10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2024 (có đáp án)

Với bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 6.

10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Friends plus

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Time allowed: 40 minutes

I. Complete the sentence by the words in the box. 

Who                Where            city                  is                     hometown

1. ______ is your friend's from?

2. Sushi ______ my favorite food. 

3. Her ___________ is old and peaceful. 

4. New York ______ is new and modern. 

5. _______ is your English teacher?

Quảng cáo

II. Circle the word that differs from the other threee in the position of primary stress

1.         A. arrive                    B. begin                     C. answer                D. machine

2.         A. computer              B. deliver                   C. continuous          D. beautiful

3.         A. happen                 B. final                       C. living                    D. alive

4.         A. visit                       B. enter                     C. under                   D. about

III. Choose the best answer A, B, C or D

1. Lan always _______ breakfast at 7 a.m.

A. does                                 B. have                      C. has                        D. goes

2. I usually ________ in the library after school. 

A. go                                     B. study                     C. have                      D. do

3. Nam never ________ video games on weekdays. 

A. play                                  B. goes                       C. does                      D. plays

4. The cinema _____ between the supermarket and the bookshop. 

A. are                                    B. is                            C. am                         D. be

5. Lisa is into dancing _____ she isn't into drawing. 

A. but                                    B. and                         C. or                           D. then

Quảng cáo

IV. Read the passage and decide which sentence is True or False. 

Sue and Noel Radford have got 12 sons and daughters and they've also got four grandchildren. It's a big family, and they're very organised.

Noel gets up at 4.45 a.m., has breakfast and goes to work. The children get up at 6.45 a.m.

Sue works at home. Her older daughter sometimes helps with the housework. The younger children don't help. They watch TV with their brothers and sisters. Sue doesn't watch TV a lot. The Radfords don't usually go to restaurants because it's expensive.

The young children normally go to bed at 7 p.m., the older ones at 8 pm. or 9 p.m. And their parents go to bed just before 10 p.m.

Quảng cáo

1. Sue and Noel Radford have 7 grandchildren.

2. Noel never has breakfast. 

3. The Radfords don't usually go out for eat.

4. Sue doesn't work in the office.

5. The older child goes to bed at 10 p.m.

V. Complete the sentences with the or  (no article)

1. There are lots of things to do on _____ cruise ship.

2. I go running in _____ park near my house.

3. I think ______ climbing is an exciting sport.

4. My dad likes cooking ____ Italian food.

5. There are lots of boats at ______ Cai Rang floating market.

VI. Reorder the words to make meaningful sentences. 

1. That/ is/ classmate/ my/ girl/ new/ ./

______________________________________

2. We/ flowers/ got/ a book/ have/ about/ ./

______________________________________

3. very/ My/ small/ laptop/ new/ is/ ./

______________________________________

4. This/ present/ you/ is/ birthday/ for/ ./

______________________________________

5. David's/ drawer/ is/ the/ in/ pencil case/ ./

______________________________________

ĐÁP ÁN

I. 

1. Where

2. is

3. hometown

4. city

5. Who


II. 

1. C

2. D

3. D

4. D


III.

1. C

2. B

3. D

4. B

5. A


IV.

1. False

2. False

3. True

4. True

5. False


V.

1. the

2. the

3. 

4. 

5. 


VI.

1 - That girl is my new classmate.

2 - We have got a book about flowers.

3 - My new laptop is very small.

4 - This birthday present is for you.

5 - David's pencil case is in the drawer.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên