10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Với bộ 10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo
s

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)  đọc như thế nào?

A. Hai phần ba

B. Âm hai phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau.

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M.

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song.

Quảng cáo

Câu 6: Chiếc bút chì trong hình vẽ dưới đây có độ dài bằng bao nhiêu? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 cm.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

c) 21,45 + (–13,24)

d) 123,5 – 14,6 . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x + 3,25 = 6,15

b) Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

c) Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm): Một nhà thầu xây dựng nhận xây cất một ngôi nhà với chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5% và nhà thầu đã đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm; OB = 6 cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng: Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)  đọc như thế nào?

A. Hai phần ba

B. Âm hai phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Giải thích:

Phân số -23 đọc là âm hai phần ba.

Vậy chọn B.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

A. 14

B. 34

C. 12

D. 23.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3
phần.

Do đó, phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ trên là: 34

Vậy chọn B.

Câu 3: Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Giải thích:

Chữ số thập phân thứ hai của số 79,8245 là 2.

Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân thứ hai giữ nguyên là 2 và bỏ các chữ số từ chữ số thập phân thứ ba trở đi.

Vậy số 79,8245 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là 79,82.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, điểm A nằm trên đường thẳng d nên ký hiệu A ∈ d.

Điểm B không nằm đường thẳng d nên ký hiệu B ∉ d.

Vậy chọn C.

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau.

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M.

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song.

Giải thích:

Các phát biểu A, C, D đúng.

Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Vậy chọn B.

Câu 6: Chiếc bút chì trong hình vẽ dưới đây có độ dài bằng bao nhiêu? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 cm.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, một đầu của chiếc bút chì trùng với vạch số 0 và đầu kia trùng với vạch số 8.

Do đó chiếc bút chì có độ dài 8 cm.

Vậy chọn A.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

c) 21,45 + (–13,24)

= 21,45 –13,24

= 8,21.

d) 123,5 – 14,6 . 2

= 123,5 – 29,2

= 94,3.

Bài 2 (1,5 điểm):

a) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm):

Cách 1:

Nếu xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đầu là 100% thì số tiền xây nhà sau khi bớt so với số tiền ban đầu là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số tiền chủ nhà xin hạ bớt là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

a) Trên tia Ox, ta có OA < OB (vì 2 cm < 4 cm)

Do đó, điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 cm.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:

+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:

AC = BC = AB2 = 32 = 1,5 (cm)

Điểm C nằm giữa hai điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (cùng thuộc tia Ox)

+ BC < OB (1,5 cm < 6 cm)

Vì điểm C nằm giữa hai điểm O và B nên:

OC + BC = OB

OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 cm.

Bài 5 (0,5 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (10 đề) 

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên