Thì Quá khứ tiếp diễn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiếtThì Quá khứ tiếp diễn trong Tiếng Anh đầy đủ, chi tiết

1. Khái niệm Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm rõ ràng trong quá khứ, hoặc những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ gây khó chịu cho người khác.

2. Cách dùng Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả:

a. Hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ

Eg: I was listening to music at 7 o’clock last night.

(Tôi đang nghe nhạc lúc 7h tối qua.)

b. Hai hay nhiều hành động đang xảy ra độc lập trong quá khứ (không có liên hệ hay ảnh hưởng lẫn nhau)

Eg: While my mom was cooking, my dad was watching TV.

(Trong khi mẹ tôi đang nấu nướng thì bố tôi đang xem TV.)

c. Hành động đang xảy ra trong quá khứ (QKTD) thì hành động khác xen vào (QKĐ)

Eg: When we were playing in the playground, my parents came.

(Khi chúng tôi đang chơi ở sân chơi thì bố mẹ tôi đến.)

d. Hành động đã xảy ra và kéo dài trong quá khứ gây cho người nói sự bực mình

Eg: He was always ringing me up. (Anh ta cứ gọi điện cho tôi mãi.)

Cách dùng này thường đi với 2 trạng từ: always và constantly

Lưu ý: Không sử dụng thì quá khứ tiếp diễn cho những động từ chỉ tri giác, nhận thức

Eg: When the students heard the bell, they left their class.

(Khi các học sinh nghe thấy tiếng chuông, chúng rời khỏi lớp.)

3. Cấu trúc Thì quá khứ tiếp diễn

(+) Khẳng định

I/ He/ She/ It + was + Ving

I was watching TV at 11 p.m last night.

(Tôi đang xem TV vào 11h đêm qua.)

We/ You/ They + were + Ving

The children were playing football at that time.

(Bọn trẻ đang chơi bóng đá lúc đó.)

(-) Phủ định

I/ He/ She/ It + was not (wasn’t) + Ving

I was not studying at 10.00 last night.

(10h tối qua tôi đang không học bài.)

We/ You They + were not (weren’t) + Ving

They weren’t looking at me when I saw them.

(Họ đang không nhìn tôi khi tôi thấy họ.)

(?) Nghi vấn

(Từ để hỏi) + was + I/ he/ she/ it + Ving?

Where was she going at that time?

(Cô ấy đang đi đâu vào lúc đó?)

(Từ để hỏi) + were + we/ you/ they + Ving?

Were you watching TV at 10 p.m yesterday?

(Có phải bạn đang xem TV lúc 10 tối qua không?)

4. Cách thêm –ing vào động từ Thì quá khứ tiếp diễn

Động từ nguyên thể Cách chuyển Ví dụ
Động từ tận cùng là “e” Bỏ “e” thêm “-ing” Prepare – preparing (chuẩn bị)
Động từ tận cùng là “ee” Thêm “-ing” như thường See – seeing (nhìn)
Động từ tận cùng là phụ âm (trừ h, w, y, x) và đằng trước là một nguyên âm Gấp đôi phụ âm và thêm “-ing” Win – winning (thắng)

Một số động từ đặc biệt cần học thuộc:

Động từ nguyên thể Động từ đuôi “-ing”
Die (chết) dying
Lie (nằm) lying
Tie (trói) tying
Panic (làm hoảng sợ) panicking

6. Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ tiếp diễn

• at + giờ chính xác + thời gian trong quá khứ

• in + năm xác định

• when

• while

• at that time

Eg: I was teaching English at 10 a.m yesterday.

(Tôi đang dạy tiếng Anh vào 10h sáng hôm qua.)

7. Bài tập Thì quá khứ tiếp diễn

Exercise 1. Choose the best answer

0. When I (came/ was coming), he (read/ was reading) books.

1. I (met/ was meeting) a friend while I (did/ was doing) the shopping.

2. I (turned/ was turning) round and (saw/ was seeing) Paula.

3. She (wore/ was wearing) a bright red coat when I saw her.

4. I (paid/ was paying) for my things when I (heard/ was hearing) call my name.

5. She left/ was leaving) the cafe and (said/ was saying) goodbye.

6. This time last month we (took/ were taking) the final test.

7. While we (had/ were having) a drink, a waiter (dropped /was dropping) a pile of plates.

1. met – was doing

2. was turning – saw

3. was wearing

4. was paying – heard

5. was leaving – was saying

6. were taking

7. were having – dropped

Exercise 2. Use the correct form of the verbs

0. What (you/do) were you doing this time yesterday? - I was asleep.

1. The doorbell (ring) while Tom (watch) T.V .

2. How fast you (drive) when the accident (happen)?

3. Ann and Susan (make) dinner when Martin (arrive) home.

4. The light (go) out when we (have) dinner, but it (come) on again after about ten minutes.

5. It suddenly (begin) to rain while Laura (sit) in the garden.

6. What you (do) this time yesterday? - I (work) on the computer.

7. It (be) cold when we (leave) the house that day, and a slight snow (fall).

8. When I last (see) them they (try) to find a new house near their work.

9. I (walk) along the street when I suddenly (feel) something hit me in the back. I (not/ know) what it was.

10. When we (drive) down the hill, a strange object (appear) in the sky.

1. rang – was watching

2. were you driving – happened

3. were making – arrived

4. went – were having – came

5. began – was sitting

6. were you doing – was working

7. was – was leaving – fell

8. saw – was trying

9. was walking – felt – didn’t know

10. were driving – appeared

Exercise 3. Choose the best answer

0. Who was she dancing/ did she dance with you at the party last night?

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking to each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. Did you find

Exercise 4. Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)

0. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Turned

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went to the beach on the bus.

Exercise 5. Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

0. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

What were your parents doing while you were going on holiday?

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

Exercise 6. Use the correct form of the verbs

0. I was walking (walk) down the street when it began to rain

1. I lost my keys when I ________ (walk) home.

2. It was raining while we ________ (have) dinner.

3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus.

4. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.

5. My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.

6. He ________ (ride) his bicycle when the cat ran across the road.

7. We couldn’t go to the beach yesterday because it ________(rain) all day.

8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees.

9. The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city.

10. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car.

1. were walking

2. were having

3. was sitting

4. was talking

5. were driving

6. was riding

7. was raining

8. were singing

9. was walking

10. was going

Bài tập bổ sung

Exercise 1. Complete the sentence with [Was/Were].

When my dad arrived…..

1. I ___________ riding my bike.

2. The mechanic ___________ repairing the car.

3. You ___________ sleeping in your bedroom.

4. The children ___________ playing tennis.

5. My mum ___________ reading a book.

6. The cat ___________ chasing a mouse.

7. It ___________ snowing a lot.

8. The birds ___________ singing.

9. Lucy ___________ talking on the phone.

10. The dogs ___________ running.

Đáp án:

1. was watching

2. was having

3. were studying

4. were eating

5. was playing

6. were swimming

7. was raining

8. were listening

9. was flying

10. were dancing

Exercise 2. Put the correct form of the verb in brackets.

1. When I phoned my friends, they (play) _____________ monopoly.

2. Yesterday at six I (prepare)  _____________ dinner.

3. The kids (play) _____________ in the garden when it suddenly began to rain.

4. I (practice) _____________ the guitar when he came home.

5. We (not / cycle) _____________ all day.

6. While Alan (work) _____________ in his room, his friends (swim) _____________ in the pool.

7. I tried to tell them the truth but they (not / listen) _____________  .

8. What (you / do) _____________ yesterday?

9. Most of the time we (sit) _____________ in the park.

10. I (listen) _____________ to the radio while my sister (watch) TV.

11. When I arrived, They (play) _____________ cards.

12. We (study) _____________ English yesterday at 4:00 pm.

Đáp án:

1. were playing

2. was preparing

3. were playing

4. was practicing

5. were not cycling

6. was working

7. were not listening 

8. were you doing

9. were sitting

10. were listening

11. were playing

12. were studying

Exercise 3. Yesterday at 6 p.m. your family were doing different things. Write positive sentences in past progressive.

1. My mother / read / a novel. 

___________________________________________

2. My father / watch / a movie. 

___________________________________________

3. My elder sister / writing / in her diary. 

___________________________________________

4. My two brothers / listen / to the radio. 

___________________________________________

5. My little sister and I / not / watch / a movie. 

___________________________________________

6. We / talk / about school. 

___________________________________________

Đáp án:

1. My mother was reading a novel.

2. My father was watching a movie.

3. My elder sister was writing in her diary.

4. My two brothers were listening to the radio.

5. My little sister and I were not watching a movie.

6. We were talking about school.

Exercise 4. Choose the right words to fill the blanks.

It was Sunday afternoon. I ________ (1) a cookery program on TV when I ________ (2) how hungry I was. But of course I was hungry; I ________ (3) anything since lunch, and I ________ (4) a race in the morning. “Biscuits!” I ________ (5). My mother  ________ (6) me a jar of delicious home-made biscuits. I ________  (7) into the kitchen, ________ (8) the fridge and ________  (9) some milk in a big glass. Then I ________  (10) for the kitchen chair but it ________ (11) there: somebody ________ (12) it away. And there were no biscuits in the biscuit jar: somebody ________ (13) them all! I was sure I ________ (14) the jar there the previous day, and I ________ (15) only one cookie. It was very strange. A few minutes later, I ________ (16) my glass of milk when I ________ (17) a loud noise coming from the dining room. I ________ (18) there quickly and I ________ (19) the door. I couldn’t believe my eyes. An enormous monkey ________ (20) the biscuits excitedly on the kitchen chair.

1. A. had watched                        B.watched                                   C. was watching

2. A. realised                               B. was realising                           C. had realised

3. A. hadn’t eaten                         B. was eating                               C. ate

4. A. was running                         B. had run                                    C. ran

5. A. had thought                          B. thought                                    C. was thinking

6. A. had given                             B. was giving                               C. gave

7. A. was going                            B. had gone                                 C. went

8. A. was opening                        B. had opened                              C. opened

9. A. was pouring                         B. had poured                              C. poured

10. A. was looking                       B. had looked                              C. looked

11. A. wasn’t being                      B. hadn’t been                             C. wasn’t

12. A. was taking                         B. took                                        C. had taken

13. A. ate                                     B. had eaten                                 C. was eating

14. A. was putting                        B. had put                                    C. put

15. A. was eating                         B. had eaten                                 C. ate

16. A. was drinking                      B. drank                                      C. had drunk

17. A. heard                                 B. was hearing                             C. had heard

18. A. was going                          B. went                                        C. had gone

19. A. was opening                       B. had opened                              C. opened

20. A. ate                                     B. had eaten                                 C. was eating

Đáp án:

1. C

2. A

3. A

4. B

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. C

11. C

12. C

13. B

14. B

15. B

16. A

17. A

18. B

19. C

20. C

Xem thêm các bài viết Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay với đầy đủ bài tập có đáp án chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên