Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Kết nối tri thức

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Kết nối tri thức

Với bộ 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Trong các cách viết dưới đây, cách viết nào cho ta phân số?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 2. Làm tròn số 17,829 đến hàng phần mười

A. 17,9

B. 18

C. 17

D. 17,8

Câu 3. Kết quả của phép tínhBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Cho hình vẽ sau: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Điểm D nằm giữa điểm C và điểm B

B. Điểm E nằm giữa điểm C và điểm B

C. Điểm D nằm giữa điểm A và điểm E

D. Điểm D nằm giữa điểm A và điểm C

Câu 5. Chuyển phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất về hỗn số ta được:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 6. Cho các số thập phân sau: 1,2; 3,25; 67,2; 123,9. Các phân số thập phân tương ứng lần lượt là: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 7. Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc có số đo

A. 00

B. 1800 

C. 900

D. 450

Câu 8. Trên hình vẽ đã cho có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 9. Cho các phát biểu sau:

(I) Trung điểm I của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

(II) Một đoạn thẳng có vô số trung điểm.

(III) Trung điểm I của đoạn thẳng AB là điểm thỏa mãn IA = IB 

Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 10. Nếu Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất thì x bằng  

A. – 43         

B. 43            

C. 47            

D. – 47 

Câu 11. Góc nào dưới đây là góc tù: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 12. Tổng Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất của bằng:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Tính nhanh  

a) (4,2 + 0,98) – (4,2 – 0,12) - 12

b) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

b) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 3 (1,5 điểm): Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao của lớp 6A.

Câu 4: (2,0 điểm) Cho đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng này. Trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy, ta vẽ tia Om sao cho góc Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất và tia On là phân giác của góc Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất . Tính số đo các góc mOn?

Câu 5: (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất ?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 2: Chuyển phân số thập phân Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất về số thập phân ta được:

A. 0,14

B. 1,4

C. 0,104

D. 0,014

Câu 3: Phân số đối của phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất ?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 4: Tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất của 20?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5: Cho hình vẽ: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Hai tia nào là trùng nhau là: 

A. tia OE và tia OF
B. tia AO và tia AD
C. Tia OB và tia BC
 D. Tia BO và tia BA

Câu 6: Kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5

B. 2,5

C. 5,2

D. -5,2

Câu 7: Điểm A thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A

B. A ∈ d

C. A ∉ d

D. A ⊂ d

Câu 8: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Vô số đường thẳng

Câu 9: Cho hình vẽ bên: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
 D. 8cm

Câu 11. Hai phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất  bằng nhau khi x bằng?

A. x = 15

B. x = -15

C. x = 45

D. x = Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 12. Phân số nào trong các phân số sau đây tối giản:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Thực hiện phép tính một cách hợp lí

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

b) 6,3 + 5,1 + (-6,3) + 4,9

Câu 2: Tìm x, biết

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 3: Ba đội công nhân cùng làm việc. Trong một giờ đội thứ nhất là được Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất công việc, đội thứ hai là được Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất công việc, đội thứ ba làm được Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất công việc.

a) Theo em trong một giờ đội nào làm được khối lượng công việc nhiều nhất. Đội nào làm được khối lượng công việc ít nhất? Vì sao?

b) Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba đội làm được bao nhiêu phần công việc? 

Câu 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất .

a) Trong ba tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất .

c) Vẽ tia Ob’ là tia đối của Ob. Tính số đo góc kề bù với góc .

Câu 5: Cho biểu thức: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất . Chứng minh rằngBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 25% của 8 bằng :

A. 200

B. 20

C. 2

D. 32

Câu 2. Tính giá trị biểu thức 7,09 – (a – 2,01) tại a = - 5,9.

A. 14

B. 10,98

C. 15

D. 15,9

Câu 3. TínhBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Phân số nghịch đảo của phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 5. Cho hình vẽ bên: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Hai đường thẳng AB và đường thẳng AC cắt nhau

B. Đường thẳng AB song song với đường thẳng AC

C. Hai đường thẳng AB và đường thẳng AC trùng nhau

D. Đường thẳng AB và đường thẳng AC có hai điểm chung

Câu 6. Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy. Biết Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất . Số đo góc yOz là

A. 300

B. 400

C. 600

D. 1400

Câu 7. Làm tròn số 329 091 756 đến hàng chục nghìn, ta được:

A. 329 000 000

B. 329 100 000

C. 329 090 000

D. 330 000 000

Câu 8. Đoạn thẳng AB là:

A. là hình gồm hai điểm A và B

B. là hình gồm các điểm nằm giữa hai điểm A và B.

C. là hình gồm hai điểm A và B cùng với các điểm nằm về hai phía khác nhau của hai điểm A và B.

D. là hình gồm hai điểm A và B cùng với các điêm nằm giữa hai điểm A và B.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

c) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (với x là số nguyên dương)

Bài 3 (2 điểm): Khi mua một chiếc điện thoại di động với giá 8 290 000 đồng, người mua có thể thanh toán toàn bộ số tiền 8 290 000 đồng hoặc trả trước 40% giá bán chiếc điện thoại và trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng 850 000 đồng. Theo em, trả theo cách nào người mua phải trả nhiều tiền hơn?

Bài 4 (2,5 điểm) 

Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?   

Bài 5 (0,5 điểm): Cho Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất . Chứng tỏ: Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hai phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất  (a, b, c, d là các số nguyên khác 0) gọi là bằng nhau nếu:

A. a.c = b.d

B. a.b = c.d

C. a.d = b.c

D. a:d = c:b

Câu 2. Mẫu chung của các phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

A. 50

B. 30

C. 20

D. 10

Câu 3. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia:

A. cắt nhau

B. trùng nhau

C. chung gốc

D. đối nhau

Câu 4. Điền dấu (>, <, =, ≠ ) thích hợp vào chỗ chấm (…):Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

A. > 

B. < 

C. =

D. ≠

Câu 5. Rút gọn phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất về dạng phân số tối giản ta được:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800

B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800

C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900

D. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900

Câu 7. Phân số bằng với phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 8. Trong đại hội chi đội của lớp 6A, bạn Hoa nhận được 35 phiếu bầu. Tính tỉ số phiếu bầu mà Hoa nhận được so với tổng số phiếu bầu, biết rằng lớp 6A có 42 học sinh và đều tham gia bầu chọn.

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Câu 9. Kết quả của phép tính: 1,7 – (7,2 – 1,3) bằng:

A. 4,2

B. 10,2

C. -10,2

D. -4,2

Câu 10. Trong các dãy dưới dây, dãy nào sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 11. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng trong đó điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Biết AB = 1,8 cm, AC = 2,4cm. Độ dài đoạn thẳng BC là:

A. 0,6cm

B. 4,2cm

C. 3,2cm

D. 5,2cm 

Câu 12. Cho góc Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Vẽ tia Om là tia phân giác của Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất, khi đó số đo góc Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

A. 600

B. 610

C. 620

D. 2480

II. TỰ LUẬN

Bài 1. (2,5 điểm)

a) Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm bao nhiêu phần của ngày?

b) Tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

c) Chứng tỏ rằng: Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bài 2. (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh và Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bài 3 (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) 1,2 – 5x = 3,7

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác