Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Ma trận đề thi:

Chủ đề

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


Phân số

Hai phân số bằng nhau; so sánh phân số; hỗn số 

Các phép toán với phân số ( thực hiện phép tính; tìm x)


Tính chất của phân số


câu3

câu
1 câu

5 câu

1 điểm2

điểm
0,5 điểm

3,5 điểm

Số thập phân

Khái niệm số thập phân; Làm tròn số và ước lượng

Các phép toán với phân số ( thực hiện phép tính; tìm x)

Bài toán về tỉ số phần trăm
2 câu2 câu


câu5 câu

1 điểm1 điểm


1,5 điểm3,5 điểm

Những hình học cơ bản

Khái niệm về điểm; đường thẳng; góc; trung điểm

Tính độ dài đoạn thẳng; điểm nằm giữa.
2 câu1 câu

3 câu

1 điểm2 điểm

3 điểm

Tổng

3 điểm

5 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm


Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cách viết nào sau đây cho ta phân số 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Câu 2: Phân số ứng với hỗn số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)  là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Câu 3: Làm tròn số 1234 đến hàng đơn vị ta được kết quả là

A) 1230

B) 1240

C) 1200

D) 1235

Câu 4: Phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) được viết dưới dạng số thập phân là

A) 3,1

B) 0,31

C) 0,031

D) 31

Câu 5: Cho ba điểm M; N; P. Điểm N thỏa mãn điều kiện gì thì N là trung điểm của MP

A) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P

B) NP = NM

C) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P đồng thời cách đều hai điểm M và P

D) Ba điểm M; N; P thẳng hàng

Câu 6: Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 0,3.0,2 + 0,3.05 + 0,5.0,7

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết

a)   x – 5,01 = 7,02 – 2,15

b)Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Bài 3 (1, 5 điểm): Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB

b) Điểm C có là trung điểm của AB không? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm): Tính giá trị biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số đối của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Câu 2: Làm tròn số 3,148 đến hàng phần chục ta được kết quả là

A) 3,3

B) 3,1

C) 3,2

D) 3,5

Câu 3: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) của 20 là

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Câu 4: Hãy chọn cách so sánh đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Câu 5: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm; AC = 8cm. Độ dài BC là:

A) 5cm

B) 11cm

C) 4cm

D) 8cm

Câu 6: Cho hình vẽ sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Hai đường thẳng AB; AC có mối quan hệ như thế nào với nhau

A) Cắt nhau

B) Song song với nhau

C) Trùng nhau

D) Có hai điểm chung

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 0,35.1,2 + 1,2.0,65 + (-2,5)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

a) 0,05x =Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

b)Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Bài 3 (1, 5 điểm): Một lớp học có 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam.

a) Hãy tính tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với tổng số học sinh cả lớp.

b) Hãy tính tỉ số phần trăn của học sinh nam so với tổng số học sinh cả lớp.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm; OB = 10cm. 

a) Trong ba điểm A; O; B điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại.

b) Điểm nằm giữa đó có phải chung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm còn lại không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm hai số x và y biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)  và x + y = 16

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân sốĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Câu 2: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) là

A) 6

B) 3

C) 5

D) 7

Câu 3: Cho các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) câu nào sau đây đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Câu 4: Trong các khẳng định sau đây; khẳng định nào sai

A) Hai tia chung gốc Ox và Oy thì tạo thành góc Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

B) Trung điểm của đoạn thẳng là điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng

C) Hai tia Ox và Oy đối nhau thì tạo thành góc bẹt

D) Hai đường thẳng cắt nhau thì có duy nhất một điểm chung

Câu 5: Làm tròn số 12345 đến hàng trăm ta được kết quả là

A) 12300

B) 12000

C) 10000

D) 12350

Câu 6: Phân số ứng với hỗn số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 0,3 + 0,3. 5,1 – 0,3.6,1

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Bài 2 (1 điểm): Tìm x biết

a) x – 0,5 = 1,5: 2

b)Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Bài 3 (1, 5 điểm): Một chiếc máy xay sinh tố có giá trị niêm yết là 525 nghìn đồng. Trong đợt khuyến mại, mặt hàng này được giảm 10%. Em hãy tính giá mới của chiếc máy say sinh tố đó.

Bài 4 (2 điểm): Cho M, N là một điểm thuộc đoạn thẳng EF. Tính độ dài đoạn tahnwgr MN, biết rằng EF = 12cm, EM = 4cm và NF = 5cm.

Bài 5 (0,5 điểm):

Tính giá trị biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết quả của phép tính:Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Câu 2. Tìm x, biếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

A. x = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

B. x = 2

C. x = 3

D. x = 5

Câu 3.  Chọn câu sai:

A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc

B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt

C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau

D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

Câu 4. Rút gọn phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) đến phân số tối giản:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Câu 5. Cho hình sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Góc bẹt trong hình là: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên x, thỏa mãn:Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

A. 3

B. 7

C. 4

D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề)

Bài 2 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

A = 10 . (a + b) − a . b với a = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề); b = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề).

Bài 3 (1 điểm): Nhân dịp lễ Giáng sinh, một cửa hàng giảm giá một đôi giày từ 380 000 đồng còn 228 000 đồng. Em hãy tính xem khi mua đôi giày này, người mua đã được giảm giá bao nhiêu phần trăm?

Bài 4 (2,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB và AM = 2,5 cm. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tia Mx, My sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Tính góc Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) 

Bài 5 (0,5 điểm) Chứng tỏ phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 có ma trận (4 đề) là phân số tối giản với mọi số nguyên x.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác