[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) - Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ soluong Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A

B

C

D

Câu 2: Phân số nào không bằng phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B) Ba điểm thẳng hàng khi ba điểm đó thuộc cùng một đường thẳng.

C) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

D) Hai đường thẳng trùng nhau thì chúng có vô số điểm chung.

Câu 4: Cho hình vẽ sau:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải tính chất của phép cộng

A) Tính giao hoán

B) Tính cộng với số 0

C) Tính kết hợp

D) Tính cộng với số 1

Câu 6: Trong các cách viết dưới đây, cách nào cho ta một phân số:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Hai thửa đất hình chữ nhật kề nhau có chung chiều dài [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo (m), còn chiều rộng lần lượt là [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo m và [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo m. Người ta gộp hai thửa ruộng lại cho tiên sản xuất. Tính diện tích thửa ruộng mới.

Bài 4 (1,5 điểm): Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M; N; P; Q sao cho N nằm giữa M và P; P nằm giữa N và Q. Hãy chỉ ra các tia gốc N, gốc P

Bài 5 (0, 5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Chứng tỏ rằng [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A

B

C

D

Lời giải:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Hình A có trục đối xứng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Hình B có trục đối xứng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Hình C có trục đối xứng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Ta thấy ở hình D một bên có 3 rẻ nhỏ một bên có 2 rẻ nhỏ nên không có trục đối xứng.

Câu 2: Phân số nào không bằng phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Lời giải: 

Ta có: Phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo không bằng phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo vì 2.2 (-1).4

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B) Ba điểm thẳng hàng khi ba điểm đó thuộc cùng một đường thẳng.

C) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

D) Hai đường thẳng trùng nhau thì chúng có vô số điểm chung.

Lời giải:

Khẳng định C sai vì hai đường thẳng cắt nhau khi nó có duy nhất một điểm chung, còn ở đây nói là có điểm chung thì có thể có một; hai; ba… điểm chung

Câu 4: Cho hình vẽ sau:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Hình cánh quạt là hình duy nhất có tâm đối xứng

Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải tính chất của phép cộng

A) Tính giao hoán

B) Tính cộng với số 0

C) Tính kết hợp

D) Tính cộng với  số 1

Lời giải:

Phép cộng không có tính chất cộng với số 1

Câu 6: Trong các cách viết dưới đây, cách nào cho ta một phân số:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạolà một phân số nếu a, b là các số nguyên và b khác 0

Vậy [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo là phân số

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (1,5 điểm): 

Chiều rộng của hình chữ nhật là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Diện tích thửa ruộng mới là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 4 (1,5 điểm): 

Ta có hình vẽ như sau:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Các tia gốc N là: NM, NP (hoặc NQ)

Các tia gốc P là: PQ; PN (hoặc PM)

Bài 5 (0, 5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết quả của phép tính [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết quả so sanh hai phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 6: Hỗn số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo thời gian để chơi ở khu vườn thú; [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo thời gian để chơi các trò chơi; [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ ở khi cây cối và các loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b

c) Sử dụng kí hiệu và để viết mô tả sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”

d) Cho đoạn thẳng AB và điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với mọi số nguyên n

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều được biểu diễn dưới hình sau

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của ba đường chéo.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của ba đường chéo chính.

Câu 3: Kết quả của phép tính [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: đường thẳng a song song với đường thẳng b.

Cặp 2: đường thẳng c song song với đường thẳng d.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 6: Hỗ số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời gian Cường đã dùng để chơi khu vường thú; chơi các trò chơi; ăn kem và giải khát là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Phân số chỉ thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 4 (2 điểm): 

a); b)  

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

d) 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Vì O nằm giữa A và B nên AO + OB = AB

Thay số: 3 + OB = 7

OB = 7 – 3 

OB = 4cm

Bài 5 (0,5 điểm): 

Gọi ước chung lớn nhất của (12n + 1) và (30n + 2) là d: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phấn số nào là nghịch đảo của phân số

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 2: Phân số nào sau đây là tối giản

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 3: Biển báo nào sau đây không có trục đối xứng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) Biển a

B) Biển b

C) Biển c

D) Biển d

Câu 4: Quan sát hình vẽ và tìm ra câu sai:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) Đường thẳng d đi qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D không thuộc đường thẳng d

C) Ba điểm A; B; C thẳng hàng

D) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Câu 5: Kết quả của phép tính: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo :

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 6: Hình nào có tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Tam giác vuông cân

D) Hình bình hành.

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): Thực hiện phép tính

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm; ON = 6cm.

a) Trong ba điểm điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Tính:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phấn số nào là nghịch đảo của phân số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Vậy [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo là phân số nghịch đảo của [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 2: Phân số nào sau đây là tối giản

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Lời giải: 

Vì -13 và 29 chỉ có ước chung là 1 và -1 nên là phân số tối giản.

Câu 3: Biển báo nào sau đây không có trục đối xứng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) Biển a

B) Biển b

C) Biển c

D) Biển d

Lời giải:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Từ hình vẽ ta thấy hình C không có trục đối xứng

Câu 4: Quan sát hình vẽ và tìm ra câu sai:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

A) Đường thẳng d đi qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D không thuộc đường thẳng d

C) Ba điểm A; B; C thẳng hàng

D) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Lời giải: 

Từ hình vẽ ta thấy trong ba điểm A; B; C thì điểm C nằm giữa hai điểm còn lại

Câu 5: Kết quả của phép tính:[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo :

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Lời giải: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 6: Hình nào có tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Tam giác vuông cân

D) Hình bình hành.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn.

Chiều cao trung bình của các bạn tổ 1 là

115 : 8 =[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo (dm)

Chiều cao trung bình của tổ 2 là: 

138 : 10 = [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo(dm)

Ta đi so sánh [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Ta có: =[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Vì 575 > 552 nên nên . Do đó chiều cao trung bình tổ 1 lớn hơn tổ 2.

Bài 4 (2 điểm): 

Lời giải:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

a) Vì OM < ON (3 < 6) và M; N nằm trên tia Ox nên M nằm giữa O và N

b) Vì M nằm giữa O và N nên OM +MN = ON

3 + MN = 6

MN = 6 – 3

MN = 3

Vì M nằm giữa O và N; MN = OM = [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Vậy M là trung điểm có ON.

Bài 5 (0,5 điểm): 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác