s

Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh    Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) được sử dụng để diễn ta mức độ của một hành động (ví dụ: tồi, tốt, hoàn hảo, …). Loại trạng từ này thường hay sử dụng với một tính từ, một trạng từ.

    Một số trạng từ chỉ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần), ...

A. Các trạng từ chỉ mức độ bổ nghĩa cho một tính từ hoặc trạng từ khác trong câu.

Loại trạng từ này được đặt trước tính từ hoặc trạng từ khác.

You are absolutely right. I'm almost ready.

Nhưng riêng trạng từ enough lại theo sau tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa:

The box isn't big enough. He didn't work quickly enough

Trạng từ far phải được theo sau bởi dạng so sánh của tính từ hoặc too + tính từ:

If is far better to say nothing.

He drives far too fast

Quảng cáo

B. Một số trạng từ sau chỉ mức độ cũng có thể bổ nghĩa cho động từ:

Đó là các trạng từ: almost, barely, enough, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, really và scarcely

Tất cả các trạng từ trên (ngoại trừ trạng từ much) có thể đặt trước động từ chính trong câu.

He almost/nearly fell.

I am just going.

Tom didn't like it much but I realty enjoyed it

Trạng từ only cũng có thể bổ nghĩa cho động từ. Về mặt lý thuyết, trạng từ only được đặt kế sau từ mà nó bổ nghĩa, đặt trước các động từ, tính từ và trạng từ và đặt sau hoặc theo sau danh từ và đại từ:

(a) He had only six apples, (not more than six)

(b) He only lent the car. (He didn't give it.)

(c) He lent the car to me only. (not to anyone else)

(d) I believe only half of what he said

Nhưng trong tiếng Anh nói, người ta thường đặt nó trước động từ. Với cách sử dụng này giúp nhấn mạnh từ mà only bổ nghĩa.

He only had six apples -- là tương đương với ví dụ (a)

He only lent the car to me -- là tương đương với ví dụ (c)

C. Vị trí của trạng từ just, like trong tiếng Anh

Hai trạng từ just, like nên đặt trước từ mà nó cần bổ nghĩa.

I'll buy just one. I had just enough money

Hai trạng từ này cũng có thể được đặt ngay trước động từ:

I'll just buy one. I just had enough money

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên