Unit 12 lớp 6: B. Free timeUnit 12: Sports and Pastimes

B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

What do you do in your free time? (Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) I go to the movies. (Tôi đi xem phim.)

b) I watch TV. (Tôi xem tivi.)

c) I read. (Tôi đọc sách.)

d) I listen to music. (Tôi nghe nhạc.)

e) I go fishing. (Tôi đi câu.)

f) I play video games. (Tôi chơi trò chơi video.)

2. Practice with a partner. Ask and answer the question:

(Luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời câu hỏi:)

a)

A: What do you do in your free time?

B: I listen to music. And what do you do in your free time?

A: I watch TV.

b)

A: What do you do in your free time?

B: I go fishing. And what about you?

A: I play video games.

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

What do they do in their free time? (Họ làm gì vào lúc rảnh rỗi?)

a) Phương goes to the movies. (Phương đi xem phim.)

b) Ly watches TV. (Ly xem truyền hình.)

c) Nam reads. (Nam đọc sách.)

d) Lan listens to music. (Lan nghe nhạc.)

e) Tuan goes fishing. (Tuấn đi câu cá.)

f) Long plays video games. (Long chơi trò chơi video.)

Now, practice with a partner. Ask and answer questions about the pictures in exercise B1. (Bây giờ, luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các bức tranh trong bài tập B1.)

- What does Phuong do in his free time?

=> He goes to the movies.

- What does Ly do in her free time?

=> She watches TV.

- What does Nam do in his free time?

=> He reads.

- What does Lan do in her free time?

=> She listens to music.

- What does Tuan do in his free time?

=> He goes fishing.

- What does Long do in his free time?

=> He plays video games.

4. Listen.

(Nghe.)

What do they do in their free time? Match the names with the right pictures. (Họ làm gì vào thời gian rảnh? Ghép tên với bức tranh đúng.)

Tan     Minh and Nam     Lien     Lan and Mai

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Tan watches television. (tranh a))

- Minh and Nam go to the cinema. (tranh d))

- Lien listens to the radio. (tranh b))

- Minh goes fishing. (tranh c))

- Lan and Mai read books. (tranh f))

- Minh and Nam plav video games. (tranh e))

5. Listen and read. How often?

(Lắng nghe và đọc. Bao lâu ... một lần?)

Hướng dẫn dịch:

Mai: Bao lâu Ly chạy bộ một lần?

Liên: Cô ấy chạy bộ một lần một tuần.

Mai: Bao lâu cô ấy nghe nhạc một lần?

Liên: Cô ấy nghe nhạc hai lần một tuần.

Mai: Bao lâu cô ấy đọc sách một lần?

Liên: Cô ấy đọc sách 3 lần một tuần.

Now practice with a partner. Ask and answer questions about Ly's activities. (Bây giờ luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về hoạt động của Ly.)

How often does Ly ...?

She ... a week.

Ly's diary

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

A: How often does Ly go to school?

B: She goes to school every weekday's morning.

A: How often does she play badminton?

B: She plays badminton three times a week, on Mondays, Wednesdays and Saturdays.

A: How often does she listen to music?

B: She listens to music twice a week, on Tuesday and Sunday afternoons.

A: How often does she play tennis?

B: She plays tennis every Friday afternoon.

A: How often does she go to the movies?

B: She goes to the movies twice a week, on Wednesday and Sunday evenings.

A: How often does she watch TV?

B: She watches TV twice a week, on Tuesday and Saturday evenings.

A: How often does she jog?

B: She jogs every Thursday afternoon.

A: How often does she read books?

B: She reads three times a week, on Monday, Thursday and Friday evenings.

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 12 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-sports-and-pastimes.jsp