16 Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2024 (có đáp án) | Kết nối tri thức

Với bộ 16 Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 6.

16 Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2024 (có đáp án) | Kết nối tri thức

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Supply the correct Tense or Form of the Verbs in parentheses.

1.She ……………… in the hospital. (NOT WORK)

2. They ……………… to a new apartment next month? (MOVE)

3. The children are here. They ……………… some models. (MAKE)

4. It’s time ……………… home. (GO)

Quảng cáo

II. Choose the correct answer. 

1. Boys often play soccer after school, but girls ……………… .

A. aren’t                 B. aren’t playing    C. don’t                  D. don’t play

2. The bookstore is ……………… of the bakery.

A. the left               B. next                   C. near                   D. in front

3. Find one odd word

A. better                 B. smaller              C. worker               D. hotter

4. On the street, there ……………… a bookstore, a supermarket and a toystore.

A. am                     B. is                       C. are                     D. be

5. I live in a ……………… neighborhood. There are a lot of stores near my house.

A. quite                  B. quiet                  C. calm                  D. noisy

6. Mai’s apartment is ……………… than Nam’s.

A. modern              B. moderner           C. more modern     D. most modern

7. Shh! The baby ……………… .

A. sleep                  B. sleeps                C. is sleeping         D. slept

Quảng cáo

8. It’s dinner time. I‘d better ……………… .

A. go                      B. to go                  C. going                 D. am going

9. We are talking to firefighters and checking ……………… different fire trucks.

A. over                   B. in                       C. into                    D. out

10. Which underlined part is pronounced differently ?

A. coffee                B. see           C. agree                  D. free

III. Read and match. 

A

B

1. Shall we go there by bike ?

A. Me, too.

2. Can you help me, please ?

B. Yes, sure.

3. Would you like to play outside ?

C. Sorry, I can’t.

4. I’m so excited.

D. No, let’s walk there.

Quảng cáo

IV. Read the passage, and decide whether the statements that follow are True or False.

My grandma is my best friend. She is 68 years old. She lives with our family. She was a maths teacher at a secondary school. She likes getting up early and watering the flowers in our garden. She usually helps me with my homework. In the evening, she tells me interesting stories. She also listens to me when I’m sad. I love her a lot.

1. The author’s best friend isn’t young.

2. She helps the author do the housework.

3. She teaches maths at a secondary school.

V. Make the questions with the words underlined.

1. My parents are taking me to London this Saturday.

2. They often play soccer after school.

VI. Write the sentences with the cues given

1. Hue / be / busy / than / Da Nang / ?

2. I / do / gardening / tomorrow.

3. How many / bench / there / in your classroom ?

Đáp án Đề số 1

I. Supply the correct Tense or Form of the Verbs in parentheses.

1 - doesn't work; 2 - Are they moving;

3 - are making; 4 - to go;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - D;

6 - C; 7 - C; 8 - A; 9 - D; 10 - A;

III. Read and match.

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - A;

IV. Read the passage, and decide whether the statements that follow are True or False.

1 - T; 2 - F; 3 - F;

V. Make the questions with the words underlined.

1 - What are your parents doing this Saturday?

2 - When do they often play soccer?

VI. Write the sentences with the cues given

1 - Is Hue busier than Da Nang?

2 - I am doing the gardening tomorrow.

3 - How many benches are there in your classroom?

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên