Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ soluong Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Ma trận đề thi

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


Phân số

Khái niệm phân số; phân số đối, phân số nghịch đảo, hỗn số

Thực hiệp phép tính với phân số, tìm x thỏa mãn 

Tính giá trị của phân số.

Tính chất của phép cộng phép trừ phép nhân phép chia phân số


câu2

câu


1

câu


1

câu

6 câu

1 điểm1,5 điểm


2 điểm


0,5 điểm

4,75 điểm

Số thập phân

Thực hiệp phép tính với số thập phân, tìm x thỏa mãn


1

câu

câu3 câu

0,5 điểm

1

điểm1,75 điểm

Hình học trực quan

Hình có trục đối xứng; hình có tâm đối xứng

câu
2

câu

1 điểm
điểm

Hình học phẳng

Điểm đường thẳng

Đoạn thẳng

1 câu2 câu

3 câu

0, 5 điểm2

điểm

2,5 điểm

Tổng

điểm

1

 điểm


3,5

điểm


điểm


0,5 điểm

10 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng

A) Hình thoi

B) Hình thang cân

C) Hình tứ giác

D) Hình tam giác

Câu 3: Trong các khẳng định sau; khẳng định nào sai

A) Ba điểm A; B; C thẳng hàng chỉ có duy nhất 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

B) Điểm A nằm trên đường thẳng d thì ta nói đường thẳng d đi qua điểm A.

C) Ba điểm A; B; C nằm trên đường thẳng d và điểm D không nằm trên đường thẳng , ta nói bốn điểm A: B; C; D không thẳng hàng.

D) Ta luôn vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A) Hình thoi có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.

B) Hình thang cân có trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.

C) Hình bình hành vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng.

D) Hình chữ nhật có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Câu 5: Trong các cách viết sau; cách nào cho ta kí hiệu về phân số

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 6: Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 42 học sinh, trong đó học kỳ 1 có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là học sinh giỏi, Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạohọc sinh trung bình, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại lớp 6A?

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm; OB = 2cm

a) Trong ba điểm O; A; B điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại.

b) Điểm B có phải trung điểm của OA không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Cho A = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Tính tỉ số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số đố của phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 2: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng

A) Hình tròn

B) Hình vuông

C) Hình bình hành

D) Hình thang cân

Câu 3: Số x thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB. Điểm O phải thỏa mãn điều kiện gì để O là trung điểm của AB?

A) Điểm O nằm giữa hai điểm A và B

B) OA = OB

C) Ba điểm A; O; B thẳng hàng

D) Điểm O nằm giữa hai điểm A; B và cách đều hai điểm A; B.

Câu 5: Hình nào có tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Hình vuông

D) Hình tam giác

Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai:

A) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B) Ba điểm thẳng hàng khi ba điểm đó thuộc cùng một đường thẳng.

C) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

D) Hai đường thẳng trùng nhau thì chúng có vô số điểm chung.

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x biết

a) 1,2x + 3,4 = 0

b) 2,5x – 0,5 = 0,3

Bài 3 (2 điểm): Một tấm vải dài 20m. Người thứ nhất mua Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo tấm vải, người thứ hai mua Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo tấm vải còn lại. Hỏi mỗi người mua mấy mét vải?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 10cm và OB = 5cm.

a) Trong ba điểm A; O; B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm nằm giữa đó có phải là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm còn lại không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Cho biểu thức P = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo . Chứng tỏ rằng A < Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phấn số ứng với hỗn số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 2: Trong các hình sau, hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứn

A) Hình thang cân

B) Hình bình hành

C) Hình tam giác

D) Hình vuông

Câu 3: Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai

A) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

B) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

C) Hai đường thẳng cắt nhau thì có điểm chung.

D) Hai đường thẳng có điểm chung thì cắt nhau.

Câu 5: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

A) Hình a

B) Hình b

C) Hình c

D) Hình d

Câu 6: Điều kiện nào để M nằm giữa A và B

A) Ba điểm A; M; B thẳng hàng.

B) Điểm M cách đều hai điểm còn lại.

C) AM < AB và A: M; B cùng nằm trên một đường thẳng.

D) AM > AB và A: M; B cùng nằm trên một đường thẳng.

II. Tự luận

Bài 1 (1, 5 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 3 ( 2 điểm): Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 4m và chiều dài bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo chiều rộng. Tính diện tích cái sân đó.

Bài 4 (2 điểm): Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A; B; C; D sao cho B nằm giữa A và C; C nằm giữa B và D. Hãy chỉ ra các tia gốc B, gốc C

Bài 5 (0, 5 điểm): Tính 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 2: Phân số ứng với hỗn số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Kết quả so sanh hai phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạoĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 5: Phân số nghịch đảo của phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Câu 6: Quan sát hình vẽ và tìm ra câu sai:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

A) Đường thẳng d đi qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D không thuộc đường thẳng d

C) Ba điểm A; B; C thẳng hàng

D) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

II. Tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Bài 3 (2 điểm): Trong đợt phát động phong trào vì Trường Sa thân yêu, học sinh ba lớp 6A; 6B; 6C của một trường THCS quyên góp được 140 quyển sách. Trong đó lớp 6A quyển góp Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo số quyển sách của ba lớp ; lớp 6B quyên góp Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo số quyển sách còn lại. Tìm số sách đã quyển góp của mỗi lớp.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 10cm và OB = 5cm.

a) Trong ba điểm A; O; B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm nằm giữa đó có phải là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm còn lại không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (3 đề) - Chân trời sáng tạo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác