is singing. (Nghe này! Có ai đó đang hát.)

7. Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn

Exercise 1. Hãy viết dạng Ving của các động từ sau

0. look 6. teach
1. take 7. buy
2. agree 8. open
3. run 9. permit
4. hurry 10. win
5. drive
0. looking 6. teaching
1. taking 7. buying
2. agreeing 8. opening
3. running 9. permitting
4. hurrying 10. winning
5. driving

Exercise 2. Chia động từ trong ngoặc.

0. Listen! It (rain) is raining heavily outside.

1. She’s tired. She (want)……………… to go home now.

2. ………………Tom (plant)……………… the trees in the garden at the moment?

3. What …… you (do)…………… now ?

4. Listen! Someone (knock)……………………… on the front door.

5. He (write)………………… a novel at present.

6. …..they (watch)…………… T.V at present? - No. They (listen)…………… to the radio

7. He and I (play)…………………… soccer at the moment.

8. Tom and I (be)…………… busy at the moment.

9. They (see)…………………… a movie at the moment.

10. We (want)………………… to go to school at the moment.

1. wants 6. Are ... watching .... are listening
2. Is ... planting 7. are playing
3. are ... doing 8. are
4. is knocking 9. are seeing
5. is writing 10. want

Exercise 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

0. Now I (write) am writing a dictation.

1. Sit down! A strange dog (run)___________ to you.

2. My brothers (not/ drink)__________ coffee at the moment.

3. Look! Those people (climb)__________ the mountain so fast.

4. That girl (cry)_______ loudly in the party now.

5. What (you/ do)________ in the kitchen?

6. Tonight we (not/ go)_______ to our teacher’s wedding party.

7. Where are you? We (wait)__________ for you!

8. What are the boys (do)___________ now?

9. My brother (not listen)___________ to the radio at present.

10. My parents (drive)_______ to work now.

1. is running 6. aren’t going
2. aren’t drinking 7. are waiting
3. are climbing 8. doing
4. is crying 9. isn’t listening
5. are you doing 10. are driving

Exercise 4. Put the verb in brackets into the present simple or the present continuous.

0. She is always (forget) forgetting to turn off the light.

1. She always _______________ (remember) my birthday.

2. Mr Brown _______________ (work) in a supermarket.

3. I _______________ (work) in this factory until I find a better job.

4. Look! It _______________ (snow).

5. Can you hear those girls? What _______________ (they/ta1k) about?

6. _______________ (you/know) Helen?

7. We _______________ (never/go) to work by tube. It is too busy.

8. When I'm in Paris I _______________ (usually/stay) in the Hotel du Pont, but this time I _______________ (stay) in the more expensive Hotel Notre Dame.

9. Ruth _______________ (be) a vegetarian. She _______________ (not/eat) meat or fish.

10. My father _________ (be) an engineer, but he _______________ (not/work) right now.

1. remembers 6. Do you know
2. works 7. never go
3. am working 8. usually stay
4. is snowing 9. is – doesn’t eat
5. are they talking 10. is – is not working

Exercise 5. Give the correct form of these verbs

0. Now I (write) am writing an essay.

1. The sun (set) ……………in the West.

2. It usually (rain) ……………………in the summer.

3. They (build) …………………………the buildings at the moment.

4. Bees (make) …………………honey.

5. They (get) ………………on the scale now.

6. The earth (circle)…………………the Sun once every 365 days.

7. Rivers usually (flow) …………… to the sea.

8. Don’t worry. I (give) ………………him your message when I (see)……… him.

9. Look! Jane (play) ……………… the guitar. Hurry up! The bus (come) ………

10. I (not talk) ………………………… to her at present.

1. sets 6. circles
2. rains 7. flow
3. are building 8. am giving – see
4. make 9. is playing
5. are getting 10. am talking

Exercise 6. Give the correct form of these verbs

0. Hoa and I (buy) are buying some books at the moment.

1. Lan and Hoa (read) …………… in the library at the moment.

2. We (not come) ……………………… here tomorrow morning.

3. Listen ! The girl (play) ………………….the piano.

4. Nam (go) ………………… to the English club every Saturday.

5. What ………………you (do) ……………now?

6 . Students often (go) …………………to the school cafeteria at lunch time.

7. You can (find) …………math books on the racks in the middle.

8. Look! The teacher (come) …………………….here.

9. She (study) …………………maps in Geography.

10. Ba can (fix) ……………the lights now.

1. are reading 6. go
2. are not coming 7. find
3. is playing 8. is coming
4. goes 9. studies
5. are …doing 10. fix

8. Bài tập bổ sung

Exercise 1. Put the verbs in brackets into the present continuous tense.

1. They (meet) ________ their teacher at the moment.

2. We (visit) ________ the museum at the moment.

3. John (not read) ________ a book now.

4. What ________ you (do) ________ tonight?

5. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.

6. Maria (sit) ________ next to Paul right now.

7. He ________ always (make) ________ noisy at night.

8. Where your husband (be) ________?

9. My children (be) ________ upstairs now. They (play) ________ games.

10. Look! The bus (come) ________.

9. He always (borrow) ________ me money and never (give) ________ back.

10. While I (do) ________ my housework, my husband (read) ________ books.

11. He (not paint) ________ his pictures at the moment.

12. We (not plant) ________ the herbs in the garden at present.

13. ________ they (make) ________ the artificial flowers of silk now?

14. Your father (repair) ________ your motorbike at the moment.

15. Look! The man (take) ________ the children to the cinema.

16. Listen! The teacher (explain) ________ a new lesson to us.

17. Ba (study) ________ Math very hard now.

18. We (have) ________ dinner in a restaurant right now.

19. I (watch) ________ TV with my parents in the living room now.

20. Some people (not drink) ________ coffee now.

Đáp án:

1. are meeting

2. are visiting

3. is not reading

4. are…doing

5. is not listening

6. is sitting

7. is…making

8. is your husband

9. are – are playing

10. is coming

11. is not painting

12. are not planting

13. Are … making

14. is repairing

15. is taking

16. is explaining

17. is studying

18. are having

19. am watching

20. are not drinking

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the present continuous tense.

1. They (go) ________ to school.

2. Lan and Hoa (have) ________ breakfast.

3. My father (read) ________ a book.

4. The students (do) ________ their homework.

5. They (brush) ________ their teeth.

6. Mr and Mrs Smith (travel) ________ to Hanoi.

7. My sister (not do) ________ her homework. She (sleep) ________.

8. His parents (not work) ________ in the factory. They (do) ________ the gardening.

9. The girl (not do) ________ the housework. She (watch) ________ TV.

10. Nga (read) ________ a book now?

11. They (play) ________ a game in the yard?

12. The children (wash) ________ their clothes?

13. Your mother (travel) ________ to Danang now?

14. What Mr. Hung (read) ________ now? - He (listen) ________ to the radio.

15. She (travel) ________ to work by car?

Đáp án:

1. are going

2. are having

3. is reading

4. are doing

5. are brushing

6. are travelling

7. is not doing

8. are not working – are doing

9. is not doing – is watching

10. Is Nga reading

11. Are they playing

12. Are the children washing

13. Is your mother travelling

14. is Mr. Hung reading – is listening

15. Is she travelling

Exercise 3. Using the suggested words, write complete sentences in the Present Continuous tense.

1. They/ play/ soccer/ at present.

2. She/ listen/ music/ in the room.

3. My sister/ read/ books/ her room.

4. My mother/ work/ in the garden/ now.

5. Nga and Phuong/ watch/ TV/ now.

6. - What/ she/ do/ at the moment? - She/ cook dinner.

7. - Where/ you/ go/ now? - I/ go/ the post office.

8. - What/ the students/ do/ in the class/ now? - They/ talk.

9. He / do/ his housework/ now?

Đáp án:

1. They are playing soccer at present.

2. She is listening to music in the room.

3. My sister is reading books in her room.

4. My mother is working in the garden now.

5. Nga and Phuong are watching TV now.

6. What is she doing at the moment? - She is cooking dinner.

7. Where are you going now? - I am going to the post office.

8. What are the students doing in the class now? - They are talking.

9. Is he doing his homework now?

Exercise 4. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. My tutor (see) _________ me for a tutorial every Tuesday at 6 p.m.

2. Quan (not/ study) _________ very hard at the moment. I (not/ think) _________ he’ll pass his tests.

3. Young people (take) _________ up traditional style hobbies such as knitting and walking in the countryside as of lately.

4. It’s 6 p.m o’clock, and my parents (cook) _________ dinner in the kitchen.

5. David (travel) _________ around the world this summer, and probably won’t be back for a couple of months.

6. Now Sam (lie) _________ to his mother about his bad marks.

7. More people (play) _________ game regularly nowadays.

8. Where is your mother? My mother (read) _________ newspapers in the living room.

9. Some people (not/ drink) _________ tea now.

10. My family (have) _________ lunch in a restaurant right now.

Đáp án

1. is seeing   

2. is not studying/ am not thinking 

3. are taking  

4. are cooking  

5. is travelling 

6. is lying

7. are playing

8. is reading

9. are not drinking  

10. is having

Exercise 5. Find and correct the mistakes.

1. My aunt have been buying some fruits at the flea market. 

2. I did not drinking beer; it’s only tea. 

3. All of Andy’s friends having fun at the party right now. 

4. The children play football in the backyard at the moment.

5. Look! Those people are fight with each other. 

6. Look! Someone is jump from the bridge! 

7. My English speaking skill improving thanks to ELSA Speak.

8. My mother is busy today. She is cook dinner. 

9. What kind of clothes are children wear nowadays? 

10. They are try to pass the examination.

Đáp án:

1. have been buying → is buying

6. is jump → is jumping

2. did not drinking → am not drinking

7. improving → is improving

3. having → are having

8. is cook → is cooking

4. play → are playing

9. are children wear → are children wearing

5. are fight → are fighting

10. are try → are trying

Exercise 6. Complete the sentences below with suggested words below.

Relax/ Instruct/ Swim/ Rise/ Travel/ Make/ Take/ Learn/ Have/ Clean

1. Right now, John _________ in the swimming pool. 

2. My team hopes the music will help us _________ a lot after working hard.

3. The chief engineer _________ all the workers of the plant now.

4. The weather _________ to improve. The rain has stopped, and the wind isn’t as strong.

5. Look! The man _________ the children to the cinema.

6. My children _________ around Asia now.

7. They _________ the artificial flowers of silk now?

8. I’m busy now because I _________ the house. 

9. English children _________ French in their school.

10. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She _________ a great time and doesn’t want to come back.

Đáp án:

1. is swimming

6. are travelling

2. relax

7. Are they making

3. is instructing

8. am cleaning

4. are rising

9. are learning

5. is taking

10. is having

Exercise 7. Complete the following sentences using Affirmative or Negative sentences.

1. Their students _________ hard enough in the competition. (not try)

2. My son _________ the piano every day. (not practice)

3. Nhung _________ French in her room. She’s at coffee with her classmates. (not study)

4. I always play badminton in the morning, but today I _________ volleyball instead. (play) 

5. While I (do) _________ my homework, my mother (read) _________ newspapers. (do/ read)

6. Tony always (borrow) _________ me cash and never (give) _________ it back. (borrow/ give)

7. She is on vacation in London. She _________ a great time and doesn’t want to come back. (have)

8. Mary wasn’t happy with her new job at first, but she _________ to like it now. (begin)      

9. I _________ for Sophie. Do you know where she is? (look)

10. My brother is not here. He _________ the shopping. (do)

Đáp án:

1. Their students are not trying hard enough in the competition.

2. My son is not practicing the piano every day.

3. Nhung is not studying French in her room. She’s at coffee with her classmates.

4. I always play badminton in the morning, but today I am playing volleyball instead.

5. While I am doing  my homework, my mother is reading newspapers.

6. Tony is always borrowing me cash and never giving it back.

7. She is on vacation in London. She is having a great time and doesn’t want to come back.

8. Mary wasn’t happy with her new job at first, but she is beginning to like it now.

9. I am looking for Sophie. Do you know where she is?

10. My brother is not here. He is doing the shopping.

Exercise 8. Choose the correct answer (A, B, C, or D).

1. She _______ hungry. Let’s have something to eat. 

A. is feeling

B. have felt

C. feel

D. have been feeling

2. We’ve won a holiday for two to Florida. I _______ my mum.

A. am taking

B. have taken

C. take

D. will take

3. Thanh _______ two poems at the moment.

A. are writing

B. am writing

C. writing

D. is writing

4. Mary wasn’t happy with her new job at first, but she _______ to like it now.

A. begins

B. have begun

C. is beginning

D. have been beginning

5. My brother _______ his pictures at the moment.

A. isn’t paint

B. isn’t painting

C. aren’t painting

D. don’t painting

6. They _______ the herbs in the garden at present.

A. don’t plant

B. doesn’t plant

C. isn’t planting

D. aren’t planting

7. Anna usually _______ me on Saturday, but she didn’t call last Saturday.

A. have been calling

B. calls

C. is calling

D. have called

8. Your brother _______ your motorbike at the moment.

A. is repairing

B. are repairing

C. don’t repair

D. doesn’t repair

9. I _______ an interesting book at the moment. I will lend it to you when I _______ it. 

A. am reading - have finished

B. read - am finishing

C. have read - am finishing

D. read - will finish

10. At the moment, Lan _______ her homework, his brother _______ games.

A. is making - is playing

B. is doing - is playing

C. does - plays

D. makes - is playing

11. Phong _______ the TV set at the moment. He _______ at it for one hour or so.

A. is repairing - has worked

B. repairs - has been working

B. has repaired - has been working

D. repairs - worked

12. The results of the research _______ that, presently, several East Asian countries _______ rapidly.

A. have indicated - were developing

B. indicate - are developing

C. are indicated - have been developing

D. had indicated - developed

Đáp án:

1. A

2. A

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. A

9. A

10. B

11. A

12. B

Exercise 9. Rewrite the sentences using the present continuous tense based on the words given.

1. My/ mother/ water/ some plants/ the/ garden.

→ ____________________________________.

2. My/ brother/ clean/ floor/.

→ ____________________________________.

3. in the street/ John and Peter/ play/ at the moment.

→ ____________________________________.

4. The sun/ shine/ and/ sunbathe/ they

→ ____________________________________.

5. I/ in Hastings/ learn English/ this winter.

→ ____________________________________.

Đáp án:

1. My mother is watering some plants in the garden.

2. My brother is cleaning the floor.

3. Tam and Trung are playing in the street at the moment.

4. The sun is shining and they are sunbathing.

5. I am learning English in Hastings this winter.

Exercise 10. Put the verbs in brackets into the correct form in the present continuous tense.

1. Look! The bike (go) _______ so fast.

2. Listen! My sister (cry) _______ in the next room.

3. Your sister (sit) _______ next to the handsome boy over there at present?

4. Now Lan (try) _______ to pass the examination.

5. It’s 5 o’clock, and my mother (cook) _______ dinner in the kitchen.

6. Keep silent! We (talk) _______ so loudly.

7. My father (not stay) _______ at home at the moment.

8. Now Jim (lie) _______ to his mother about his bad marks.

9. At present we (travel) _______ to New York.

10. My friend (not work) _______  in her office now.

Đáp án:

1. is going

2. is crying

3. Is…sitting

4. is trying

5. is cooking

6. are talking

7. isn’t staying

8. is lying

9. are travelling

10. isn’t working

Exercise 11. Write complete negative answers to the following questions.

1. Is your boyfriend eating a cake?

2. Is June drinking wine right now?

3. Is your sister playing the piano?

4. Are you writing this program with me?

5. Are your parents singing a song at the moment?

6. Are you wearing your mother’s skirt today?

7. Are you and your brother riding bikes now?

8. Are all your uncles sitting near you?

Đáp án:

1. No, my boyfriend isn’t eating a cake.

2. No, she isn’t drinking wine right now.

3. No, she isn’t playing the piano.

4. No, I am not writing this program with you.

5. No, my parents aren’t singing a song at the moment.

6. No, I’m not wearing my mother’s skirt today.

7. No, we aren’t riding bikes now.

8. No, they aren’t sitting near me.

Exercise 12. Write the following sentences in English using the present continuous tense.

1. Em gái của bạn đang làm gì?

2. Sam đang ăn trưa ở căng-tin với bạn thân của cô ấy.

3. Bố mẹ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ tại Bali.

4. Họ đang uống rượu với đối tác.

5. Nhìn kìa! Trời đang mưa!

6. Ông tôi đang sửa chiếc xe đạp của tôi.

7. Họ đang làm gì vậy?

8. Có phải Peter đang đọc sách trong phòng không?

9. Bạn nên mang theo một chiếc áo khoác. Trời đang trở lạnh đấy!

10. Họ đang mua một vài chiếc bánh ngọt cho bọn trẻ ở nhà.

Đáp án:

1. What is your little sister doing?

2. Sam is having lunch at the canteen with her best friend.

3. My parents are enjoying their summer vacation in Bali.

4. They are drinking wine with their partners.

5. Look! It is raining!

6. My grandfather is repairing my bike.

7. Where are they doing?

8. Is Peter reading books in his room?

9. You should bring along a coat. It is getting cold!

10. They are buying some cakes for the kids at home.

Xem thêm các bài viết Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay với đầy đủ bài tập có đáp án chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên