10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 có ma trận

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 6.

10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 có ma trận

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Question I: Find the word that has different sound from the others by circling A, B, C or D.

1. A.camp

B. vocabulary

C. villa

D. band

2. A.arms

B. ears

C. eyes

D. lips

3. A.kitchen

B. choir

C .children

D. chair

4. A.oranges

B. places

C. faces

D. lakes

5. A.study

B. club

C. uniform

D. funny

Question II: Choose the correct answer to complete each sentence by circling A, B, C or D.

1. Which word is different from the others?

A. rubber

B. ruler

C. compass

D. bicycle

Quảng cáo

2.They are healthy. They do……………………..everyday.

A. football

B. physics

C. judo

D. breakfast

3. Look! They boys…………football in the schoolyard.

A. playing

B. is playing

C. are playing

D. play

4. My sister………………..TV every night.

A. watch

B. watches

C. watching

D. is watching

Quảng cáo

5. My friends want to study in a/an............................ school because they want to learn English with English speaking teachers there.

A. national

B. international

C. creative

D. boarding

6.Are there three………………in the livingroom?

A. lamp

B. lamps

C. a lamp

D. an lamp

7. The sink is next…….the fridge.

A. to

B. on

C. in

D. between

Quảng cáo

8.We live in the mountainous area and we live in a……………….house

A. villa

B. town

C. stilt

D. apartment

9. Mai and Lan……………… a picnic tomorrow.

A. have

B. has

C. having

D. are having

10. Odd one out:

A. sofa

B. attic

C. bathroom

D. kitchen

Question III:  Put the verbs in the right forms.

1. They (do) ___ their school project now.

2. Listen ! My students (play) _____the piano in the music room.

3. My mother always (tell ) _____me stories before I go to bed.

4. It (not, rain) _____________________ at present.

5.My father (not,go) ______to work by car every day.

6. Quynh (have) _______ Maths, English on Mondays?

Question IV: Read the passage then answer the questions below.

Hi! I am Vinh. I come from Da Nang,Viet Nam. I like English and I go to English club everyday.My friends like English,too. It is very interesting to learn English. My English teacher is great and funny. She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come to Da Nang every year, so we have more chances to practice our English. This Saturday I am going to Han River with my parents to watch the international firework competition. I hope I am meeting many English people there.

1. Which subject does Vinh like ?

……………………………………………………………………………………………………

2. Is it interesting to learn English?

……………………………………………………………………………………………………..

3. Where is Vinh going to this Saturday?

………………………………………………………………………………………

Question V: Read the passage then choose the right answer to complete each blank.

Da Lat is nice. It’s cool all year round! There ..(1)... a lot of things to see and lots of tourists, too.There are ten rooms in the Crazy House hotel. They are named..(2)... different animals. There is a Kangaroo room, an Eagle room , and even an Ant room.I am staying in the Tiger room. It’s called the Tiger room..(3).....there is a big tiger on the wall.

The Tiger room is..(4)....the bathroom door and the window. The bed is under the window- but the window is a strange shape. I put my books..(5)... the shelf. There is a lamp, a wardrobe...(6).. a desk. There are clothes on the floor – it’s messy, just like my bedroom at home.

1. A. is 

B. are 

C. am 

D. is not

2. A. after

B. at 

C. on 

D. in

3. A. but 

B. and 

C. because 

D. with

4. A. next to 

B. between

C. behind 

D. under

5. A. on 

B. in 

C. after

D. with

6. A. call 

B. and 

C. with

D. near

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên