Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Với bộ soluong Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo  của 21 bằng:

A) 21

B) 35

C) -35

D) 3

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A) -2

B) -42

C) 2

D) 3

Câu 3: Trong các cặp phân số sau, các cặp phân số bằng nhau là: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 4: Biển báo nào sau đây không có trục đối xứng

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A) Biển a

B) Biển b

C) Biển c

D) Biển d

Câu 5: Hình nào có tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Tam giác vuông cân

D) Hình bình hành.

Câu 6: Điều kiện nào để M nằm giữa A và B

A) Ba điểm A; M; B thẳng hàng.

B) Điểm M cách đều hai điểm còn lại.

C) AM < AB và A: M; B cùng nằm trên một đường thẳng.

D) AM > AB và A: M; B cùng nằm trên một đường thẳng.

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): Thực hiện phép tính

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Một tấm vải dài 20m. Người thứ nhất Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo mua tấm vải, người thứ hai mua Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo tấm vải còn lại. Hỏi mỗi người mua mấy mét vải?

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm; ON = 6cm.

a) Trong ba điểm điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao? 

Bài 5 (0, 5 điểm): Cho A = Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Tính tỉ số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Kết quả so sanh hai phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạoBộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 2: Quan sát hình vẽ và tìm ra câu sai:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A) Đường thẳng d đi qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D không thuộc đường thẳng d

C) Ba điểm A; B; C thẳng hàng

D) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Câu 3: Kết quả của phép tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là:

A) 1

B) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

C) 0

D) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 4: Phân số nào sau đây là tối giản

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A) Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.

B) Hình thang cân có trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.

C) Hình bình hành vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng.

D) Hình chữ nhật có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Câu 6: Kết quả của phép tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là

A) 0

B) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

C) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

D) Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1, 5 điểm): Tìm x biết

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (1, 5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó học kỳ 1 có Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là học sinh giỏi, Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo học sinh trung bình, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại lớp 6A?

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm; ON = 6cm.

a) Trong ba điểm điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A) Hình a

B) Hình b

C) Hình c

D) Hình d

Câu 2: Số đối của Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 3: Kết quả của phép tính Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 4: Quan sát hình vẽ và tìm khẳng định đúng

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A) Đường thẳng a cắt đường thẳng b tại O.

B) Đường thẳng a và đường thẳng b trùng nhau.

C) Đường thẳng a song song với đường thẳng b.

D) Đường thẳng a và đườn thẳng b có nhiều hơn một điểm chung.

Câu 5: Phân số có mẫu dương và không bằng phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 6: Hai phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo bằng nhau khi

A) x = 10

B) x = -10

C) x = 5

D) x = -6

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): Thực hiện phép tính

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 120dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 145dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm; ON = 2cm

a) Trong ba điểm O; M; N điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại.

b) Điểm N có phải trung điểm của OM không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh phân số Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo là phân số tối giãn với mọi số tự nhiên n.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 2: Phân số nào sau đây là tối giản

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B) Ba điểm thẳng hàng khi ba điểm đó thuộc cùng một đường thẳng.

C) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

D) Hai đường thẳng trùng nhau thì chúng có vô số điểm chung.

Câu 5:

Câu 6: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

A

B

C

D

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 8m và chiều dài bằng Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b

c) Sử dụng kí hiệu và để viết mô tả sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”

d) Cho đoạn thẳng AB và điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0, 5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất - Chân trời sáng tạo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác