9 Đề thi Tiếng Anh 6 Học kì 1 Explore English năm 2024 tải nhiều nhất

Với bộ 9 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 6.

9 Đề thi Tiếng Anh 6 Học kì 1 Explore English năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Part A: Listening: Listen to the following dialogue and fill in each numbered blank with ONE suitable word.(2 ps.)

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, (1)……, Mui Ne or Nha Trang.

Nick: Wow! I love the beach. Can we (2) …… to Mui Ne, Mum?

Nick's mum: Well let's think, Nick. Can I see a (3) ……of the hotel in Mui Ne?

Travel Agent: Yes, here you are.

Nick's mum: Which is (4) ……, Mui Ne or Ha Long Bay?

Quảng cáo

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more (5) ……

Nick's dad:Yes, you're right! I think I want to go to Ha Long Bay. It's (6) ...than Mui Ne.

Nick: Oh,

Travel Agent:Yes, it's (7) …..in Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

Nick's mum: OK, let's (8) …..Ha Long Bay, please.

Part B: Phonetics :Find the word which has different sound in the underlined part. (1,25 ps.)

1. A. teachers

B. desks

C. rubbers

D. rulers

2. A. pencil

B. help

C. lesson

D. new

3. A. lamp

B. play

C. stay

D. crazy

4. A. know

B. close

C. town

D. sofa

5. A. picture

B. kitchen

C. describe

D. attic


Quảng cáo

Part C: Vocabulary and grammaI. Find the odd one out. (1,25 ps.)

1. A.sleeping bag

B. sun cream

C. backpack

D. eraser

2. A. living room

B. wardrobe

C. bathroom

D. kitchen

3. A. visit

B. walk

C. map

D. cross

4. A. highest

B. hotter

C. longest

D. nicest

5. A. offices

B. beaches

C. weather

D. buildings

II. Choose the right option A, B, C or D to finish the sentences. (2 ps.)

1. I can't  ...............  my timetable.

    A. finding          B. finds               C. find                    D. finded 

2. We …………… wash our hands before the meals.

    A. should           B. won’t                 C. shouldn’t           D. mustn’t

Quảng cáo

3. Where’s Tuan? - He …………… judo with his friends.

    A. is playing      B. is doing             C. play                   D. do

4. London is a big city, but Tokyo is …………… than London.

    A. the biggest     B. biggest               C. bigger                D. big

5. What …………….. your favourite sport?

    A. do                  B. does                   C. are                     D. is 

6. He usually …………… in the morning.

    A. is jogging      B. jog                     C. jogs                   D. jogging

7. It’s hot today. I don’t want to tay at home. I want …………… swimming.

    A. go                  B. to go                  C. going                 D. goes

8. This Saturday, we …………… to the Art Museum.

    A. go                  B. is going             C. are going           D. went

Part D: Reading:Choose the correct option A, B, C or D for each the gap to complete the passage below.(2 ps.)

Ha Long Bay is in Quang Ninh Province. It has many (1) …… and caves. The islands are named after things around us. (2) …… the bay you can find Rooster and Han Island and even Man’s Head Island. You must (3) …… a boat ride around the islands – it’s essential! Tuan Chau is (4) …… island in Ha Long Bay. There you can (5) …… great Vietnamese seafood. You can watch (6) …… dances. You can join exciting (7) ……. Ha Long Bay is Vietnam’s most beautiful (8) …… wonder.

1.   A. rocks                      B. islands               C. island                D. lakes

2.   A. On                         B. At                      C. In                       D. Over

3.   A. to take                    B. taking                C. take                   D. to taking

4.   A. the biggest             B. big                     C. biggest              D. bigger

5.   A. to enjoy                 B. enjoy                 C. enjoying            D. enjoyed

6.   A. historic                  B. good                  C. traditional          D. difficult

7.   A. activity                  B. acts                    C. activities           D. actions

8.   A. natural                   B. nature                C. local        D. international

Part E: Writing :Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.(1,5 ps.)

1. The dog is in front of the microwave.

àThe microwave.......................................................................................

2. My school has twenty classes.

àThere......................................................................................................

3. It is essential that you do your homework before going to school.

àYou must................................................................................................

4. The black car is more expensive than the red car.

àThe red car..............................................................................................

5. My room is smaller than your room.

à Your room ............................................................................................

6. The hospital is on the left of the museum. à The museum is ..................................................

--- THE END ---

Đáp án

Part A: Listening

Listen to the following dialogue and fill in each numbered blank with ONE suitable word.

(1) Hue

(2) go

(3) picture

(4) cheaper

(5) interesting

(6) better

(7) rainy

(8) book

Tape script:

Travel Agent: We have somegreat deals. I recommend Ha Long Bay, Hue,  Mui Ne or Nha Trang.

Nick: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum?

Nick's mum: Well let's think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?

Travel Agent: Yes, here you are.

Nick's mum: Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting .

Nick's dad:Yes, you're right! I think I want to go to Ha Long Bay. It's better than Mui Ne.

Nick: Oh,

Travel Agent:Yes, it's rainyin Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

Nick's mum: OK, let's bookHa Long Bay, please.

Part B: Phonetics

Find the word which has different sound in the underlined part.

1. B. desks
2. D. new
3. A. lamp
4. C. town
5. C. describe
Part C: Vocabulary and grammar

I. Find the odd one out.

1. D. eraser
2. B. wardrobe
3. C. map
4. B. hotter
5. C. weather

II. Choose the right option A, B, C or D to finish the sentences.

1. C. find 

2. A. should                      

3. B. is doing

4. C. bigger

5. D. is

6. C. jogs

7. B. to go

8. C. are going

Part D: Reading

Choose the correct option A, B, C or D for each the gap to complete the passage below 

1.   B. islands

2.   C. In

3.   C. take

4.   A. the biggest

5.   B. enjoy 

6.   C. traditional

7.   C. activities

8.   A. natural

Part E: Writing

Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

1. The microwave is behind the dog.

2. There are twenty classes in my school.

3. You must do your homework before going to school.

4. The red car is cheaper than the black car.

5. Your room is bigger than my room.

6. The museum is on the right of the hospital.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên